Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Συμφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικαγορών) Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρχείο» σημαίνει οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο γραπτό ή έντυπο υλικό, υπό οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών που συγκεντρώνονται, φυλάττονται ή διατηρούνται με οποιαδήποτε μηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή, ανεξάρτητα από το αν συγκεντρώνονται, φυλάττονται ή διατηρούνται σε αναγνώσιμη μορφή ή όχι-

«ασφαλιστής» σημαίνει ασφαλιστή όπως καθορίζεται στους περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμους του 1984 έως 1998, καθώς και σ' οποιοδήποτε άλλο νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά·

«διαδοχική πιστωτική συμφωνία» σημαίνει πιστωτική συμφωνία, η οποία συνάπτεται μεταξύ πιστωτή και καταναλωτή κατά την περίοδο ισχύος πιστωτικής συμφωνίας που είχε συναφθεί προηγουμένως μεταξύ του ίδιου πιστωτή και του ίδιου καταναλωτή και η οποία θεωρείται ως πιστωτική συμφωνία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«διαφήμιση» σημαίνει κάθε μορφή ανακοίνωσης που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και περιλαμβάνει κάθε μορφή διαφήμισης με δημοσίευση από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, με έκθεση αγγελιών, σημάτων, επιγραφών, αφισών ή εμπορευμάτων, με διανομή δειγμάτων, εγκυκλίων, καταλόγων, τιμοκαταλόγων ή άλλου υλικού, με έκθεση φωτογραφιών, υποδειγμάτων ή κινηματογραφικών ταινιών, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αναφορές στη δημοσίευση διαφημίσεων θα ερμηνεύονται ανάλογα·

«δικαστήριο» σημαίνει δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«ενυπόθηκος πιστωτής», σε σχέση με στεγαστικό δάνειο, σημαίνει πιστωτή, του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνει την παροχή στεγαστικών δανείων εξασφαλισμένων με υποθήκη επί ακίνητης ιδιοκτησίας·

«έξοδα εγκατάστασης» σημαίνει τα έξοδα-

(α) για την εγκατάσταση οποιασδήποτε ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας ή ύδατος,

(β) για την τοποθέτηση εξοπλισμού που καλύπτεται από την πιστωτική συμφωνία, στα κτίρια όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και για τη μετατροπή των κτιρίων προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε τέτοιου εξοπλισμού μαζί με τα κτίρια, και

(γ) για οποιαδήποτε εργασία διεξάγεται για το σκοπό κατασκευής ή ανέγερσης, όταν είναι λογικά αναγκαίο οποιοσδήποτε τέτοιος εξοπλισμός να κατασκευασθεί ή ανεγερθεί για τα κτίρια στα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει κάθε μέλος της Υπηρεσίας που ασκεί, εκ μέρους της, τα καθήκοντα που εκχωρούνται στην Υπηρεσία από τον παρόντα Νόμο·

«ιδιοκτήτης» σημαίνει πρόσωπο που εκμισθώνει ή έχει εκμισθώσει αγαθά σε μισθωτή δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς·

«καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, για σκοπούς των συναλλαγών που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, ενεργεί εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς του·

«μισθωτής» σημαίνει καταναλωτή που λαμβάνει, προτίθεται να λάβει ή έχει λάβει την κατοχή αγαθών από ιδιοκτήτη δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς με αντάλλαγμα περιοδικές πληρωμές·

«οικία» σημαίνει οποιοδήποτε κτίριο ή μέρος κτιρίου που χρησιμοποιείται ή είναι κατάλληλο για χρήση ως κατοικία και περιλαμβάνει οποιαδήποτε εξωτερική κατασκευή, αυλή, κήπο ή άλλο χώρο που ανήκει σε αυτό και χρησιμοποιείται συνήθως μαζί με αυτό·

«οφειλέτης», σε σχέση με στεγαστικό δάνειο, σημαίνει καταναλωτή στον οποίο έχει παραχωρηθεί στεγαστικό δάνειο ή το διαχειριστή της περιουσίας του προσώπου αυτού και περιλαμβάνει κληρονόμο του καταναλωτή και προσωπικό αντιπρόσωπο του και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει επίσης και τον αιτητή για παραχώρηση στεγαστικού δανείου·

