Επιφύλαξη

48. Καμιά πράξη ή άδεια, προνόμιο ή μίσθωση που δόθηκε ή χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου που καταργήθηκε από το Νόμο αυτό δεν επηρεάζεται, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού οι οποίες δεν είναι ασυμβίβαστες με τους όρους οποιασδήποτε τέτοιας άδειας προνομίου ή μίσθωσης, και, τηρουμένων τέτοιων διατάξεων του Νόμου αυτού που δεν είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και προϋποθέσεις οποιασδήποτε τέτοιας άδειας, προνομίου ή μίσθωσης, ο κάτοχος ή εκδοχέας οποιασδήποτε τέτοιας άδειας, προνομίου ή μίσθωσης θα κατέχει αυτήν την άδεια, το προνόμιο ή τη μίσθωση και θα ασκεί τα δικαιώματα που παρέχονται από αυτή ωσάν να μην είχε θεσπιστεί ο Νόμος αυτός.