Δικαιώματα βάσει μεταλλευτικής μίσθωσης

26.-(1) Μεταλλευτική μίσθωση παρέχει στο μισθωτή της το δικαίωμα να διεξάγει μεταλλευτικές εργασίες οποιουδήποτε είδους κάτω από την επιφάνεια του εδάφους εντός της περιοχής για την οποία χορηγήθηκε η μίσθωση αυτή, αλλά δεν παρέχει το δικαίωμα διεξαγωγής οποιασδήποτε μετάλλευσης στην επιφάνεια του εδάφους εκτός σε τέτοια γη της Δημοκρατίας που περιλαμβάνεται εντός της πιο πάνω περιοχής.

(2) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης δύναται να διεξαγάγει μεταλλευτικές εργασίες επιφάνειας σε οποιαδήποτε ιδιωτική γη εντός της περιοχής για την οποία έχει χορηγηθεί μεταλλευτική μίσθωση, αν λάβει τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της ιδιωτικής αυτής γης για να αγοράσει τέτοια γη στην οποία πρόκειται να διεξαχθούν μεταλλευτικές εργασίες επιφάνειας.

(3) Όταν η συγκατάθεση που απαιτείται βάσει του εδαφίου (2) δεν δύναται να ληφθεί λόγω του ότι ο ιδιοκτήτης της γης είναι πρόσωπο με ανικανότητα ή απουσιάζει από τη Δημοκρατία, ή κατά τη γνώμη του Διευθυντή είναι είτε αδύνατο είτε μη πρακτικό να ληφθεί η συγκατάθεση αυτή ή η δαπάνη για λήψη τέτοιας συγκατάθεσης θα ήταν παράλογα δυσανάλογη προς την αξία της γης που πρόκειται να αγοραστεί, ο μισθωτής της μεταλλευτικής μίσθωσης δικαιούται να αγοράσει τη γη αφού καταθέσει στο Διευθυντή ποσό διπλάσιο της αξίας αυτής όπως υπολογίζεται από το Διευθυντή, ο οποίος πληρώνει αυτό στο Δικαστήριο.

(4) Αν ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής γης πάνω στην οποία πρόκειται να διεξαχθούν μεταλλευτικές εργασίες επιφάνειας δεν δίνει τη συγκατάθεση του, όπως προνοείται στο εδάφιο (2), ή αν ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης και ο ιδιοκτήτης που αναφέρθηκε δεν δύναται να συμφωνήσουν ως προς την τιμή αγοράς της γης αυτής, τότε ο μισθωτής της μεταλλευτικής μίσθωσης υποχρεούται να αγοράσει τη γη αφού πληρώσει, όπως προνοείται στο εδάφιο (6), το διπλάσιο της αξίας της γης αυτής όπως υπολογίζεται από το Διευθυντή μετά από αίτηση του μισθωτή της μεταλλευτικής μίσθωσης ή του ιδιοκτήτη της γης αυτής.

Ο Διευθυντής, μόλις κάνει τον υπολογισμό, ειδοποιεί τα μέρη για το ποσό που υπολογίστηκε με γραπτή ειδοποίηση που παραδίνεται σε αυτά προσωπικά ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ή αφήνεται, στην τελευταία γνωστή διεύθυνση τους στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι αν ο ιδιοκτήτης της γης αυτής απουσιάζει από τη Δημοκρατία και η τελευταία του διεύθυνση δεν είναι γνωστή στη Δημοκρατία θα περιττεύει η ειδοποίηση προς αυτόν για το ποσό που υπολογίστηκε.

(5) Αν οποιοδήποτε από τα μέρη δεν ικανοποιείται από το ποσό που υπολογίστηκε από το Διευθυντή, το μέρος αυτό δύναται, εντός δεκαπέντε ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή, να αποταθεί στο Ειδικό Δικαστήριο Καθορισμού Αποζημιώσεων (που στο εξής αναφέρεται ως “το Διαιτητικό Δικαστήριο”) για ορισμό του ποσού αυτού και το Διαιτητικό Δικαστήριο ορίζει το ποσό αυτό βάσει των διατάξεων του περί Ειδικού για τον Καθορισμό Αποζημιώσεων Δικαστηρίου Νόμου.

