Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να τερματίζει προνόμιο λατομείου

41. Αν υπάρξει συνεχιζόμενη παράβαση εκ μέρους του κατόχου προνομίου λατομείου οποιωνδήποτε συμφωνιών όρων ή προϋποθέσεων που περιέχονται σε αυτό και αν ο κάτοχος αυτός δεν επανορθώσει τέτοια παράβαση εντός τέτοιας περιόδου που δεν είναι μικρότερη από τριάντα ημέρες, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει, από την ημερομηνία της λήψης γραπτής ειδοποίησης από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό, τότε το προνόμιο λατομείου δύναται να τερματιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του κατόχου του η οποία έχει ήδη προκύψει.