Αδικήματα και ποινές

43.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) επεμβαίνει σε οποιαδήποτε επισκόπηση, μετάλλευση ή λατόμηση, εξουσιοδοτημένη από τον παρόντα Νόμο,

(β) παρακωλύει οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την άσκηση δικαιώματος που του παρέχεται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(γ) επεμβαίνει σε οποιοδήποτε μηχάνημα, εγκατάσταση, έργο ή  ιδιοκτησία που έχουν εγκατασταθεί πάνω, μέσα, κάτω ή υπεράνω οποιασδήποτε γης, κατά την άσκηση δικαιώματος που του παρέχεται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(δ) μολύνει ή επιτρέπει τη μόλυνση νερού, κατά τρόπο ώστε να καταστεί ακατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται, ή

(ε) δεν εκπληρώνει τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,  υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήματος κατά τις διατάξεις οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος Νόμου, για το οποίο δεν προβλέπεται ρητά οποιαδήποτε ποινή, υπόκειται στις ίδιες ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι, επιπρόσθετα οποιασδήποτε ποινής, η οποία δύναται να επιβληθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το Δικαστήριο, δύναται να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο να καταβάλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων χρηματικό ποσό, το οποίο εισπράττεται ως χρηματική ποινή-

(α) ίσο με την αξία των μεταλλευμάτων ή των λατομικών υλικών που εξορύχτηκαν, χρησιμοποιήθηκαν, πωλήθηκαν ή διατέθηκαν κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έτσι όπως εκτιμήθηκε από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, ή/ και

(β) που αντιστοιχεί στα καθορισμένα δικαιώματα και επιβαρύνσεις, ή/ και

(γ) που εκτιμήθηκε από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, ότι απαιτείται για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή που διενεργήθηκε η παράνομη πράξη και, σε περίπτωση κρατικής γης, το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την περιβαλλοντική της αποκατάσταση, καθώς και

(δ) που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε έξοδα, στα οποία προέβηκε ο Επιθεωρητής Μεταλλείων για να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προκειμένου να κατασταλεί η παράνομη πράξη.

(3)(α) Ανεξάρτητα από την άσκηση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση διεξαγωγής μεταλλευτικών ή/ και λατομικών εργασιών χωρίς μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να αποταθεί με πρωτογενή αίτηση στο Δικαστήριο, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, αιτούμενος την έκδοση διατάγματος για τον άμεσο τερματισμό κάθε εργασίας που εκτελείται κατά παράβαση των ανωτέρω και για την άμεση απομάκρυνση, από την περιοχή των εργασιών, όλων των μέσων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ή τη διευκόλυνση της εκτέλεσής τους:

Νοείται ότι, το Δικαστήριο δύναται, με μονομερή (ex-parte) αίτηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων να εκδώσει οποιοδήποτε προσωρινό διάταγμα ήθελε κρίνει αναγκαίο, μέχρι της πλήρους εκδίκασης της πρωτογενούς αίτησης.

(β) Εκκρεμούσας της πρωτογενούς αίτησης, το Δικαστήριο δύναται επίσης, να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να επιτρέπεται στον Επιθεωρητή Μεταλλείων να ακινητοποιήσει και σφραγίσει τα εργαλεία ή/ και εξαρτήματα ή/ και μηχανήματα ή/ και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την τυχόν συνέχιση της εκτέλεσης ή τη διευκόλυνση της συνέχισης της εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών, για χρονικό διάστημα μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της ισχύος οποιουδήποτε διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, τα εργαλεία ή/ και εξαρτήματα ή/ και μηχανήματα ή/ και εγκαταστάσεις, εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη ή/ και κάτοχου ή/ και χειριστή τους.

(γ) Η έκδοση των διαταγμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών καθώς και του περί Δικαστηρίων Νόμου.