Αποδοχή ενοικίου δεν ενεργεί ως παραίτηση δήμευσης

35. Η αποδοχή από το Υπουργικό Συμβούλιο ή εκ μέρους του οποιουδήποτε ενοικίου δεν θεωρείται ότι ενεργεί ως παραίτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο οποιασδήποτε δήμευσης που προκύπτει λόγω της παράβασης οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου αυτού, των Κανονισμών ή οποιασδήποτε συμφωνίας ή προϋπόθεσης, ρητής ή σιωπηρής, σε οποιαδήποτε μίσθωση που χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού.