Διάρκεια, ανανέωση και παράδοση μεταλλευτικής μίσθωσης

24.-(1) Μεταλλευτική μίσθωση δύναται να παραχωρείται για τέτοια περίοδο, όχι μεγαλύτερη των πενήντα ετών, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει.

(2) Αν, κατά την εκπνοή της περιόδου που χορηγήθηκε αρχικά, ο μισθωτής συνεχίζει την εργασία με τρόπο ομαλό και επιχειρησιακό, και η μεταλλευτική μίσθωση δεν υπόκειται κατά το χρόνο αυτό σε κατάσχεση βάσει οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου αυτού, και ο μισθωτής έχει δώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο ειδοποίηση έξι μηνών για το σκοπό αυτό, τότε ο μισθωτής θα δικαιούται κατόπι καταβολής του καθορισμένου τέλους και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού να λάβει ανανέωση της μίσθωσης για τέτοια περίοδο που δυνατό να εγκριθεί, η οποία δεν υπερβαίνει τα πενήντα έτη, υπό τους όρους οι οποίοι τότε εφαρμόζονται στις νέες μισθώσεις και τηρουμένων όλων των συμφωνιών και όρων οι οποίοι δύνανται να επιβληθούν βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αλλά δεν θα έχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε επόμενη περαιτέρω ανανέωση της μίσθωσης:

Νοείται ότι, κατά τη χορήγηση νέας μεταλλευτικής μίσθωσης για την ίδια περιοχή, ο μισθωτής αυτός προτιμάται με ίσους όρους έναντι άλλων αιτητών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει μισθωτή ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση για την ανανέωση μίσθωσης βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2) να εγκαταλείψει οποιοδήποτε τμήμα της περιοχής που καλύπτεται από τη μίσθωση αυτή το οποίο έχει εξαντληθεί ή το οποίο δεν απαιτείται πλέον εύλογα για μετάλλευση και αν δοθεί τέτοια διαταγή η μίσθωση αυτή δεν ανανεώνεται μέχρις ότου η εγκατάλειψη αυτή πραγματοποιηθεί και αν η εγκατάλειψη αυτή δεν γίνει εντός εύλογου χρόνου από την επίδοση της διαταγής αυτής ο μισθωτής χάνει το δικαίωμα ανανέωσης βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2).

(4) Όταν κατά την ανανέωση μεταλλευτικής μίσθωσης, θεωρείται επιθυμητό να διορθωθούν οποιεσδήποτε ελλείψεις που υπάρχουν στο σχέδιο της περιοχής της άδειας που αναφέρθηκε καταρτίζεται διορθωμένο σχέδιο με διαταγή του Υπουργικού Συμβουλίου, και όταν οπισθογραφηθεί ή επισυναφθεί στη μίσθωση θεωρείται ως το σχέδιο της περιοχής αυτής.

(5) Μισθωτής που έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση έξι μηνών στο Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εγκαταλείψει την μεταλλευτική του μίσθωση ολικά ή, με τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, μερικά, με την κατάθεση της αρχικής μίσθωσης και με την πληρωμή όλων των οφειλόμενων ποσών σε σχέση με αυτή και όλων των δικαιωμάτων και επιβαρύνσεων που καθορίζονται για την εγκατάλειψη μίσθωσης και με τη διεκπεραίωση, όλων των υποχρεώσεων σε σχέση με τη μίσθωση αυτή.

(6) Αποτελεί καθήκον του αιτητή να λαμβάνει τη συγκατάθεση όλων των μερών που δυνατό να έχουν συμφέρον σε αυτή τη μεταλλευτική μίσθωση πριν υποβάλει αίτηση εγκατάλειψης ολικά ή μερικά.

(7) Η εγκατάλειψη μεταλλευτικής μίσθωσης γίνεται με τον καθορισμένο τύπο.