Καθαρισμός ύδατος

29. Κάθε πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ύδωρ σε σχέση με μεταλλευτικές εργασίες, είτε για την παραγωγή ενέργειας είτε για την αφαίρεση μεταλλευτικών ουσιών είτε για τη συμπύκνωση, άλεσμα ή με άλλο τρόπο προβαίνει σε τέτοια μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι όλο το ύδωρ που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό δεν θα περιέχει επιβλαβή ουσία σε ποσότητες που είναι πιθανό να αποδειχτούν επιβλαβείς στην ανθρώπινη, τη ζωϊκή ή φυτική ζωή όταν εγκαταλείψει τη μεταλλευτική περιοχή στην οποία χρησιμοποιήθηκε με τον τρόπο αυτό.