Περίοδος ανανέωσης και ανάκληση αδειών λατομείου

38.-(1) Άδεια λατομείου δύναται να χορηγείται υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που ο Έπαρχος δυνατό να ορίσει σε αυτήν και για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος αλλά δύναται να ανανεωθεί για περαιτέρω περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν το ένα έτος κάθε φορά. Οποιαδήποτε τέτοια άδεια δύναται, οποτεδήποτε, να ανακληθεί από τον Έπαρχο ή τον Επιθεωρητή Μεταλλείων για εύλογη αιτία.

(2) Ετήσιο τέλος όπως δυνατό να καθορίζεται πληρώνεται προκαταβολικά σε σχέση με κάθε άδεια λατομείου.