ΜΕΡΟΣ IV ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Πότε είναι νόμιμη η μετάλλευση

22.-(1) Η μετάλλευση είναι νόμιμη βάσει μεταλλευτικής μίσθωσης που παραχωρείται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων του Μέρους αυτού:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, όσο εκκρεμεί η χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης, να χορηγήσει άδεια στον αιτητή της μίσθωσης αυτής για να διεξαγάγει μεταλλευτικές εργασίες στην περιοχή που αναφέρεται η αίτηση υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και τηρουμένων τέτοιων περιορισμών όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει ορθούς:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε τέτοια άδεια δύναται, οποτεδήποτε, να ακυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Πρόσωπο που εκτελεί μεταλλευτικές εργασίες χωρίς οποιαδήποτε μεταλλευτική μίσθωση ή όσο εκκρεμεί η χορήγηση της χωρίς οποιαδήποτε άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται στο άρθρο αυτό είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης

23.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, να χορηγεί μεταλλευτική μίσθωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για αυτή με τον καθορισμένο τρόπο αν ικανοποιείται ότι οι μεταλλοφόρες ιδιότητες και ποσότητες της γης στην περιοχή για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση είναι τέτοιες ώστε να δικαιολογούν τη χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης και ότι ο αιτητής κατέχει ή διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης και τεχνικές γνώσεις ή βοήθεια για να εξασφαλίσει τη δέουσα ανάπτυξη και εκμετάλλευση της περιοχής για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση:

Νοείται ότι όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν αιτητές για μία μεταλλευτική μίσθωση προτιμάται το πρόσωπο που είχε διεξαγάγει επαρκείς μεταλλευτικές έρευνες στην περιοχή άδειας επισκόπησης:

Νοείται περαιτέρω ότι αν το πρόσωπο αυτό δεν δύναται να λάβει μεταλλευτική μίσθωση λόγω του ότι δεν διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης και τεχνικές γνώσεις ή βοήθεια για να εξασφαλίσει τη δέουσα ανάπτυξη και εκμετάλλευση της περιοχής, το πρόσωπο το οποίο λαμβάνει μεταλλευτική μίσθωση σε σχέση με την περιοχή αποζημιώνει το πρόσωπο αυτό με τέτοιο ποσό όπως αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Μια μεταλλευτική μίσθωση είναι με τον καθορισμένο τύπο, ορίζει την περιοχή και τα μεταλλεύματα σε σχέση με τα οποία χορηγείται και υπόκειται στην πληρωμή τέτοιων ενοικίων, τελών, δικαιωμάτων και άλλων πληρωμών όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να διατάξει σε τέτοιες συμφωνίες και προϋποθέσεις.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την παραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης, δύναται να απαιτήσει την εύλογη αποκατάσταση οποιασδήποτε περιοχής που χρησιμοποιήθηκε για μεταλλευτικές εργασίες με την αντικατάσταση του χώματος της επιφάνειας, την επιχωμάτωση των περιοχών που ανασκάφτηκαν, την απομάκρυνση οποιωνδήποτε απορριμμάτων ή άλλων σωρών που προκλήθηκαν από μεταλλευτικές εργασίες και με τέτοιες άλλες μεθόδους που ήθελαν εύλογα απαιτηθεί.

(4) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό ή σε οποιαδήποτε άδεια, προνόμιο ή μίσθωση που δόθηκε ή χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε από τους Νόμους που καταργήθηκαν από το Νόμο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να απαιτήσει από τον κάτοχο ή εκδοχέα οποιασδήποτε τέτοιας άδειας, προνομίου ή μίσθωσης να προβεί σε τέτοιες ενέργειες που δυνατό να είναι εύλογα απαραίτητες για να καταστήσουν την περιοχή ασφαλή προς ικανοποίηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων.

(5) Μισθωτής που παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει οποιοδήποτε σύμφωνο, όρο ή προϋπόθεση της μεταλλευτικής του μίσθωσης είναι ένοχος αδικήματος.

