Εξουσία επιθεώρησης ή κλεισίματος λατομείων

40.-(1) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό δύναται-

(α) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε λατομείο ή σε οποιαδήποτε γη που αποτελεί το αντικείμενο οποιωνδήποτε λατομικών ή εξορυκτικών εργασιών, να επιθεωρεί το λατομείο ή τις εργασίες αυτές και να ενασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς.

(β) να απαιτεί την παρουσίαση οποιασδήποτε άδειας που εκδόθηκε για σκοπούς λατόμησης ή άλλης εξορυκτικής εργασίας δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου από τον κάτοχο της ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται με την απαίτηση αυτή.

(2) Όταν κατά την επιθεώρηση που προνοείται στο εδάφιο (1) το πρόσωπο που διεξάγει την επιθεώρηση αυτή θεωρεί ότι το λατομείο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση ώστε να καθιστά τις λατομικές εργασίες επικίνδυνες για την ασφάλεια ή υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το λατομείο αυτό, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις, δηλαδή-

(α) αν το πρόσωπο που διεξάγει την επιθεώρηση είναι ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, δύναται είτε να διατάξει όπως το λατομείο αυτό ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού κλείσει, είτε όπως εκτελεστούν τέτοια έργα που θα καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή των λατομικών εργασιών με επαρκή πρόνοια για την ασφάλεια ή την υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το λατομείο αυτό∙

(β) αν το πρόσωπο που διεξάγει την επιθεώρηση αυτή είναι άλλο από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, το πρόσωπο αυτό δύναται να διατάξει όπως οποιαδήποτε εργασία στο λατομείο αυτό παύσει αμέσως και θα αναφέρει το ζήτημα αμέσως στον Επιθεωρητή Μεταλλείων ο οποίος, μετά από αυτό, δύναται να εκδίδει τέτοιο διάταγμα για το λατομείο αυτό ή οποιοδήποτε τμήμα του, που δυνατόν να εκδίδει βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού:

Νοείται ότι, πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με το πιο πάνω διάταγμα, είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Όταν ο Επιθεωρητής Μεταλλείων διατάσσει την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), δύναται να δίνει οδηγίες όπως εκτελεστούν τέτοια έργα, στην περίπτωση προνομίου λατομείου, με δαπάνες του κατόχου του, και, στην περίπτωση οποιουδήποτε άλλο λατομείου, είτε με δαπάνες των κατόχων αδειών λατομείου που εργάζονται στο λατομείο αυτό ή από χρήματα που παραχωρήθηκαν στον Επιθεωρητή Μεταλλείων από δημόσιες προσόδους για το σκοπό αυτό.