ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διορισμοί και καθήκοντα λειτουργών μεταλλείων

42.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, να διορίζει Επιθεωρητή Μεταλλείων και τέτοιους άλλους λειτουργούς που δυνατό να θεωρήσει απαραίτητους για την εφαρμογή των σκοπών του Νόμου αυτού.

(2) Τα καθήκοντα των πιο πάνω λειτουργών είναι αυτά που τους ανατίθενται από το Νόμο αυτό και οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού.

Αδικήματα και ποινές

43.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) επεμβαίνει σε οποιαδήποτε επισκόπηση, μετάλλευση ή λατόμηση, εξουσιοδοτημένη από τον παρόντα Νόμο,

(β) παρακωλύει οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την άσκηση δικαιώματος που του παρέχεται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(γ) επεμβαίνει σε οποιοδήποτε μηχάνημα, εγκατάσταση, έργο ή  ιδιοκτησία που έχουν εγκατασταθεί πάνω, μέσα, κάτω ή υπεράνω οποιασδήποτε γης, κατά την άσκηση δικαιώματος που του παρέχεται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(δ) μολύνει ή επιτρέπει τη μόλυνση νερού, κατά τρόπο ώστε να καταστεί ακατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται, ή

(ε) δεν εκπληρώνει τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,  υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήματος κατά τις διατάξεις οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος Νόμου, για το οποίο δεν προβλέπεται ρητά οποιαδήποτε ποινή, υπόκειται στις ίδιες ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι, επιπρόσθετα οποιασδήποτε ποινής, η οποία δύναται να επιβληθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το Δικαστήριο, δύναται να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο να καταβάλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων χρηματικό ποσό, το οποίο εισπράττεται ως χρηματική ποινή-

(α) ίσο με την αξία των μεταλλευμάτων ή των λατομικών υλικών που εξορύχτηκαν, χρησιμοποιήθηκαν, πωλήθηκαν ή διατέθηκαν κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έτσι όπως εκτιμήθηκε από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, ή/ και

(β) που αντιστοιχεί στα καθορισμένα δικαιώματα και επιβαρύνσεις, ή/ και

(γ) που εκτιμήθηκε από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, ότι απαιτείται για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή που διενεργήθηκε η παράνομη πράξη και, σε περίπτωση κρατικής γης, το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την περιβαλλοντική της αποκατάσταση, καθώς και

(δ) που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε έξοδα, στα οποία προέβηκε ο Επιθεωρητής Μεταλλείων για να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προκειμένου να κατασταλεί η παράνομη πράξη.

(3)(α) Ανεξάρτητα από την άσκηση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση διεξαγωγής μεταλλευτικών ή/ και λατομικών εργασιών χωρίς μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να αποταθεί με πρωτογενή αίτηση στο Δικαστήριο, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, αιτούμενος την έκδοση διατάγματος για τον άμεσο τερματισμό κάθε εργασίας που εκτελείται κατά παράβαση των ανωτέρω και για την άμεση απομάκρυνση, από την περιοχή των εργασιών, όλων των μέσων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ή τη διευκόλυνση της εκτέλεσής τους:

Νοείται ότι, το Δικαστήριο δύναται, με μονομερή (ex-parte) αίτηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων να εκδώσει οποιοδήποτε προσωρινό διάταγμα ήθελε κρίνει αναγκαίο, μέχρι της πλήρους εκδίκασης της πρωτογενούς αίτησης.

(β) Εκκρεμούσας της πρωτογενούς αίτησης, το Δικαστήριο δύναται επίσης, να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να επιτρέπεται στον Επιθεωρητή Μεταλλείων να ακινητοποιήσει και σφραγίσει τα εργαλεία ή/ και εξαρτήματα ή/ και μηχανήματα ή/ και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την τυχόν συνέχιση της εκτέλεσης ή τη διευκόλυνση της συνέχισης της εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών, για χρονικό διάστημα μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της ισχύος οποιουδήποτε διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, τα εργαλεία ή/ και εξαρτήματα ή/ και μηχανήματα ή/ και εγκαταστάσεις, εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη ή/ και κάτοχου ή/ και χειριστή τους.

(γ) Η έκδοση των διαταγμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών καθώς και του περί Δικαστηρίων Νόμου.

Διοικητικό πρόστιμο

43Α.-(1) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής Μεταλλείων έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 ή/ και του άρθρου 37 ή/και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο με γραπτή ειδοποίηση, που συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα, για την πρόθεση του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πιο πάνω ειδοποίησης.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Επιθεωρητής Μεταλλείων αποφασίζει να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου (1), τότε εκδίδει αιτιολογημένη απόφασή του-

(α)στην οποία καθορίζεται η παράβαση ή η παράλειψη συμμόρφωσης, και

(β)την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(4)  Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου (1), δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

(5) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, οφείλοντας να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και αποφασίζει-

(α)να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(β)να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(γ)να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(δ)να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5), από τη διαβίβαση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων διοικητικών προστίμων, ο τελευταίος λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Ευθύνη εργοδότη για αδικήματα που διαπράχθηκαν από υπαλλήλους