Διάρκεια, ανανέωση και παράδοση μεταλλευτικής μίσθωσης

24.-(1) Μεταλλευτική μίσθωση δύναται να παραχωρείται για τέτοια περίοδο, όχι μεγαλύτερη των πενήντα ετών, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει.

(2) Αν, κατά την εκπνοή της περιόδου που χορηγήθηκε αρχικά, ο μισθωτής συνεχίζει την εργασία με τρόπο ομαλό και επιχειρησιακό, και η μεταλλευτική μίσθωση δεν υπόκειται κατά το χρόνο αυτό σε κατάσχεση βάσει οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου αυτού, και ο μισθωτής έχει δώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο ειδοποίηση έξι μηνών για το σκοπό αυτό, τότε ο μισθωτής θα δικαιούται κατόπι καταβολής του καθορισμένου τέλους και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού να λάβει ανανέωση της μίσθωσης για τέτοια περίοδο που δυνατό να εγκριθεί, η οποία δεν υπερβαίνει τα πενήντα έτη, υπό τους όρους οι οποίοι τότε εφαρμόζονται στις νέες μισθώσεις και τηρουμένων όλων των συμφωνιών και όρων οι οποίοι δύνανται να επιβληθούν βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει μισθωτή ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση για την ανανέωση μίσθωσης βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2) να εγκαταλείψει οποιοδήποτε τμήμα της περιοχής που καλύπτεται από τη μίσθωση αυτή το οποίο έχει εξαντληθεί ή το οποίο δεν απαιτείται πλέον εύλογα για μετάλλευση και αν δοθεί τέτοια διαταγή η μίσθωση αυτή δεν ανανεώνεται μέχρις ότου η εγκατάλειψη αυτή πραγματοποιηθεί και αν η εγκατάλειψη αυτή δεν γίνει εντός εύλογου χρόνου από την επίδοση της διαταγής αυτής ο μισθωτής χάνει το δικαίωμα ανανέωσης βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2).

(4) Όταν κατά την ανανέωση μεταλλευτικής μίσθωσης, θεωρείται επιθυμητό να διορθωθούν οποιεσδήποτε ελλείψεις που υπάρχουν στο σχέδιο της περιοχής της άδειας που αναφέρθηκε καταρτίζεται διορθωμένο σχέδιο με διαταγή του Υπουργικού Συμβουλίου, και όταν οπισθογραφηθεί ή επισυναφθεί στη μίσθωση θεωρείται ως το σχέδιο της περιοχής αυτής.

(5) Μισθωτής που έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση έξι μηνών στο Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εγκαταλείψει την μεταλλευτική του μίσθωση ολικά ή, με τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, μερικά, με την κατάθεση της αρχικής μίσθωσης και με την πληρωμή όλων των οφειλόμενων ποσών σε σχέση με αυτή και όλων των δικαιωμάτων και επιβαρύνσεων που καθορίζονται για την εγκατάλειψη μίσθωσης και με τη διεκπεραίωση, όλων των υποχρεώσεων σε σχέση με τη μίσθωση αυτή.

(6) Αποτελεί καθήκον του αιτητή να λαμβάνει τη συγκατάθεση όλων των μερών που δυνατό να έχουν συμφέρον σε αυτή τη μεταλλευτική μίσθωση πριν υποβάλει αίτηση εγκατάλειψης ολικά ή μερικά.

(7) Η εγκατάλειψη μεταλλευτικής μίσθωσης γίνεται με τον καθορισμένο τύπο.

Σιωπηροί όροι εκ μέρους του μισθωτή

25.-(1) Σε κάθε μεταλλευτική μίσθωση, αν δεν υφίσταται ρητός όρος για το αντίθετο, εξυπακούονται οι ακόλουθες συμφωνίες και προϋποθέσεις εκ μέρους του μισθωτή:

(α) ότι ο μισθωτής θα καταβάλλει κανονικά το ενοίκιο και οποιοδήποτε δικαίωμα που δυνατό να καταστεί οφειλόμενο στο Υπουργικό Συμβούλιο σε τέτοιο χρόνο και τόπο και με τέτοιο τρόπο που δυνατό, από καιρό σε καιρό, να καθορίζεται και σε τέτοια πρόσωπα όπως δυνατό, από καιρό σε καιρό, να εξουσιοδοτούνται να λαμβάνουν αυτό∙

