Δικαίωμα του μισθωτή να απομακρύνει εγκαταστάσεις

34.-(1) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης ο οποίος έχει πληρώσει όλα τα ενοίκια, δικαιώματα και άλλες πληρωμές που πρέπει να γίνουν βάσει του Νόμου αυτού ή βάσει των όρων της μίσθωσης του δύναται, εντός έξι μηνών μετά την εκπνοή ή άλλο τερματισμό της μίσθωσης του, ή εντός τέτοιου περαιτέρω χρόνου, αν υπάρξει, που το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιτρέψει, να απομακρύνει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εγκαταστάσεις, τα κτίρια ή άλλη περιουσία.

(2) Στην περίπτωση οποιουδήποτε μισθωτή ο οποίος, με την εκπνοή ή τον τερματισμό της μεταλλευτικής του μίσθωσης παραλείπει να πληρώσει οποιοδήποτε ενοίκιο, δικαιώματα ή άλλες πληρωμές, και στην περίπτωση μισθωτή που δεν έχει απομακρύνει την περιουσία του εντός έξι μηνών όπως προαναφέρθηκε ή εντός τέτοιου περαιτέρω χρόνου, αν υπάρχει, που το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιτρέψει, όλες οι εγκαταστάσεις, τα κτίρια και η περιουσία του μισθωτή στη γη που αποτελεί το αντικείμενο του μεταλλείου καθίστανται ιδιοκτησία της Δημοκρατίας και δυνατό να τύχουν χειρισμού και να διατεθούν με τον τρόπο που το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να διατάξει.