«πίστωση» σημαίνει προθεσμιακή πληρωμή, δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή χρηματοδοτικής διευκόλυνσης·

«πιστωτής» σημαίνει τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα τέτοιων προσώπων που παραχωρούν πίστωση, με βάση πιστωτική συμφωνία, κατά τη διεξαγωγή της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς τους·

«πιστωτική κάρτα» [Διαγράφηκε]

«πιστωτική συμφωνία» σημαίνει συμφωνία με την οποία πιστωτής παραχωρεί ή υπόσχεται να παραχωρήσει σε καταναλωτή, πίστωση με τη μορφή προθεσμιακής πληρωμής, δανείου ή άλλης παρόμοιας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και περιλαμβάνει συμφωνία ενοικιαγοράς και συμφωνία στεγαστικού δανείου, αλλά δεν περιλαμβάνει συμβάσεις για τη συνεχή παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των παρεχομένων από οργανισμούς κοινής ωφελείας, σύμφωνα με τις οποίες ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταβάλλει με δόσεις το σχετικό τίμημα κατά τη διάρκεια της παροχής τους·

«προθεσμία υπαναχώρησης» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτή από το άρθρο 8(1)(δ)·

«σύμβαση εγγύησης» σημαίνει, σε σχέση με οποιαδήποτε πιστωτική συμφωνία, σύμβαση που συνάπτεται με τρίτο πρόσωπο για να εγγυηθεί την εκτέλεση των υποχρεώσεων του καταναλωτή που πηγάζουν από την πιστωτική συμφωνία και η έκφραση «εγγυητής» ερμηνεύεται ανάλογα·

«συμφωνία ενοικιαγοράς» σημαίνει συμφωνία για τη μίσθωση αγαθών, δυνάμει της οποίας ο μισθωτής δύναται να αγοράσει τα αγαθά ή δυνάμει της οποίας η κυριότητα των αγαθών ή δύναται να μεταβιβαστεί στο μισθωτή με την καταβολή περιοδικών πληρωμών και περιλαμβάνει την περίπτωση όπου δυνάμει δύο ή περισσότερων συμφωνιών, που καμία από μόνη της δεν αποτελεί συμφωνία ενοικιαγοράς, υπάρχει μίσθωση αγαθών και είτε ο μισθωτής δύναται να αγοράσει τα αγαθά, είτε η κυριότητά τους ή δύναται να μεταβιβαστεί στο μισθωτή, οπότε και οι συμφωνίες αυτές θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως μια συμφωνία, συναφθείσα κατά το χρόνο σύναψης της τελευταίας συμφωνίας·

«συμφωνία πιστωτικής κάρτας» [Διαγράφηκε]

«συμφωνία στεγαστικού δανείου» σημαίνει πιστωτική συμφωνία με εξασφάλιση υποθήκης επί οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, εφόσον η πίστωση χορηγείται προκειμένου να διευκολυνθεί ο οφειλέτης να-

(α) ανοικοδομήσει επί ή μετατρέψει ακίνητη ιδιοκτησία σε οικία για τη στέγαση του ιδίου ή των εξαρτωμένων του, ή

(β) βελτιώσει, ανακαινίσει ή εξοπλίσει υφιστάμενη επί ακίνητης ιδιοκτησίας οικία για τη στέγαση του ιδίου ή των εξαρτωμένων του, ή

(γ) αγοράσει ή άλλως πως εξασφαλίσει, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, ακίνητη ιδιοκτησία επί της οποίας είναι κατασκευασμένη ή πρόκειται να κατασκευαστεί οικία για τη στέγαση του ιδίου ή των εξαρτωμένων του·

«συνολική τιμή», σε σχέση με συμφωνία ενοικιαγοράς, σημαίνει το συνολικό πληρωτέο ποσό από το μισθωτή, δυνάμει της συμφωνίας αυτής, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε πληρωτέου ποσού κατά την άσκηση του δικαιώματος αγοράς, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό που πρέπει να πληρωθεί ως ποινή ή ως αποζημίωση για παράβαση της συμφωνίας·

«συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης» σημαίνει το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό του ποσού της παρεχόμενης πίστωσης το οποίο εξισώνει σε ετήσια βάση την παρούσα αξία του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλητικών δόσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν συμφωνηθεί από τον πιστωτή και τον καταναλωτή, και το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του Παραρτήματος II, όπως αυτός επεξηγείται με τα παραδείγματα του Παραρτήματος III, και με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα IV του παρόντος Νόμου·

«συνολικό κόστος πίστωσης» σημαίνει το σύνολο όλων των επιβαρύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και λοιπών εξόδων, τις οποίες ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει για την πίστωση που του παραχωρείται·

«τιμή τοις μετρητοίς» σημαίνει το χρηματικό αντάλλαγμα για συναλλαγή για την οποία δεν παραχωρείται πίστωση·

«τρεχούμενος λογαριασμός» [Διαγράφηκε]

«Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(2) Στον παρόντα Νόμο, η αναφορά σε καταναλωτή, πιστωτή, μισθωτή, ιδιοκτήτη ή οφειλέτη περιλαμβάνει πρόσωπο στο οποίο τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις του καταναλωτή, πιστωτή, μισθωτή, ιδιοκτήτη ή οφειλέτη, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει της πιστωτικής συμφωνίας, μέσω εκχώρησης ή εκ του νόμου.

(3) Στον παρόντα Νόμο όταν οτιδήποτε αποστέλλεται ή λαμβάνεται με προπληρωμένο σύνηθες ταχυδρομείο θεωρείται ότι έχει αποσταλεί ή ληφθεί, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την ημερομηνία που φέρει η ταχυδρομική σφραγίδα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις συμφωνίες στεγαστικών δανείων και στις συμφωνίες ενοικιαγοράς, εκτός από -

(α) τις συμφωνίες στεγαστικών δανείων που αφορούν κυρίως την κτήση ή διατήρηση δικαιωμάτων επί ακίνητης ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων κτιρίων που έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν∙

(β) τις συμφωνίες στεγαστικών δανείων δυνάμει των οποίων το ποσό της πίστωσης είναι μεγαλύτερο των διακόσιων χιλιάδων ευρώ (€200.000)∙

(γ) τις συμφωνίες ενοικιαγοράς κατά τις οποίες ο μισθωτής υποχρεούται να αγοράσει τα αγαθά∙ και

(δ) τις συμφωνίες ενοικιαγοράς δυνάμει των οποίων το ποσό της πίστωσης είναι μεγαλύτερο των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€35.000).

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις πίστωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 αυτού.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας

4.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η Υπηρεσία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τηρεί υπό γενική εποπτεία πρακτικές ή προτεινόμενες πρακτικές σε σχέση με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε πρόσωπα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου·

(β) διεξάγει έρευνες σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες πρακτικές ή προτεινόμενες πρακτικές όταν κρίνει ότι, αυτό απαιτεί το δημόσιο συμφέρον και ιδιαίτερα το συμφέρον των καταναλωτών ή όταν ο Υπουργός ήθελε ζητήσει τη διεξαγωγή τέτοιας έρευνας·

(γ) ζητεί από πρόσωπα, που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με πρακτικές οι οποίες είναι ή ενδέχεται να είναι αντίθετες με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σ' αυτά από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, να διακόψουν ή απόσχουν από τέτοιες πρακτικές ή/και να προβούν στη λήψη διορθωτικών μέτρων·

(δ) προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση δικαστικών διαταγμάτων, τα οποία υποχρεώνουν πρόσωπα που καλούνται με βάση την παράγραφο (γ) να διακόψουν ή να απόσχουν από τέτοιες πρακτικές και που παραλείπουν να το πράξουν, να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις αυτές· και

(ε) επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η Υπηρεσία δύναται να παρέχει πληροφορίες ή συμβουλές σε καταναλωτές αναφορικά με πιστωτικές συμφωνίες και ιδιαίτερα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους πιστωτές ή σ' άλλα πρόσωπα από τον παρόντα Νόμο.