44. Όταν αποδεικνύεται προς ικανοποίηση οποιουδήποτε Δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία ότι αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού έχει διαπραχθεί από οποιοδήποτε μεταλλωρύχο, εργάτη ή άλλο πρόσωπο που απασχολείται από τον κάτοχο άδειας, μίσθωσης, προνομίου ή προσωρινής άδειας που χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού, ο κάτοχος αυτός θεωρείται υπεύθυνος για το αδίκημα αυτό και υπόκειται στην ποινή, που προνοείται για αυτό, εκτός αν αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου αυτού ότι το αδίκημα διαπράχθηκε εν αγνοία ή χωρίς τη συναίνεση του ή ότι είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να εμποδίσει τη διάπραξη αδικήματος:

Νοείται ότι καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν θεωρείται ότι εξαιρεί αυτόν το μεταλλωρύχο, εργάτη ή άλλο πρόσωπο από τις ποινές που προνοούνται για το αδίκημα που διαπράχθηκε από αυτό.

Όρια αδειών επισκόπησης

45. Όλες οι άδειες επισκόπησης και λατομείου και οι μεταλλευτικές μισθώσεις και τα προνόμια λατομείου οριοθετούνται από κάθετες σανίδες από τις οριοθετικές γραμμές επιφάνειας οι οποίες επεκτείνονται προς τα κάτω σε απεριόριστο βάθος από την επιφάνεια.

Υλικά που απαιτούνται για δημόσια έργα

46. Η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, μίσθωσης ή προνομίου βάσει του Νόμου αυτού δεν περιορίζει την εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να λαμβάνει από τη γη που αποτελεί το αντικείμενο της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου οποιαδήποτε υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή σιδηρόδρομων, δρόμων, κτιρίων ή άλλων δημόσιων έργων, αλλά με τρόπο ώστε η λήψη αυτή να μην επεμβαίνει ή παρεμποδίζει οποιεσδήποτε λατομικές ή μεταλλευτικές εργασίες που διεξάγονται βάσει τέτοιας άδειας, μίσθωσης ή προνομίου.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

47.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή και εκτέλεση όλων ή οποιωνδήποτε σκοπών, διατάξεων και εξουσιών που περιέχονται στο Νόμο αυτό.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της προηγούμενης εξουσίας, οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προνοούν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) όλα τα θέματα τα οποία σύμφωνα με το Νόμο αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται να καθοριστούν·

(β) τον τρόπο κατά τον οποίο θα υποβάλλεται αίτηση για άδειες επισκόπησης, μεταλλευτικές μισθώσεις και προνόμια λατομείου και τον τύπο που πρέπει να χρησιμοποιείται·

(γ) τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον αιτητή ή πρόσωπο που διεξάγει μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες ή εργασίες επισκόπησης και τις γνωστοποιήσεις που δύνανται να εκδίδονται και να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχετικά με τις πληροφορίες αυτές·

(δ) τα δικαιώματα, τέλη και ενοίκια που πρέπει να πληρώνονται για τις άδειες ερευνών, τις μεταλλευτικές μισθώσεις, τις άδειες λατομείου και τα προνόμια λατομείου·

(ε) το μέγεθος και σχήμα των περιοχών για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν άδειες επισκόπησης, μεταλλευτικές μισθώσεις, άδειες και προνόμια λατομείου·

(στ) τον τρόπο κατά τον οποίο περιοχές και όρια θα χωρομετρούνται και σημειώνονται, και τα πληρωτέα τέλη για αυτό·

(ζ) τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να επικρατούν στις μεταλλευτικές μισθώσεις και τα προνόμια λατομείου·

(η) την κατασκευή και χρήση δρόμων, γραμμές τραίνων και σιδηροδρόμων·

(θ) την κατασκευή και ανέγερση οικιών, φρεάτων, αεραγωγών, μηχανημάτων και άλλων έργων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεταλλευτικούς ή λατομικούς σκοπούς·

(ι) τη βοσκή ζώων και την αποκοπή και χρήση ξυλείας προς το σκοπό διεξαγωγής επισκόπησης, μετάλλευσης ή λατόμησης·

(ια) την εγγραφή στο γραφείο του Επιθεωρητή Μεταλλείων των αδειών επισκόπησης των μεταλλευτικών μισθώσεων και των προνομίων λατομείου, και τα έγγραφα βάσει των οποίων οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον βάσει αυτών μεταβιβάζεται ή εγκαταλείπεται, και τα πληρωτέα τέλη για αυτά·

(ιβ) τις εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται και τους λογαριασμούς, τα αρχεία, τα βιβλία και τα σχέδια που πρέπει να τηρούνται από τον κάτοχο αδειών επισκοπήσεων, μεταλλευτικών μισθώσεων και προνομίων λατομείου όπως και τον τρόπο με τον οποίο κάτοχος άδειας επισκόπησης, μετά από επιτυχή έρευνα, δύναται να διασφαλίσει την περιοχή επισκόπησης, προκειμένου να του δοθεί η ευκαιρία να προσπαθήσει να αποκτήσει τις απαραίτητες άδειες μετάλλευσης ή λατόμησης·

(ιγ) τη διάθεση οποιωνδήποτε δηλητηριωδών ή βλαβερών προϊόντων που προέρχονται από επισκοπήσεις, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες.

