Δικαιώματα εκμετάλλευσης

11. Όλα τα μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που λαμβάνονται κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε επισκοπικής, μεταλλευτικής, λατομικής ή άλλης εξορυκτικής εργασίας ή τα προϊόντα τους υπόκεινται σε τέτοια δικαιώματα όπως δυνατό να καθοριστεί:

Νοείται ότι κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται για οποιοδήποτε δείγμα μεταλλεύματος ή λατομικού υλικού που πιστοποιείται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων ότι εξάγεται αποκλειστικά προς το σκοπό ανάλυσης ή πειραμάτων ή ότι είναι επιστημονικό δείγμα και δεν υπερβαίνει την ποσότητα που κατά τη γνώμη του είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό.