Δικαιώματα βάσει μεταλλευτικής μίσθωσης

26.-(1) Μεταλλευτική μίσθωση παρέχει στο μισθωτή της το δικαίωμα να διεξάγει μεταλλευτικές εργασίες οποιουδήποτε είδους κάτω από την επιφάνεια του εδάφους εντός της περιοχής για την οποία χορηγήθηκε η μίσθωση αυτή, αλλά δεν παρέχει το δικαίωμα διεξαγωγής οποιασδήποτε μετάλλευσης στην επιφάνεια του εδάφους εκτός σε τέτοια γη της Δημοκρατίας που περιλαμβάνεται εντός της πιο πάνω περιοχής.

(2) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης δύναται να διεξαγάγει μεταλλευτικές εργασίες επιφάνειας σε οποιαδήποτε ιδιωτική γη εντός της περιοχής για την οποία έχει χορηγηθεί μεταλλευτική μίσθωση, αν λάβει τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της ιδιωτικής αυτής γης στην οποία πρόκειται να διεξαχθούν μεταλλευτικές εργασίες επιφάνειας.

(3) Όταν η συγκατάθεση που απαιτείται δυνάμει του εδαφίου (2) δεν δύναται να ληφθεί, για οποιοδήποτε λόγο, τότε δύναται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του  περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής της μεταλλευτικής μίσθωσης υποβάλλει στην απαλλοτριούσα αρχή πλήρεις λεπτομέρειες της γης, του ιδιοκτήτη ή του κατόχου της και παρέχει διαβεβαίωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να της προκαταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση και προς τούτο καταθέτει ανάλογη τραπεζική εγγύηση:

Νοείται ότι, η αποζημίωση που καταβάλλεται στο επηρεαζόμενο ή επηρεαζόμενα από την απαλλοτρίωση πρόσωπα είναι η διπλάσια της αγοραίας αξίας της γης αυτής, έτσι όπως εκτιμάται από το Διευθυντή:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τη γη αυτή, ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε αγοραίου ενοικίου ήθελε καταβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

(4) Η διαδικασία που αναφέρεται στο εδάφιο (3) εφαρμόζεται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ιδιοκτήτης ιδιωτικής γης δε δίδει τη σχετική συγκατάθεση του-

(α) όταν κάτοχος άδειας επισκόπησης έχει καταθέσει επαρκή στοιχεία ότι από την επισκόπηση που διενεργήθηκε έχει εντοπισθεί μετάλλευμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης για την απόκτηση της αντίστοιχης πολεοδομικής άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 9Α του παρόντος Νόμου και περαιτέρω, σε περίπτωση απόκτησης της εν λόγω πολεοδομικής άδειας, για τη διενέργεια των μεταλλευτικών εργασιών, υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της αντίστοιχης μεταλλευτικής μίσθωσης∙

(β) όταν κάτοχος πιστοποιητικού καταλληλότητας για ανάπτυξη μεταλλείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 9Α του παρόντος Νόμου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης για την απόκτηση της αντίστοιχης πολεοδομικής άδειας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο και περαιτέρω, σε περίπτωση απόκτησης της εν λόγω πολεοδομικής άδειας, για τη διενέργεια των μεταλλευτικών εργασιών, υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της αντίστοιχης μεταλλευτικής μίσθωσης∙

(γ) όταν περιοχές απαιτούνται εύλογα για τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) Για την πρόσβαση στο χώρο των προτιθέμενων μεταλλευτικών εργασιών,

(ii) για την επεξεργασία και τη διάθεση του μεταλλεύματος και των προϊόντων του, και

(iii) για την απόθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις μεταλλευτικές εργασίες.