Η λατόμηση είναι νόμιμη βάσει άδειας ή προνομίου

37.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο να διεξάγει λατομικές εργασίες σε οποιαδήποτε γη βάσει άδειας λατομείου με τον καθορισμένο τύπο που εκδίδεται από τον Έπαρχο της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το λατομείο (ο οποίος στο εξής αναφέρεται ως “ο Έπαρχος”) ή άδειας λατομείου με τον καθορισμένο τύπο που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει λατομικές εργασίες χωρίς άδεια λατομείου ή προνόμιο λατομείου και ο κάτοχος τέτοιας άδειας ή προνομίου ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με ή παραβαίνει οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται στην άδεια ή το προνόμιο αυτό είναι ένοχος αδικήματος.