(β) ότι ο μισθωτής θα διατηρεί κανονικά όλα τα σημεία σε καλή κατάσταση και θα διατηρεί καθαρή οπτική γραμμή ανάμεσα σε οποιαδήποτε δύο σημεία τα οποία ορίζουν οροθετική γραμμή∙

(γ) ότι, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο μισθωτής θα αρχίζει τις μεταλλευτικές εργασίες στην περιοχή της μεταλλευτικής μίσθωσης εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία της μίσθωσης και, μετά από αυτό, κατά τη διάρκεια της συνέχισης της μίσθωσης, θα διεξάγει μεταλλευτικές εργασίες στην περιοχή αυτή, συνεχώς, έντονα και αποτελεσματικά, εκτός αν εμποδίζεται από περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο του ή εξουσιοδοτείται γραπτώς από το Υπουργικό Συμβούλιο∙

(δ) ότι ο μισθωτής θα εκπληρώνει τις εργασιακές υποχρεώσεις που καθορίζονται από τους Κανονισμούς∙

(ε) ότι ο μισθωτής θα διεξάγει όλες του τις μεταλλευτικές εργασίες με ασφαλή και επιδέξιο τρόπο και δεν θα προκαλεί κίνδυνο ή ζημιά στους κατόχους, αν υπάρχουν, των γαιών εντός της περιοχής της μίσθωσης και θα τηρεί και εκτελεί όλους τους Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται, και τις διαταγές που δίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού∙

(στ) ότι ο μισθωτής δεν θα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της περιοχής που περιλαμβάνεται στη μίσθωτη του για οποιοδήποτε σκοπό άλλο από τη μετάλλευση ή σκοπούς συναφείς με αυτή∙

(ζ) ότι πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Υπουργικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, θα έχει, σε όλους τους εύλογους χρόνους, ελεύθερη πρόσβαση στην περιοχή της μίσθωσης και σε όλες τις εργασίες που διεξάγονται μέσα σε αυτή∙

(η) ότι ο μισθωτής θα τηρά, ή μεριμνά ώστε να τηρούνται, σχέδια και ακριβή και επαρκή λογιστικά βιβλία των μεταλευτικών εργασιών που διεξάγονται εντός της περιοχής της μίσθωσης, και της διάθεσης των μεταλλευμάτων που εξάχθηκαν και, αν αυτό απαιτηθεί, θα επιδεικνύει ή μεριμνά ώστε να επιδειχτούν τα σχέδια και τα βιβλία αυτά προς επιθεώρηση από επιθεωρητή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό∙

(θ) ότι ο μισθωτής θα λαμβάνει όλες τις αναγκαίες και κατάλληλες προφυλάξεις και θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις των λειτουργών μεταλλείων ως προς την ασφάλεια όλων των προσώπων που εργοδοτούνται από αυτόν σε μεταλλευτικές εργασίες.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), κατά τη χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης δύναται, μεταξύ άλλων, να επιβάλλονται στο μισθωτή πρόσθετοι ρητοί όροι που να διασφαλίζουν, ανάλογα με τις επικρατούσες κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες συνθήκες, την ικανοποίηση της ζήτησης στην αγορά των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων τους, τη βέλτιστη εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων τους, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού γενικότερα, την ποιότητα των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων τους που διατίθενται στην αγορά, καθώς και την εκπλήρωση έναντι της Δημοκρατίας οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του μισθωτή, δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

Δικαιώματα βάσει μεταλλευτικής μίσθωσης

26.-(1) Μεταλλευτική μίσθωση παρέχει στο μισθωτή της το δικαίωμα να διεξάγει μεταλλευτικές εργασίες οποιουδήποτε είδους κάτω από την επιφάνεια του εδάφους εντός της περιοχής για την οποία χορηγήθηκε η μίσθωση αυτή, αλλά δεν παρέχει το δικαίωμα διεξαγωγής οποιασδήποτε μετάλλευσης στην επιφάνεια του εδάφους εκτός σε τέτοια γη της Δημοκρατίας που περιλαμβάνεται εντός της πιο πάνω περιοχής.

(2) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης δύναται να διεξαγάγει μεταλλευτικές εργασίες επιφάνειας σε οποιαδήποτε ιδιωτική γη εντός της περιοχής για την οποία έχει χορηγηθεί μεταλλευτική μίσθωση, αν λάβει τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της ιδιωτικής αυτής γης στην οποία πρόκειται να διεξαχθούν μεταλλευτικές εργασίες επιφάνειας.

(3) Όταν η συγκατάθεση που απαιτείται δυνάμει του εδαφίου (2) δεν δύναται να ληφθεί, για οποιοδήποτε λόγο, τότε δύναται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του  περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής της μεταλλευτικής μίσθωσης υποβάλλει στην απαλλοτριούσα αρχή πλήρεις λεπτομέρειες της γης, του ιδιοκτήτη ή του κατόχου της και παρέχει διαβεβαίωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να της προκαταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση και προς τούτο καταθέτει ανάλογη τραπεζική εγγύηση:

Νοείται ότι, η αποζημίωση που καταβάλλεται στο επηρεαζόμενο ή επηρεαζόμενα από την απαλλοτρίωση πρόσωπα είναι η διπλάσια της αγοραίας αξίας της γης αυτής, έτσι όπως εκτιμάται από το Διευθυντή:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τη γη αυτή, ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε αγοραίου ενοικίου ήθελε καταβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

(4) Η διαδικασία που αναφέρεται στο εδάφιο (3) εφαρμόζεται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ιδιοκτήτης ιδιωτικής γης δε δίδει τη σχετική συγκατάθεση του-

(α) όταν κάτοχος άδειας επισκόπησης έχει καταθέσει επαρκή στοιχεία ότι από την επισκόπηση που διενεργήθηκε έχει εντοπισθεί μετάλλευμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης για την απόκτηση της αντίστοιχης πολεοδομικής άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 9Α του παρόντος Νόμου και περαιτέρω, σε περίπτωση απόκτησης της εν λόγω πολεοδομικής άδειας, για τη διενέργεια των μεταλλευτικών εργασιών, υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της αντίστοιχης μεταλλευτικής μίσθωσης∙

(β) όταν κάτοχος πιστοποιητικού καταλληλότητας για ανάπτυξη μεταλλείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 9Α του παρόντος Νόμου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης για την απόκτηση της αντίστοιχης πολεοδομικής άδειας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο και περαιτέρω, σε περίπτωση απόκτησης της εν λόγω πολεοδομικής άδειας, για τη διενέργεια των μεταλλευτικών εργασιών, υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της αντίστοιχης μεταλλευτικής μίσθωσης∙

(γ) όταν περιοχές απαιτούνται εύλογα για τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) Για την πρόσβαση στο χώρο των προτιθέμενων μεταλλευτικών εργασιών,

(ii) για την επεξεργασία και τη διάθεση του μεταλλεύματος και των προϊόντων του, και

(iii) για την απόθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις μεταλλευτικές εργασίες.

Μεταβίβαση ή εκχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης

27. Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης δεν μεταβιβάζει ή εκχωρεί τη μεταλλευτική του μίσθωση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή προνόμια που παρέχονται από αυτή χωρίς να λάβει προηγουμένως την γραπτή συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου που δηλώνεται με οπισθογράφηση σε αυτή.

Απαγορεύεται η εκτροπή ή ρύπανση υδάτων

28.-(1) Καμιά μεταλλευτική μίσθωση δεν ερμηνεύεται ότι εξουσιοδοτεί τον μισθωτή της-

(α) να εκτρέπει τα ύδατα οποιουδήποτε δημόσιου ποταμού, ρυακιού, πηγής, φρέατος ή υδρορροής, χωρίς να λάβει προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση του Επιθεωρητή Μεταλλείων· ή

(β) να εκτρέπει οποιοδήποτε ιδιωτικό ύδωρ, χωρίς να λάβει προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του· ή

(γ) να μολύνει ή επιτρέπει να μολυνθεί οποιοδήποτε ύδωρ ή με οποιονδήποτε τρόπο να καθιστά το ύδωρ αυτό ακατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται.

