Αδικήματα και ποινές

43.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) επεμβαίνει σε οποιαδήποτε επισκόπηση, μετάλλευση ή λατόμευση εξουσιοδοτημένη από το Νόμο αυτό ή βάσει αυτού·

(β) παρακωλύει οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την άσκηση δικαιώματος που παρέχεται από το Νόμο αυτό ή βάσει αυτού·

(γ) επεμβαίνει σε οποιαδήποτε μηχανήματα, εγκαταστάσεις, έργα ή ιδιοκτησία που έχουν εγκατασταθεί επάνω, μέσα, κάτω ή υπεράνω οποιασδήποτε γης κατά την άσκηση δικαιώματος που παρέχεται από το Νόμο αυτό ή βάσει αυτού·

(δ) μολύνει ή επιτρέπει να μολυνθεί οποιοδήποτε ύδωρ ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ώστε να καταστεί ακατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίοδο φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(2) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού για το οποίο δεν προνοείται ρητά καμιά ποινή υπόκειται σε περίοδο φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.