Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

47.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή και εκτέλεση όλων ή οποιωνδήποτε σκοπών, διατάξεων και εξουσιών που περιέχονται στο Νόμο αυτό.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της προηγούμενης εξουσίας, οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προνοούν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) όλα τα θέματα τα οποία σύμφωνα με το Νόμο αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται να καθοριστούν·

(β) τον τρόπο κατά τον οποίο θα υποβάλλεται αίτηση για άδειες επισκόπησης, μεταλλευτικές μισθώσεις και προνόμια λατομείου και τον τύπο που πρέπει να χρησιμοποιείται·

(γ) τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον αιτητή ή πρόσωπο που διεξάγει μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες ή εργασίες επισκόπησης και τις γνωστοποιήσεις που δύνανται να εκδίδονται και να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχετικά με τις πληροφορίες αυτές·

(δ) τα δικαιώματα, τέλη και ενοίκια που πρέπει να πληρώνονται για τις άδειες ερευνών, τις μεταλλευτικές μισθώσεις, τις άδειες λατομείου και τα προνόμια λατομείου·

(ε) το μέγεθος και σχήμα των περιοχών για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν άδειες επισκόπησης, μεταλλευτικές μισθώσεις, άδειες και προνόμια λατομείου·

(στ) τον τρόπο κατά τον οποίο περιοχές και όρια θα χωρομετρούνται και σημειώνονται, και τα πληρωτέα τέλη για αυτό·

(ζ) τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να επικρατούν στις μεταλλευτικές μισθώσεις και τα προνόμια λατομείου·

(η) την κατασκευή και χρήση δρόμων, γραμμές τραίνων και σιδηροδρόμων·

(θ) την κατασκευή και ανέγερση οικιών, φρεάτων, αεραγωγών, μηχανημάτων και άλλων έργων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεταλλευτικούς ή λατομικούς σκοπούς·

(ι) τη βοσκή ζώων και την αποκοπή και χρήση ξυλείας προς το σκοπό διεξαγωγής επισκόπησης, μετάλλευσης ή λατόμησης·

(ια) την εγγραφή στο γραφείο του Επιθεωρητή Μεταλλείων των αδειών επισκόπησης των μεταλλευτικών μισθώσεων και των προνομίων λατομείου, και τα έγγραφα βάσει των οποίων οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον βάσει αυτών μεταβιβάζεται ή εγκαταλείπεται, και τα πληρωτέα τέλη για αυτά·

(ιβ) τις εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται και τους λογαριασμούς, τα αρχεία, τα βιβλία και τα σχέδια που πρέπει να τηρούνται από τον κάτοχο αδειών επισκοπήσεων, μεταλλευτικών μισθώσεων και προνομίων λατομείου·

(ιγ) τη διάθεση οποιωνδήποτε δηλητηριωδών ή βλαβερών προϊόντων που προέρχονται από επισκοπήσεις, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες·

(ιδ) το ποσό των δικαιωμάτων που πρέπει να πληρώνονται στην Κυβέρνηση για μετάλλευση και λατόμηση και τον τύπο και τρόπο κατά τον οποίο τα δικαιώματα αυτά θα εισπράττονται και πληρώνονται:

Νοείται ότι όταν πληρώνεται δικαίωμα σε σχέση με μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που εξορύχθηκαν ή λήφθηκαν από ιδιωτική γη που βρίσκεται εντός των περιοχών που ορίζονται στο χωρομετρικό χάρτη που ετοιμάσθηκε για το σκοπό της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν αίτησης θα χορηγεί τέτοιαν αποζημίωση στον ιδιοκτήτη της ιδιωτικής αυτής γης, είτε τα δικαιώματα επιφάνειας της ιδιωτικής αυτής γης έχουν διατεθεί είτε όχι, όπως προνοείται στο άρθρο 26, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει·

(ιε) την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από μεταλλεία ή λατομεία, και για τη διεξαγωγή της μετάλλευσης ή λατόμησης κατά τρόπο ασφαλή, κατάλληλο και αποτελεσματικό·

(ιστ) την αναφορά στον Επιθεωρητή Μεταλλείων από τον κάτοχο άδειας επισκόπησης ή προνομίου λατομείου ή από το μισθωτή μεταλλευτικής μίσθωσης ή από το διευθυντή ή τον υπεύθυνο οποιουδήποτε μεταλλείου ή λατομείου οποιασδήποτε απώλειας ζωής ή σοβαρής προσωπικής βλάβης ζωής ή σοβαρού τραυματισμού οποιουδήποτε προσώπου που απασχολείται μέσα ή γύρω από μεταλλείο ή λατομείο λόγω οποιουδήποτε δυστυχήματος ή ατυχήματος στο μεταλλείο ή λατομείο αυτό·

(ιζ) τη διεξαγωγή ανάκρισης στην οποία δύνανται να λαμβάνεται ένορκη μαρτυρία για οποιοδήποτε ατύχημα που συνέβηκε σε μεταλλειό ή σε σχέση με μεταλλευτικές ή επισκοπήσεις που διεξάγονται βάσει μεταλλευτικής μίσθωσης, μεταλλευτικού δικαιώματος, προσωρινού τίτλου ή αποκλειστικού προνομίου επισκοπήσεων που αφορά απώλεια ζωής ή σοβαρό τραυματισμό οποιουδήποτε προσώπου, την κλήτευση και τις δαπάνες μαρτύρων·

(ιη) την κατάσχεση και κατακράτηση οποιουδήποτε μεταλλεύματος ή λατομικού υλικού που εξορύσσεται, τυγχάνει επεξεργασίας, πωλείται, αγοράζεται ή κατέχεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, όπως και όλων των εργαλείων, μηχανοκίνητων ελκυστήρων, προωθητήρων, φορτωτήρων και των άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών·

(ιθ) τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα ή πράγμα που γίνεται βάσει του Νόμου αυτού·

(κ) την επιβολή της ποινής της φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή της χρηματικής ποινής μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και τις δύο αυτές ποινές, για οποιαδήποτε παράβαση των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών∙

(λ) τη διαδικασία σε έφεση στο Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του Νόμου αυτού.