Απαγορεύεται η εκτροπή ή ρύπανση υδάτων

28.-(1) Καμιά μεταλλευτική μίσθωση δεν ερμηνεύεται ότι εξουσιοδοτεί τον μισθωτή της-

(α) να εκτρέπει τα ύδατα οποιουδήποτε δημόσιου ποταμού, ρυακιού, πηγής, φρέατος ή υδρορροής, χωρίς να λάβει προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση του Επιθεωρητή Μεταλλείων· ή

(β) να εκτρέπει οποιοδήποτε ιδιωτικό ύδωρ, χωρίς να λάβει προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του· ή

(γ) να μολύνει ή επιτρέπει να μολυνθεί οποιοδήποτε ύδωρ ή με οποιονδήποτε τρόπο να καθιστά το ύδωρ αυτό ακατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται.

(2) Μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης ο οποίος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε άλλη θεραπεία για αυτό, να απαιτηθεί από αυτό με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου να λάβει τέτοια μέτρα όπως δυνατό να διαταχθεί για να εμποδίσει την εξακολούθηση ή επανάληψη της παράβασης αυτής και εντός τέτοιου χρόνου όπως δυνατό να ορίζεται στο Διάταγμα αυτό.

(3) Μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης που παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε τέτοιο Διάταγμα υπόκειται σε αναστολή της μίσθωσης του από το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρις ότου συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό.