Ευθύνη εργοδότη για αδικήματα που διαπράχθηκαν από υπαλλήλους

44. Όταν αποδεικνύεται προς ικανοποίηση οποιουδήποτε Δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία ότι αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού έχει διαπραχθεί από οποιοδήποτε μεταλλωρύχο, εργάτη ή άλλο πρόσωπο που απασχολείται από τον κάτοχο άδειας, μίσθωσης, προνομίου ή προσωρινής άδειας που χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού, ο κάτοχος αυτός θεωρείται υπεύθυνος για το αδίκημα αυτό και υπόκειται στην ποινή, που προνοείται για αυτό, εκτός αν αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου αυτού ότι το αδίκημα διαπράχθηκε εν αγνοία ή χωρίς τη συναίνεση του ή ότι είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να εμποδίσει τη διάπραξη αδικήματος:

Νοείται ότι καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν θεωρείται ότι εξαιρεί αυτόν το μεταλλωρύχο, εργάτη ή άλλο πρόσωπο από τις ποινές που προνοούνται για το αδίκημα που διαπράχθηκε από αυτό.