Διορισμοί και καθήκοντα λειτουργών μεταλλείων

42.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, να διορίζει Επιθεωρητή Μεταλλείων και τέτοιους άλλους λειτουργούς που δυνατό να θεωρήσει απαραίτητους για την εφαρμογή των σκοπών του Νόμου αυτού.

(2) Τα καθήκοντα των πιο πάνω λειτουργών είναι αυτά που τους ανατίθενται από το Νόμο αυτό και οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού.