Σχέδια μεταλλείου κλπ. κατατίθενται σε περίπτωση εγκατάλειψης ή κλεισίματος μεταλλείου

33.-(1) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης βάσει της οποίας μεταλλευτικές ή εργασίες αναπτύξεως διεξάγονται-

(α) όχι λιγότερο από τριάντα μια μέρες πριν το μεταλλείο αυτό εγκαταλειφθεί ή κλείσει, δίνει ειδοποίηση στον Επιθεωρητή Μεταλλείων για την πρόθεση να εγκαταλείψει ή κλείσει το μεταλλείο αυτό· και

(β) εντός τριάντα μιας ημερών από την ημερομηνία της εγκατάλειψης ή του κλεισίματος αυτού, καταθέτει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων σχέδιο ή σχέδια, τα οποία πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες όλων των εργασιών που έγιναν στο μεταλλείο, μαζί με τα περαιτέρω στοιχεία που ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δυνατό να απαιτήσει.

(2) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης ο οποίος-

(α) παραλείπει να παράσχει την ειδοποίηση αυτή ή να καταθέσει τα σχέδια αυτά·

(β) εσκεμμένα αρνείται να επιδείξει τα σχέδια αυτά ή να επιτρέψει ώστε να εξεταστούν αυτά ή αντιγραφούν από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργό κατάλληλα εξουσιοδοτημένο για αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(γ) αποκρύπτει οποιοδήποτε τμήμα των εργασιών του μεταλλείου·

(δ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή διαβιβάζει ατελές ή ανακριβές σχέδιο,

είναι ένοχος αδικήματος.