Η λατόμηση είναι νόμιμη βάσει προνομίου λατομείου

37.—(1)Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο να διεξάγει λατομικές εργασίες σε οποιαδήποτε γη βάσει προνομίου λατομείου που χορηγείται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εκδίδεται σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο.

(2) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει λατομικές εργασίες χωρίς προνόμιο λατομείου και κάτοχος προνομίου λατομείου, ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με ή παραβαίνει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται στο προνόμιο αυτό, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.