(6) Το ποσό που υπολογίστηκε βάσει του άρθρου αυτού, είτε από το Διευθυντή του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είτε από το Διαιτητικό Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, καταβάλλεται, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία του υπολογισμού αυτού, από το μισθωτή της μεταλλευτικής μίσθωσης στο Δικαστήριο, και πληρώνεται στο πρόσωπο όπως το Δικαστήριο δυνατό να διατάξει μετά από αίτηση προς το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι το Δικαστήριο διατάσσει όπως ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του ποσού που πληρώθηκε στο Δικαστήριο όπως προαναφέρθηκε καταβληθεί σε οποιοδήποτε ενυπόθηκο δανειστή της γης προς πλήρη ή μερική εξόφληση του ποσού που εξασφαλίζεται με την υποθήκη, ή σε οποιοδήποτε μισθωτή της γης ως αποζημίωση σε σχέση με τον τερματισμό της μίσθωσης του, ή σε οποιοδήποτε δανειστή δυνάμει δικαστικής απόφασης, ο οποίος έχει εγγράψει τη δικαστική του απόφαση με τον τρόπο που προνοείται από νόμο, προς πλήρη ή μερική εξόφληση του ποσού που οφείλεται βάσει της απόφασης.

(7) Πληρωμή στο Δικαστήριο του-

(α) ποσού που υπολογίστηκε από το Διευθυντή βάσει του άρθρου αυτού, όταν η περίοδος εντός της οποίας δύναται να υποβληθεί αίτηση στο Ειδικό Δικαστήριο Καθορισμού Αποζημιώσεων βάσει των διατάξεων του εδαφίου (5) έχει εκπνεύσει και όταν ο Διευθυντής ικανοποιείται ότι καμιά τέτοια αίτηση δεν υποβλήθηκε~ ή

(β) ποσού που ορίστηκε από το Ειδικό Δικαστήριο Καθορισμού Αποζημιώσεων όταν έχει υποβληθεί αίτηση στο πιο πάνω Δικαστήριο βάσει των διατάξεων του εδαφίου (5),

αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση στο Διευθυντή για να μεριμνήσει ώστε να εγγράψει τη γη που αναφέρθηκε στο όνομα του μισθωτή της μεταλλευτικής μίσθωσης παρά το γεγονός ότι η γη αυτή δύναται να υπόκειται σε οποιαδήποτε μίσθωση, υποθήκη, επιβάρυνση ή εμπράγματο βάρος.

Οποιαδήποτε τέτοια μίσθωση, υποθήκη, επιβάρυνση ή εμπράγματο βάρος παύει και τερματίζεται με την εγγραφή της πιο πάνω γης στο όνομα του μισθωτή της μεταλλευτικής μίσθωσης.

(8) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό, είναι νόμιμο για το μισθωτή μεταλλευτικής μίσθωσης να διεξάγει μεταλλευτικές εργασίες σε οποιαδήποτε ιδιωτική γη εντός της περιοχής για την οποία χορηγήθηκε η μεταλλευτική μίσθωση όσο εκκρεμεί ο υπολογισμός από το Διευθυντή της αξίας της γης αυτής αν λάβει την γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή για να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό, και καταθέτει στο Διευθυντή τέτοιο ποσό χρημάτων που κατά τη γνώμη του Διευθυντή θα ήταν αρκετό για να καλύψει το διπλάσιο της αξίας η οποία δυνατό να υπολογιστεί.

(9) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η αξία της γης λαμβάνεται ότι είναι το ποσό το οποίο αν η γη επωλείτο στην ελεύθερη αγορά από πρόθυμο πωλητή θα αναμενόταν να αποφέρει χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αύξηση της αξίας λόγω της διεξαγωγής μεταλλευτικών εργασιών στην περιοχή:

Νοείται ότι ο Διευθυντής, κατά την εκτίμηση της αξίας της γης, λαμβάνει υπόψη όλες τις εκθέσεις και υπολογισμούς κεφαλαίου ή ενοικιαστικής αξίας για φορολογικούς σκοπούς που έκανε ή αποδέχτηκε ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος.

(10) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (9), και των δύο περιλαμβανομένων, εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε περιοχή η οποία εύλογα απαιτείται από το μισθωτή μεταλλευτικής μίσθωσης για σκοπούς πρόσβασης στην περιοχή για την οποία η μεταλλευτική αυτή μίσθωση έχει χορηγηθεί, όπως εφαρμόζονται στην περιοχή για την οποία η μεταλλευτική αυτή μίσθωση έχει χορηγηθεί.