Μεταβίβαση ή εκχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης

27. Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης δεν μεταβιβάζει ή εκχωρεί τη μεταλλευτική του μίσθωση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή προνόμια που παρέχονται από αυτή χωρίς να λάβει προηγουμένως την γραπτή συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου που δηλώνεται με οπισθογράφηση σε αυτή.