(ιδ) το ποσό των δικαιωμάτων που πρέπει να πληρώνονται στη Δημοκρατία για μεταλλεύματα και λατομικά υλικά ή τα προϊόντα τους  και τον τύπο και τον τρόπο κατά τον οποίο τα δικαιώματα αυτά εισπράττονται και καταβάλλονται, όπως και τα μέτρα που απαιτούνται για την επιτυχή είσπραξη και καταβολή τους, συμπεριλαμβανόμενης και της επιβολής εξώδικου προστίμου που να μην υπερβαίνει το ποσό των πενήντα ευρώ (€50,00).

(ιε) την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από μεταλλεία ή λατομεία, και για τη διεξαγωγή της μετάλλευσης ή λατόμησης κατά τρόπο ασφαλή, κατάλληλο και αποτελεσματικό·

(ιστ) την αναφορά στον Επιθεωρητή Μεταλλείων από τον κάτοχο άδειας επισκόπησης ή προνομίου λατομείου ή από το μισθωτή μεταλλευτικής μίσθωσης ή από το διαχειριστή ή τον υπεύθυνο οποιουδήποτε μεταλλείου ή λατομείου οποιασδήποτε απώλειας ζωής ή σοβαρής προσωπικής βλάβης ζωής ή σοβαρού τραυματισμού οποιουδήποτε προσώπου που απασχολείται μέσα ή γύρω από μεταλλείο ή λατομείο λόγω οποιουδήποτε δυστυχήματος ή ατυχήματος στο μεταλλείο ή λατομείο αυτό·

(ιζ) τη διεξαγωγή ανάκρισης στην οποία δύνανται να λαμβάνεται ένορκη μαρτυρία για οποιοδήποτε ατύχημα που συνέβηκε σε μεταλλειό ή σε σχέση με μεταλλευτικές ή επισκοπήσεις που διεξάγονται βάσει μεταλλευτικής μίσθωσης, μεταλλευτικού δικαιώματος, προσωρινού τίτλου ή αποκλειστικού προνομίου επισκοπήσεων που αφορά απώλεια ζωής ή σοβαρό τραυματισμό οποιουδήποτε προσώπου, την κλήτευση και τις δαπάνες μαρτύρων·

(ιη) την κατάσχεση και κατακράτηση οποιουδήποτε μεταλλεύματος ή λατομικού υλικού που εξορύσσεται, τυγχάνει επεξεργασίας, πωλείται, αγοράζεται ή κατέχεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, όπως και όλων των εργαλείων, μηχανοκίνητων ελκυστήρων, προωθητήρων, φορτωτήρων και των άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών·

(ιθ) τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα ή πράγμα που γίνεται βάσει του Νόμου αυτού·

(κ) την επιβολή της ποινής της φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή της χρηματικής ποινής μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και τις δύο αυτές ποινές, για οποιαδήποτε παράβαση των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών∙

(λ) τη διαδικασία σε έφεση στο Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του Νόμου αυτού·

Εξουσία Υπουργού για έκδοση Διατάγματος για παροχή διευκολύνσεων

47Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης  που  έχει  δημιουργηθεί  με  την  εφαρμογή  των  περιοριστικών μέτρων για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία, εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να εκδίδει Διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο να προβλέπεται η παροχή διευκολύνσεων αποπληρωμής των τελών, μισθωμά- των, ενοικίων και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου:

Νοείται ότι, το Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2020.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των σχετικών Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει  του  Νόμου,  στο  Διάταγμα  που  εκδίδεται  δυνάμει  του  παρόντος άρθρου καθορίζεται ο τρόπος και η περίοδος ισχύος των διευκολύνσεων που παρέχονται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που τα πληρωτέα τέλη, μισθώματα, ενοίκια και δικαιώματα δεν καταβληθούν εντός του χρόνου που καθορίζεται στο εν λόγω Διάταγμα, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του οφειλόμενου ποσού.

Επιφύλαξη

48. Καμιά πράξη ή άδεια, προνόμιο ή μίσθωση που δόθηκε ή χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου που καταργήθηκε από το Νόμο αυτό δεν επηρεάζεται, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού οι οποίες δεν είναι ασυμβίβαστες με τους όρους οποιασδήποτε τέτοιας άδειας προνομίου ή μίσθωσης, και, τηρουμένων τέτοιων διατάξεων του Νόμου αυτού που δεν είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και προϋποθέσεις οποιασδήποτε τέτοιας άδειας, προνομίου ή μίσθωσης, ο κάτοχος ή εκδοχέας οποιασδήποτε τέτοιας άδειας, προνομίου ή μίσθωσης θα κατέχει αυτήν την άδεια, το προνόμιο ή τη μίσθωση και θα ασκεί τα δικαιώματα που παρέχονται από αυτή ωσάν να μην είχε θεσπιστεί ο Νόμος αυτός.