(2) Μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης ο οποίος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε άλλη θεραπεία για αυτό, να απαιτηθεί από αυτό με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου να λάβει τέτοια μέτρα όπως δυνατό να διαταχθεί για να εμποδίσει την εξακολούθηση ή επανάληψη της παράβασης αυτής και εντός τέτοιου χρόνου όπως δυνατό να ορίζεται στο Διάταγμα αυτό.

(3) Μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης που παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε τέτοιο Διάταγμα υπόκειται σε αναστολή της μίσθωσης του από το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρις ότου συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό.

Καθαρισμός ύδατος

29. Κάθε πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ύδωρ σε σχέση με μεταλλευτικές εργασίες, είτε για την παραγωγή ενέργειας είτε για την αφαίρεση μεταλλευτικών ουσιών είτε για τη συμπύκνωση, άλεσμα ή με άλλο τρόπο προβαίνει σε τέτοια μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι όλο το ύδωρ που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό δεν θα περιέχει επιβλαβή ουσία σε ποσότητες που είναι πιθανό να αποδειχτούν επιβλαβείς στην ανθρώπινη, τη ζωϊκή ή φυτική ζωή όταν εγκαταλείψει τη μεταλλευτική περιοχή στην οποία χρησιμοποιήθηκε με τον τρόπο αυτό.

Εξουσία του Επιθεωρητή Μεταλλείων να εισέρχεται σε γη και να επιθεωρεί κλπ.

30. Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται-

(α) να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη στην οποία διεξάγεται μετάλλευση ή η οποία αποτελεί το αντικείμενο μεταλλευτικής μίσθωσης, και να επιθεωρεί τη μετάλλευση αυτή ή τις εργασίες σε σχέση με αυτή·

(β) να επιθεωρεί και λαμβάνει αντίγραφα οποιωνδήποτε μητρώων, βιβλίων, εγγράφων και σχεδίων που συνδέονται με τη μετάλλευση αυτή·

(γ) να λαμβάνει δείγματα, να ενεργεί επισκοπήσεις και να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία που δυνατό να θεωρήσει απαραίτητη προς το σκοπό υποβολής έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να κλείει μεταλλείο

31.-(1) Αν οποτεδήποτε αποδειχτεί προς ικανοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι μεταλλείο βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση ώστε να καθιστά τη μετάλλευση επικίνδυνη για την ασφάλεια ή υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το μεταλλείο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει είτε όπως το μεταλλείο αυτό κλείσει, και δημοσιευτεί ειδοποίηση για το σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, είτε όπως εκτελεστούν τέτοια έργα ώστε να καταστήσουν τη μετάλλωση να διεξάγεται με τη δέουσα πρόνοια για την ασφάλεια ή υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το μεταλλείο αυτό.

(2) Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με Διάταγμα που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να τερματίζει μεταλλευτική μίσθωση

32. Αν υπάρξει συνεχιζόμενη παράβαση εκ μέρους του μισθωτή μεταλλευτικής μίσθωσης οποιωνδήποτε συμφωνιών, όρων ή προϋποθέσεων που εξυπακούονται ή περιέρχονται σε αυτή και αν ο μισθωτής αυτός δεν επανορθώσει την παράβαση αυτή εντός τέτοιας περιόδου, όχι μικρότερης από τριάντα ημέρες, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει από την ημερομηνία της λήψης γραπτής ειδοποίησης από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό, ή αν ο μισθωτής αυτός διακόψει συνολικά τη μετάλλευση για συνεχή περίοδο έξι μηνών εκτός αν εμποδίζεται από περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο του ή εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το Υπουργικό Συμβούλιο, τότε η μεταλλευτική μίσθωση δύναται να τερματιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του μισθωτή της η οποία έχει ήδη προκύψει. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία τερματίζει τη μεταλλευτική μίσθωση γνωστοποιείται επαρκώς στο μισθωτή της με τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αντί να τερματίσει τη μεταλλευτική μίσθωση, να διατάξει τον κάτοχο της να πληρώσει, επιπρόσθετα προς το συνηθισμένο ενοίκιο, τέτοιο επιπρόσθετο ενοίκιο τέτοιου ποσού που δεν υπερβαίνει τρεις φορές το ποσό του συνηθισμένου ενοικίου που πληρώνεται βάσει της μεταλλευτικής αυτής μίσθωσης όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό το αποφασίσει από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η παράβαση μέχρις ότου αυτή επανορθωθεί.

