Εξουσία Υπουργού για έκδοση Διατάγματος για παροχή διευκολύνσεων

47Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης  που  έχει  δημιουργηθεί  με  την  εφαρμογή  των  περιοριστικών μέτρων για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία, εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να εκδίδει Διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο να προβλέπεται η παροχή διευκολύνσεων αποπληρωμής των τελών, μισθωμά- των, ενοικίων και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου:

Νοείται ότι, το Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2020.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των σχετικών Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει  του  Νόμου,  στο  Διάταγμα  που  εκδίδεται  δυνάμει  του  παρόντος άρθρου καθορίζεται ο τρόπος και η περίοδος ισχύος των διευκολύνσεων που παρέχονται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που τα πληρωτέα τέλη, μισθώματα, ενοίκια και δικαιώματα δεν καταβληθούν εντός του χρόνου που καθορίζεται στο εν λόγω Διάταγμα, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του οφειλόμενου ποσού.