Εξουσίες της Υπηρεσίας σε σχέση με έρευνες

5.—(1) Η Υπηρεσία, μέσω εξουσιοδοτημένου λειτουργού που ενεργεί εκ μέρους της, δύναται για τους σκοπούς έρευνας που διεξάγεται με βάση τον παρόντα Νόμο να απαιτήσει από πρόσωπο το οποίο κατά τη γνώμη της κατέχει πληροφορίες ή έχει υπό τον έλεγχο ή την εξουσία του έγγραφα ή στοιχεία σχετικά με την έρευνα, να παράσχει αυτές τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή στοιχεία στην Υπηρεσία και, εάν είναι αναγκαίο, δύναται να απαιτήσει από το πρόσωπο αυτό να προσέλθει στην Υπηρεσία για το σκοπό αυτό :

Νοείται ότι για την απόκτηση πληροφοριών, εγγράφων ή στοιχείων που αφορούν παράπονα ή λογαριασμούς συγκεκριμένου πελάτη θα εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η έγγραφη συγκατάθεσή του.

(2) Πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει του εδαφίου (1), υποχρεούται να συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, επιφυλασσομένων των ασυλιών και προνομίων που απολαμβάνει μάρτυρας ο οποίος καλείται να εμφανισθεί ενώπιον δικαστηρίου.

(3) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να παρακωλύει ή παρεμποδίζει, με πράξη ή παράλειψη, την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο υποχρεούται να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε απαίτηση απευθύνεται σε αυτό από την Υπηρεσία, δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Οδηγίες της Υπηρεσίας αναφορικά με ανακοινώσεις και αγγελίες

6.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Υπηρεσία δύναται, με τρόπο που αυτή θεωρεί κατάλληλο, να εκδίδει οδηγίες ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, τη θέση και το μέγεθος οποιασδήποτε ανακοίνωσης ή αγγελίας που απαιτείται να δημοσιεύεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται ή αφορά οδηγία, η οποία εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), υποχρεούται να συμμορφώνεται με την οδηγία αυτή.

ΜΕΡΟΣ II ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ
Α. Γενικές Διατάξεις
Πεδίο Εφαρμογής του Μέρους II

7. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται σ’ όλες τις καλυπτόμενες από τον παρόντα Νόμο συμφωνίες ενοικιαγοράς.

Γενικές απαιτήσεις ως προς τον τύπο και το περιεχόμενο συμφωνιών ενοικιαγοράς

8. Ο πιστωτής μεριμνά ώστε κάθε συμφωνία ενοικιαγοράς που συνάπτει με μισθωτή ή οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης σχετική με αυτή, να-

(α) Είναι γραπτή και να υπογράφεται από τον μισθωτή και από ή εκ μέρους όλων των άλλων συμβαλλόμενων μερών·

(β) περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των συμβαλλόμενων μερών κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας, περιλαμβανομένων, όπου είναι εφαρμόσιμο, του ονόματος και της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη οποιωνδήποτε αγαθών που προμηθεύονται δυνάμει της συμφωνίας ενοικιαγοράς, και τους όρους υπό τους οποίους καθίσταται κύριος ο μισθωτής·

(γ)(i) δίδεται από τον πιστωτή, διά χειρός, πρωτότυπο ή αντίγραφο αυτής, προσωπικώς στον μισθωτή κατά τη σύναψη της συμφωνίας, ή

(ii) παραδίδεται ή αποστέλλεται από τον πιστωτή, πρωτότυπο ή αντίγραφο της συμφωνίας με συστημένη επιστολή εντός δεκαπέντε ημερών από τη σύναψή της, στον μισθωτή:

Νοείται ότι ο πιστωτής δύναται να αποστείλει το πρωτότυπο ή το αντίγραφο της συμφωνίας και με απλό ταχυδρομείο, αν ο μισθωτής καταδείξει ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, με την υπογραφή σχετικής προς τούτο δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου.

