ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος
Ειδοποίηση επιβολής διοικητικού προστίμου,
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 43Α

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΗ:

ΟΝΟΜΑ/
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΒΑΤΗ:
..................................................................................................................................

..................................................ΑΔΤ..........................................................................
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:............................................................................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:......................................

ΩΡΑ............................................................................................................................

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 
(διαγράφεται ότι δεν
εφαρμόζεται)

 

Παράβαση του άρθρου 22 του Νόμου: εκτέλεση μεταλλευτικών εργασιών, χωρίς την κατοχή μεταλλευτικής μίσθωσης.

Παράβαση του άρθρου 37 του Νόμου: διεξαγωγή λατομικών εργασιών, χωρίς την κατοχή προνομίου λατομείου.


Ειδοποιείστε ότι έχω εύλογη αιτία να πιστεύω ότι έχετε παραβεί τις διατάξεις του άρθρου …… του Νόμου, για την οποία
παράβαση έχω δικαίωμα από το Νόμο να σας επιβάλω πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€ 1000). Προτού
σας επιβάλω οποιοδήποτε πρόστιμο, μπορείτε να υποβάλετε γραπτές παραστάσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανωτέρω ειδοποίησης. 
Κατόπιν επιβολής του διοικητικού προστίμου, δικαιούστε, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της απόφασης περί επιβολής του, να προσφύγετε ιεραρχικά στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος.

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Ημερομηνία:........................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:....................................................................................................
ΟΝΟΜΑ:.........................................................................................................