ΜΕΡΟΣ V ΛΑΤΟΜΗΣΗ
Έλεγχος λατομείων στο Υπουργικό Συμβούλιο

36. Ο έλεγχος όλων των λατομείων στη Δημοκρατία ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η λατόμηση είναι νόμιμη βάσει προνομίου λατομείου

37.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο να διεξάγει λατομικές εργασίες σε οποιαδήποτε γη βάσει προνομίου λατομείου που χορηγείται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εκδίδεται σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο.

(2) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει λατομικές εργασίες χωρίς προνόμιο λατομείου και κάτοχος προνομίου λατομείου, ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με ή παραβαίνει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται στο προνόμιο αυτό, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Περίοδος ανανέωσης και ανάκληση αδειών λατομείου

38. [Διαγράφηκε]
Συμφωνίες κλπ. για προνόμια λατομείου

39.-(1) Προνόμια λατομείου δύνανται να χορηγούνται τηρουμένων τέτοιων συμφωνιών, όρων και προϋποθέσεων και αναφορικά με τέτοιες περιοχές και τηρουμένης της πληρωμής τέτοιων ενοικίων και τελών που δυνατό, από καιρό σε καιρό, να αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Προνόμια λατομείου δύνανται να χορηγούνται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε έτη και δύνανται να ανανεώνονται για περαιτέρω περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε έτη κάθε φορά:

Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου απαιτείται σημαντική δαπάνη κεφαλαίου ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην περιοχή ή κοντά σε αυτήν, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να χορηγήσει λατομικό προνόμιο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα έτη ανανεώσιμη για περαιτέρω περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα έτη σύμφωνα με τους Κανονισμούς, για μετάλλευση και λατόμηση που θα βρίσκονται τότε σε ισχύ.

(3) Οι επιφυλάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 22 και οι διατάξεις που περιέχονται στα εδάφια (3), (4), (5), (6) και (7) του άρθρου 24 και στα άρθρα 25, 26, 27, 28, 29, 31 και 34 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προνόμια λατομείου, στις λατομικές εργασίες και στα λατομικά υλικά και τα προϊόντα τoυς.

Εξουσία επιθεώρησης ή κλεισίματος λατομείων

40.-(1) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό δύναται-

(α) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε λατομείο ή σε οποιαδήποτε γη που αποτελεί το αντικείμενο οποιωνδήποτε λατομικών ή εξορυκτικών εργασιών, να επιθεωρεί το λατομείο ή τις εργασίες αυτές και να ενασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς.

(β) να απαιτεί την παρουσίαση οποιασδήποτε άδειας που εκδόθηκε για σκοπούς λατόμησης ή άλλης εξορυκτικής εργασίας δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου από τον κάτοχο της ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται με την απαίτηση αυτή.

(2) Όταν κατά την επιθεώρηση που προνοείται στο εδάφιο (1) το πρόσωπο που διεξάγει την επιθεώρηση αυτή θεωρεί ότι το λατομείο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση ώστε να καθιστά τις λατομικές εργασίες επικίνδυνες για την ασφάλεια ή υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το λατομείο αυτό, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις, δηλαδή-

(α) αν το πρόσωπο που διεξάγει την επιθεώρηση είναι ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, δύναται είτε να διατάξει όπως το λατομείο αυτό ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού κλείσει, είτε όπως εκτελεστούν τέτοια έργα που θα καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή των λατομικών εργασιών με επαρκή πρόνοια για την ασφάλεια ή την υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το λατομείο αυτό∙

(β) αν το πρόσωπο που διεξάγει την επιθεώρηση αυτή είναι άλλο από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, το πρόσωπο αυτό δύναται να διατάξει όπως οποιαδήποτε εργασία στο λατομείο αυτό παύσει αμέσως και θα αναφέρει το ζήτημα αμέσως στον Επιθεωρητή Μεταλλείων ο οποίος, μετά από αυτό, δύναται να εκδίδει τέτοιο διάταγμα για το λατομείο αυτό ή οποιοδήποτε τμήμα του, που δυνατόν να εκδίδει βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού:

Νοείται ότι, πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με το πιο πάνω διάταγμα, είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Όταν ο Επιθεωρητής Μεταλλείων διατάσσει την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), δύναται να δίνει οδηγίες όπως εκτελεστούν τέτοια έργα, στην περίπτωση προνομίου λατομείου, με δαπάνες του κατόχου του, και, στην περίπτωση οποιουδήποτε άλλο λατομείου, είτε με δαπάνες των κατόχων αδειών λατομείου που εργάζονται στο λατομείο αυτό ή από χρήματα που παραχωρήθηκαν στον Επιθεωρητή Μεταλλείων από δημόσιες προσόδους για το σκοπό αυτό.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να τερματίζει προνόμιο λατομείου

41. Αν υπάρξει παράβαση εκ μέρους του κατόχου προνομίου λατομείου οποιωνδήποτε συμφωνιών, όρων ή προϋποθέσεων που περιέχονται σ' αυτό και αν ο κάτοχος αυτός δεν επανορθώσει τέτοια παράβαση εντός τέτοιας περιόδου, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει από την ημερομηνία της λήψης γραπτής ειδοποίησης από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό ή αν υπάρξουν επανειλημμένες ειδοποιήσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως καθορίζονται πιο πάνω, προς τον κάτοχο προνομίου λατομείου για παράβαση συγκεκριμένων συμφωνιών, όρων ή προϋποθέσεων που περιέχονται σε αυτό, προς τις οποίες ειδοποιήσεις αρχικά συμμορφώθηκε αλλά ακολούθως παραβαίνει, τότε το προνόμιο λατομείου δύναται να τερματιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του κατόχου του η οποία έχει ήδη προκύψει.