(δ) περιέχει δήλωση ότι ο μισθωτής δικαιούται να λύσει την συμφωνία ενοικιαγοράς, με επίδοση ή αποστολή γραπτής ειδοποίησης για το σκοπό αυτό στον πιστωτή, εντός προθεσμίας υπαναχώρησης δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία λήψης του πρωτοτύπου της συμφωνίας ή αντιγράφου αυτής από τον μισθωτή:

Νοείται ότι ο μισθωτής δύναται να καταδείξει ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό με την υπογραφή σχετικής προς τούτο δήλωσης, η οποία υπογραφή πρέπει να είναι ξεχωριστή και επιπρόσθετη εκείνης που αφορά τους υπόλοιπους όρους της συμφωνίας·

Νοείται περαιτέρω ότι, με την παραλαβή από τον μισθωτή του αγαθού, τεκμαίρεται ότι αυτός έχει εγκαταλείψει το πιο πάνω δικαίωμα υπαναχώρησης·

(ε) περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης και δήλωση σχετικά με τους όρους, βάσει των οποίων το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης δύναται να τροποποιηθεί·

(στ) περιέχει, όπου είναι εφαρμόσιμο, δήλωση σχετικά με-

(i) το τυχόν ανώτατο όριο της πίστωσης ή τη μέθοδο υπολογισμού του·

(ii) την περιγραφή των αγαθών που καλύπτονται από την συμφωνία ενοικιαγοράς·

(iii) την τιμή τοις μετρητοίς, την καταβλητέα τιμή βάσει της συμφωνίας ενοικιαγοράς και την παραχωρηθείσα πίστωση·

(iv) το ποσό της τυχόν προκαταβολής, το ποσό, τον αριθμό και το ύψος των δόσεων τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο μισθωτής για την εξόφληση της πίστωσης, καθώς και την περιοδικότητα και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες, τη μέθοδο προσδιορισμού οποιουδήποτε από τα στοιχεία αυτά, εφόσον δεν είναι γνωστά κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας ενοικιαγοράς, και το συνολικό ποσό αυτών των δόσεων όπου αυτό είναι δυνατό·

(ν) το δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει μείωση, σύμφωνα με τα άρθρα 23(2) και 24, σε περίπτωση που προβεί σε πρόωρη εξόφληση·

(vi) τις πληρωμές τόκου και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων·

(vii) το συνολικό πληρωτέο ποσό δυνάμει της συμφωνίας ενοικιαγοράς·

(viii) τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία υπολογίζεται ο τόκος δυνάμει της συμφωνίας·

(ix) τους όρους εξόφλησης της πίστωσης ή τον τρόπο προσδιορισμού τους·

(x) την περιγραφή της τυχόν απαιτούμενης εγγύησης·

(xi) την ασφάλιση, εάν υπάρχει και όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο μνεία του σχετικού κόστους·

(ζ) περιέχει δήλωση αναφορικά με τον τρόπο που εκχωρούνται τα δικαιώματα του πιστωτή σε τρίτο πρόσωπο, όταν δυνάμει της συμφωνίας ενοικιαγοράς προβλέπεται δυνατότητα τέτοιας εκχώρησης·

(η) περιέχει, όπου είναι εφαρμόσιμο, δήλωση ότι μισθωτής ο οποίος, χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να δίδει πληροφορίες στον ιδιοκτήτη σχετικά με τον τόπο που βρίσκονται τα αγαθά διαπράττει αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου·

(θ) περιέχει περιγραφή, το ακριβές ύψος, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό μια μέθοδο υπολογισμού-

(i) των επιπλέον της τιμής αγοράς εξόδων που οφείλει να πληρώσει ο μισθωτής κατά την αγορά αγαθών, ανεξάρτητα από το αν αγοράζει επί πιστώσει ή τοις μετρητοίς, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο· και

(ii) των εξόδων μεταφοράς χρημάτων, καθώς και των εξόδων που συνδέονται με τη διατήρηση λογαριασμού, στον οποίο κατατίθενται τα χρήματα για την εξόφληση της πίστωσης και την πληρωμή των τόκων και των λοιπών εξόδων, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο· και

(iii) των τυχόν συνδρομών για την εγγραφή σε ενώσεις ή συλλόγους που απορρέουν από συμφωνίες ξεχωριστές από την συμφωνία ενοικιαγοράς, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο·

(ι) περιέχει περιγραφή των προϋποθέσεων υπό τις οποίες πληρώνονται από τον μισθωτή έξοδα, σε σχέση με την τυχόν παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων δυνάμει της συμφωνίας ενοικιαγοράς.

(2) [Διαγράφηκε]

(3) [Διαγράφηκε]

Γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται σε συμφωνίες ενοικιαγοράς

9. Ο πιστωτής μεριμνά ώστε κάθε συμφωνιά ενοικιαγοράς στην οποία εφαρμόζεται το παρόν Μέρος να περιλαμβάνει στην πρώτη σελίδα της, γνωστοποίηση κατά τον Τύπο Α, που εκτίθεται στο Παράρτημα I, δεόντως συμπληρωμένη.

Β. Πρόσθετες ή Ειδικές Απαιτήσεις
Συμφωνίες Ενοικιαγοράς χωρίς επιβάρυνση

10.—(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε-

(α) Κάθε συμφωνία ενοικιαγοράς δυνάμει της οποίας παραχωρείται ή τίθεται στη διάθεση του μισθωτή πίστωση χωρίς πληρωμή τόκου ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης-

(β) κάθε συμφωνία ενοικιαγοράς δυνάμει της οποίας δε χρεώνεται τόκος, νοουμένου ότι ο μισθωτής συμφωνεί να εξοφλήσει την πίστωση με μια μόνο δόση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, ο πιστωτής μεριμνά ώστε κάθε συμφωνία ενοικιαγοράς, στην οποία εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, να περιλαμβάνει επίσης-

(α) Δήλωση των συγκεκριμένων περιπτώσεων κατά τις οποίες θα γίνεται οποιαδήποτε επιβάρυνση σχετικά με την πίστωση-

(β) δήλωση του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης, που πρέπει να πληρώνεται στις περιπτώσεις αυτές και των όρων με βάση τους οποίους το ποσοστό αυτό δύναται να τροποποιηθεί-

(γ) την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης του προμηθευτή όταν η πίστωση αφορά καθορισμένα αγαθά, καθώς και περιγραφή των αγαθών αυτών και

(δ) την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση των επιχειρήσεων τόσο του προμηθευτή, όσο και του πιστωτή όταν ο προμηθευτής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο άλλο από τον πιστωτή.

Προκαταβολές σε τρεχούμενους λογαριασμούς

11. [Διαγράφηκε]
Επιπρόσθετες απαιτήσεις

12.—(1) Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις του άρθρου 8, ο ιδιοκτήτης αναγράφει στη συμφωνία ενοικιαγοράς τις λέξεις «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ» σε εμφανές μέρος της, μαζί με την ακόλουθη δήλωση:

«Ο μισθωτής υποχρεούται να λαμβάνει εύλογη φροντίδα για τα αγαθά που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας ενοικιαγοράς».

(2) Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας ενοικιαγοράς αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά, ο ιδιοκτήτης κοινοποιεί γραπτώς στο μισθωτή την τιμή τοις μετρητοίς για τα αγαθά αυτά.

(3) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται σε περίπτωση που-

(α) Ο μισθωτής έχει επιθεωρήσει τα συγκεκριμένα ή παρόμοια αγαθά και κατά το χρόνο της επιθεώρησής τους, ήταν επικολλημένες ή εκτεθειμένες μαζί με τα αγαθά ετικέτες ή επιγραφές οι οποίες ανέφεραν σαφώς την τιμή τοις μετρητοίς, είτε των αγαθών ως σύνολο είτε όλων των επιμέρους αντικειμένων ή ομάδων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο σύνολο, ή

(β) ο μισθωτής επιλέγει τα αγαθά από κατάλογο, διαφήμιση ή τιμοκατάλογο στον οποίο αναφέρεται σαφώς η τιμή τοις μετρητοίς των αγαθών ως σύνολο ή όλων των επιμέρους αντικειμένων ή ομάδων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο σύνολο.

