Υλικά που απαιτούνται για δημόσια έργα

46. Η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, μίσθωσης ή προνομίου βάσει του Νόμου αυτού δεν περιορίζει την εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να λαμβάνει από τη γη που αποτελεί το αντικείμενο της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου οποιαδήποτε υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή σιδηρόδρομων, δρόμων, κτιρίων ή άλλων δημόσιων έργων, αλλά με τρόπο ώστε η λήψη αυτή να μην επεμβαίνει ή παρεμποδίζει οποιεσδήποτε λατομικές ή μεταλλευτικές εργασίες που διεξάγονται βάσει τέτοιας άδειας, μίσθωσης ή προνομίου.