Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να τερματίζει προνόμιο λατομείου

41. Αν υπάρξει παράβαση εκ μέρους του κατόχου προνομίου λατομείου οποιωνδήποτε συμφωνιών, όρων ή προϋποθέσεων που περιέχονται σ' αυτό και αν ο κάτοχος αυτός δεν επανορθώσει τέτοια παράβαση εντός τέτοιας περιόδου, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει από την ημερομηνία της λήψης γραπτής ειδοποίησης από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό ή αν υπάρξουν επανειλημμένες ειδοποιήσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως καθορίζονται πιο πάνω, προς τον κάτοχο προνομίου λατομείου για παράβαση συγκεκριμένων συμφωνιών, όρων ή προϋποθέσεων που περιέχονται σε αυτό, προς τις οποίες ειδοποιήσεις αρχικά συμμορφώθηκε αλλά ακολούθως παραβαίνει, τότε το προνόμιο λατομείου δύναται να τερματιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του κατόχου του η οποία έχει ήδη προκύψει.