Σχέδια μεταλλείου κλπ. κατατίθενται σε περίπτωση εγκατάλειψης ή κλεισίματος μεταλλείου

33.-(1) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης βάσει της οποίας μεταλλευτικές ή εργασίες αναπτύξεως διεξάγονται-

(α) όχι λιγότερο από τριάντα μια μέρες πριν το μεταλλείο αυτό εγκαταλειφθεί ή κλείσει, δίνει ειδοποίηση στον Επιθεωρητή Μεταλλείων για την πρόθεση να εγκαταλείψει ή κλείσει το μεταλλείο αυτό· και

(β) εντός τριάντα μιας ημερών από την ημερομηνία της εγκατάλειψης ή του κλεισίματος αυτού, καταθέτει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων σχέδιο ή σχέδια, τα οποία πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες όλων των εργασιών που έγιναν στο μεταλλείο, μαζί με τα περαιτέρω στοιχεία που ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δυνατό να απαιτήσει.

(2) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης ο οποίος-

(α) παραλείπει να παράσχει την ειδοποίηση αυτή ή να καταθέσει τα σχέδια αυτά·

(β) εσκεμμένα αρνείται να επιδείξει τα σχέδια αυτά ή να επιτρέψει ώστε να εξεταστούν αυτά ή αντιγραφούν από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργό κατάλληλα εξουσιοδοτημένο για αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(γ) αποκρύπτει οποιοδήποτε τμήμα των εργασιών του μεταλλείου·

(δ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή διαβιβάζει ατελές ή ανακριβές σχέδιο,

είναι ένοχος αδικήματος.

Δικαίωμα του μισθωτή να απομακρύνει εγκαταστάσεις

34.-(1) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης ο οποίος έχει πληρώσει όλα τα ενοίκια, δικαιώματα και άλλες πληρωμές που πρέπει να γίνουν βάσει του Νόμου αυτού ή βάσει των όρων της μίσθωσης του δύναται, εντός έξι μηνών μετά την εκπνοή ή άλλο τερματισμό της μίσθωσης του, ή εντός τέτοιου περαιτέρω χρόνου, αν υπάρξει, που το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιτρέψει, να απομακρύνει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εγκαταστάσεις, τα κτίρια ή άλλη περιουσία.

(2) Στην περίπτωση οποιουδήποτε μισθωτή ο οποίος, με την εκπνοή ή τον τερματισμό της μεταλλευτικής του μίσθωσης παραλείπει να πληρώσει οποιοδήποτε ενοίκιο, δικαιώματα ή άλλες πληρωμές, και στην περίπτωση μισθωτή που δεν έχει απομακρύνει την περιουσία του εντός έξι μηνών όπως προαναφέρθηκε ή εντός τέτοιου περαιτέρω χρόνου, αν υπάρχει, που το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιτρέψει, όλες οι εγκαταστάσεις, τα κτίρια και η περιουσία του μισθωτή στη γη που αποτελεί το αντικείμενο του μεταλλείου καθίστανται ιδιοκτησία της Δημοκρατίας και δυνατό να τύχουν χειρισμού και να διατεθούν με τον τρόπο που το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να διατάξει.

Αποδοχή ενοικίου δεν ενεργεί ως παραίτηση δήμευσης

35. Η αποδοχή από το Υπουργικό Συμβούλιο ή εκ μέρους του οποιουδήποτε ενοικίου δεν θεωρείται ότι ενεργεί ως παραίτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο οποιασδήποτε δήμευσης που προκύπτει λόγω της παράβασης οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου αυτού, των Κανονισμών ή οποιασδήποτε συμφωνίας ή προϋπόθεσης, ρητής ή σιωπηρής, σε οποιαδήποτε μίσθωση που χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού.