Σημείωση
Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής Νομοθεσίας

1. Ο βασικός νόμος τέθηκε σε ισχύ την 10η Απριλίου, 1953.

2. Οι Νόμοι που αναφέρονται στο άρθρο 48 του βασικού νόμου ότι καταργήθηκαν από αυτόν είναι οι πιο κάτω. (Δες σημείωση στο τέλος του βασικού νόμου).

Νόμοι Έκταση κατάργησης
1. Οι περί Μεταλλείων Κανονισμοί ημερομηνίας 2 Σαμπάν 1285 (εκτίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1949,  Κεφ. 11, και των Νόμων 2 του 1952 και 29 του 1952). 1. Ολόκληρος
2. Ο περί Κανονισμών Μεταλλείων (Τροποποιητικός) Νόμος (1949 Κεφ.122). 2. Άρθρα 2 έως 11, (συμπεριλαμβανομένων και των δυο).
3. Ο περί Κανονισμών Μεταλλείων (Τροποποιητικός) Νόμος, του 1925 (1949 Κεφ. 123). 3. Ολόκληρος.