Συμφωνίες κλπ. για προνόμια λατομείου

39.-(1) Προνόμια λατομείου δύνανται να χορηγούνται τηρουμένων τέτοιων συμφωνιών, όρων και προϋποθέσεων και αναφορικά με τέτοιες περιοχές και τηρουμένης της πληρωμής τέτοιων ενοικίων και τελών που δυνατό, από καιρό σε καιρό, να αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Προνόμια λατομείου δύνανται να χορηγούνται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε έτη και δύνανται να ανανεώνονται για περαιτέρω περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε έτη κάθε φορά:

Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου απαιτείται σημαντική δαπάνη κεφαλαίου ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην περιοχή ή κοντά σε αυτήν, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να χορηγήσει λατομικό προνόμιο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα έτη ανανεώσιμη για περαιτέρω περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα έτη σύμφωνα με τους Κανονισμούς, για μετάλλευση και λατόμηση που θα βρίσκονται τότε σε ισχύ.

(3) Οι επιφυλάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 22 και οι διατάξεις που περιέχονται στα εδάφια (5), (6) και (7) του άρθρου 24 και στα άρθρα 25, 26, 27, 28, 29 και 31 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στα προνόμια λατομείου.