Εξουσία του Επιθεωρητή Μεταλλείων να εισέρχεται σε γη και να επιθεωρεί κλπ.

30. Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται-

(α) να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη στην οποία διεξάγεται μετάλλευση ή η οποία αποτελεί το αντικείμενο μεταλλευτικής μίσθωσης, και να επιθεωρεί τη μετάλλευση αυτή ή τις εργασίες σε σχέση με αυτή·

(β) να επιθεωρεί και λαμβάνει αντίγραφα οποιωνδήποτε μητρώων, βιβλίων, εγγράφων και σχεδίων που συνδέονται με τη μετάλλευση αυτή·

(γ) να λαμβάνει δείγματα, να ενεργεί επισκοπήσεις και να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία που δυνατό να θεωρήσει απαραίτητη προς το σκοπό υποβολής έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο.