Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να κλείει μεταλλείο

31.-(1) Αν οποτεδήποτε αποδειχτεί προς ικανοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι μεταλλείο βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση ώστε να καθιστά τη μετάλλευση επικίνδυνη για την ασφάλεια ή υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το μεταλλείο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει είτε όπως το μεταλλείο αυτό κλείσει, και δημοσιευτεί ειδοποίηση για το σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, είτε όπως εκτελεστούν τέτοια έργα ώστε να καταστήσουν τη μετάλλωση να διεξάγεται με τη δέουσα πρόνοια για την ασφάλεια ή υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το μεταλλείο αυτό.

(2) Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με Διάταγμα που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος.