Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να τερματίζει μεταλλευτική μίσθωση

32. Αν υπάρξει συνεχιζόμενη παράβαση εκ μέρους του μισθωτή μεταλλευτικής μίσθωσης οποιωνδήποτε συμφωνιών, όρων ή προϋποθέσεων που εξυπακούονται ή περιέρχονται σε αυτή και αν ο μισθωτής αυτός δεν επανορθώσει την παράβαση αυτή εντός τέτοιας περιόδου, όχι μικρότερης από τριάντα ημέρες, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει από την ημερομηνία της λήψης γραπτής ειδοποίησης από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό, ή αν ο μισθωτής αυτός διακόψει συνολικά τη μετάλλευση για συνεχή περίοδο έξι μηνών εκτός αν εμποδίζεται από περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο του ή εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το Υπουργικό Συμβούλιο, τότε η μεταλλευτική μίσθωση δύναται να τερματιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του μισθωτή της η οποία έχει ήδη προκύψει. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία τερματίζει τη μεταλλευτική μίσθωση γνωστοποιείται επαρκώς στο μισθωτή της με τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αντί να τερματίσει τη μεταλλευτική μίσθωση, να διατάξει τον κάτοχο της να πληρώσει, επιπρόσθετα προς το συνηθισμένο ενοίκιο, τέτοιο επιπρόσθετο ενοίκιο τέτοιου ποσού που δεν υπερβαίνει τρεις φορές το ποσό του συνηθισμένου ενοικίου που πληρώνεται βάσει της μεταλλευτικής αυτής μίσθωσης όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό το αποφασίσει από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η παράβαση μέχρις ότου αυτή επανορθωθεί.