Γαίες που αποκλείονται από επισκόπηση, μετάλλευση και λατόμηση

10.-(1) Καμιά επισκόπηση, μεταλλευτική μίσθωση, άδεια λατομείου ή λατομικό προνόμιο που χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού δεν εξουσιοδοτεί τη διεξαγωγή ερευνητικών μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών πάνω ή μέσα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες γαίες ή την τοποθέτηση οροσήμων πάνω σε αυτές, ή την κατοχή τους:

(α) γη που ξεχωρίστηκε ή χρησιμοποιήθηκε, απαλλοτριώθηκε ή αφιερώθηκε για οποιοδήποτε δημόσιο σκοπό, εκτός με την συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιβάλει·

(β) ιδιωτική γη εκτός με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη·

(γ) γη που χρησιμοποιείται ως Κυβερνητικός σταθμός, αγορά, τόπος ταφής ή νεκροταφείο ή γη που κατανεμήθηκε για οποιοδήποτε σιδηρόδρομο ή που βρίσκεται εντός εκατόν υαρδών από οποιοδήποτε σιδηρόδρομο εκτός με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιβάλει·

(δ) γη που είναι το οικόπεδο, ή βρίσκεται εντός πενήντα υαρδών από οποιοδήποτε Κυβερνητικό ή δημόσιο κτίριο, δεξαμενή, φράγμα ή δημόσιος δρόμος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε επιβάλει·

(ε) γη που είναι το οικόπεδο, ή βρίσκεται εντός πενήντα υαρδών, από οποιοδήποτε κτίριο χωρίς τη συναίνεση του κατόχου του κτιρίου:

Νοείται ότι αν η συναίνεση που απαιτείται βάσει της παραγράφου (β) δεν παρέχεται χωρίς εύλογη αιτία, ή είναι αδύνατο ή μη πρακτικό να ληφθεί, οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 14 ή των εδαφίων (3), (4) και (8) του άρθρου 26, εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η συναίνεση που απαιτείται βάσει της παραγράφου (ε) δεν παραχωρήθηκε χωρίς εύλογη αιτία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει τον κάτοχο της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου να διεξαγάγει ερευνητικές, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες επάνω ή μέσα σε οποιαδήποτε τέτοια γη υπό τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε επιβάλει.

(2) Πρόσωπο που διεξάγει ερευνητικές, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες επάνω ή κάτω από οποιεσδήποτε γαίες που ορίζονται στο εδάφιο (1) χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση ή εξουσιοδότηση είναι ένοχο αδικήματος.