Σιωπηροί όροι εκ μέρους του μισθωτή

25.-(1) Σε κάθε μεταλλευτική μίσθωση, αν δεν υφίσταται ρητός όρος για το αντίθετο, εξυπακούονται οι ακόλουθες συμφωνίες και προϋποθέσεις εκ μέρους του μισθωτή:

(α) ότι ο μισθωτής θα καταβάλλει κανονικά το ενοίκιο και οποιοδήποτε δικαίωμα που δυνατό να καταστεί οφειλόμενο στο Υπουργικό Συμβούλιο σε τέτοιο χρόνο και τόπο και με τέτοιο τρόπο που δυνατό, από καιρό σε καιρό, να καθορίζεται και σε τέτοια πρόσωπα όπως δυνατό, από καιρό σε καιρό, να εξουσιοδοτούνται να λαμβάνουν αυτό∙

(β) ότι ο μισθωτής θα διατηρεί κανονικά όλα τα σημεία σε καλή κατάσταση και θα διατηρεί καθαρή οπτική γραμμή ανάμεσα σε οποιαδήποτε δύο σημεία τα οποία ορίζουν οροθετική γραμμή∙

(γ) ότι, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο μισθωτής θα αρχίζει τις μεταλλευτικές εργασίες στην περιοχή της μεταλλευτικής μίσθωσης εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία της μίσθωσης και, μετά από αυτό, κατά τη διάρκεια της συνέχισης της μίσθωσης, θα διεξάγει μεταλλευτικές εργασίες στην περιοχή αυτή, συνεχώς, έντονα και αποτελεσματικά, εκτός αν εμποδίζεται από περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο του ή εξουσιοδοτείται γραπτώς από το Υπουργικό Συμβούλιο∙

(δ) ότι ο μισθωτής θα εκπληρώνει τις εργασιακές υποχρεώσεις που καθορίζονται από τους Κανονισμούς∙

(ε) ότι ο μισθωτής θα διεξάγει όλες του τις μεταλλευτικές εργασίες με ασφαλή και επιδέξιο τρόπο και δεν θα προκαλεί κίνδυνο ή ζημιά στους κατόχους, αν υπάρχουν, των γαιών εντός της περιοχής της μίσθωσης και θα τηρεί και εκτελεί όλους τους Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται, και τις διαταγές που δίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού∙

(στ) ότι ο μισθωτής δεν θα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της περιοχής που περιλαμβάνεται στη μίσθωτη του για οποιοδήποτε σκοπό άλλο από τη μετάλλευση ή σκοπούς συναφείς με αυτή∙

(ζ) ότι πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Υπουργικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, θα έχει, σε όλους τους εύλογους χρόνους, ελεύθερη πρόσβαση στην περιοχή της μίσθωσης και σε όλες τις εργασίες που διεξάγονται μέσα σε αυτή∙

(η) ότι ο μισθωτής θα τηρά, ή μεριμνά ώστε να τηρούνται, σχέδια και ακριβή και επαρκή λογιστικά βιβλία των μεταλευτικών εργασιών που διεξάγονται εντός της περιοχής της μίσθωσης, και της διάθεσης των μεταλλευμάτων που εξάχθηκαν και, αν αυτό απαιτηθεί, θα επιδεικνύει ή μεριμνά ώστε να επιδειχτούν τα σχέδια και τα βιβλία αυτά προς επιθεώρηση από επιθεωρητή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό∙

(θ) ότι ο μισθωτής θα λαμβάνει όλες τις αναγκαίες και κατάλληλες προφυλάξεις και θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις των λειτουργών μεταλλείων ως προς την ασφάλεια όλων των προσώπων που εργοδοτούνται από αυτόν σε μεταλλευτικές εργασίες.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), κατά τη χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης δύναται, μεταξύ άλλων, να επιβάλλονται στο μισθωτή πρόσθετοι ρητοί όροι που να διασφαλίζουν, ανάλογα με τις επικρατούσες κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες συνθήκες, την ικανοποίηση της ζήτησης στην αγορά των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων τους, τη βέλτιστη εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων τους, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού γενικότερα, την ποιότητα των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων τους που διατίθενται στην αγορά, καθώς και την εκπλήρωση έναντι της Δημοκρατίας οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του μισθωτή, δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.