(4) Αποτελεί μέρος της τιμής ενοικιαγοράς οποιοδήποτε ποσό, καθίσταται πληρωτέο από το μισθωτή δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς ως προκαταβολή ή οποιαδήποτε άλλη αρχική πληρωμή ή πιστώνεται ή πρόκειται να πιστωθεί στο μισθωτή δυνάμει τέτοιας συμφωνίας ενόψει οποιασδήποτε τέτοιας προκαταβολής ή πληρωμής, ανεξάρτητα από το αν το ποσό αυτό έχει πληρωθεί ή πρόκειται να πληρωθεί στον ιδιοκτήτη ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή έχει πληρωθεί ή πρόκειται να πληρωθεί με χρηματικό ποσό ή με τη μεταβίβαση ή παράδοση εμπορευμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ΜΕΡΟΣ III ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
Α. Γενικά Θέματα
Εκχώρηση δικαιωμάτων πιστωτή

13. Όταν δικαιώματα του πιστωτή δυνάμει πιστωτικής συμφωνίας εκχωρούνται σε τρίτο πρόσωπο, ο καταναλωτής δικαιούται να επικαλεσθεί σε δικαστική διαδικασία έναντι του τρίτου αυτού προσώπου οποιαδήποτε υπεράσπιση που ήταν στη διάθεση του έναντι του αρχικού πιστωτή, συμπεριλαμβανομένου του συμψηφισμού.

Χρήση συναλλαγματικών, κλπ

14. [Διαγράφηκε]
Καταμερισμός πληρωμών

15.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες πιστωτικές συμφωνίες μεταξύ του ίδιου καταναλωτή και του ίδιου πιστωτή και ο καταναλωτής προβαίνει σε πληρωμή η οποία δεν επαρκεί για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού δυνάμει όλων των πιστωτικών συμφωνιών, ο καταναλωτής δικαιούται να διαθέσει την πληρωμή για τις πιστωτικές συμφωνίες που αυτός θεωρεί κατάλληλες και σε περίπτωση που παραλείπει να το πράξει, η πληρωμή, με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, διατίθεται από τον πιστωτή για τις πιστωτικές συμφωνίες κατ' αναλογία προς τα οφειλόμενα ποσά.

(2) Όταν όλες οι πιστωτικές συμφωνίες στις οποίες εφαρμόζεται το εδάφιο (1) είναι συμφωνίες ενοικιαγοράς, και το ένα τρίτο τουλάχιστο της συνολικής τιμής έχει πληρωθεί δυνάμει έκαστης των πιστωτικών συμφωνιών, ο ιδιοκτήτης δύναται, αν ο μισθωτής παραλείπει να το πράξει, να διαθέσει την πληρωμή με τον τρόπο που αυτός θεωρεί κατάλληλο, διαφορετικά η πληρωμή θα διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν οποιαδήποτε από τις πιστωτικές συμφωνίες αφορά συμφωνία στεγαστικού δανείου.

Διαδοχικές πιστωτικές συμφωνίες

16.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν διαδοχική πιστωτική συμφωνία διαφοροποιεί ή συμπληρώνει προγενέστερη πιστωτική συμφωνία, η διαδοχική πιστωτική συμφωνία θεωρείται ότι ακυρώνει την προγενέστερη πιστωτική συμφωνία και ότι περιέχει διατάξεις που αναπαράγουν το συνδυασμένο αποτέλεσμα των δύο πιστωτικών συμφωνιών και οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο σε σχέση με την προγενέστερη πιστωτική συμφωνία θα ισχύουν και σε σχέση με τη διαδοχική πιστωτική συμφωνία.

(2) Το άρθρο αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής σε πιστωτικές συμφωνίες στεγαστικού δανείου.

Β. Ειδικά Θέματα για Ορισμένες Πιστωτικές Συμφωνίες
Επικουρική ευθύνη πιστωτών αναφορικά με αγαθά ή υπηρεσίες

17.—(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), όταν-

(α) Καταναλωτής συνάπτει πιστωτική συμφωνία με πιστωτή για την αγορά αγαθών ή απόκτηση υπηρεσιών, των οποίων ο πιστωτής δεν είναι ο προμηθευτής, και

(β) ο προμηθευτής των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών έχει προγενέστερη συμφωνία με τον πιστωτή για την αποκλειστική παροχή πίστωσης σε πελάτες του προμηθευτή αυτού, και

(γ) ο καταναλωτής αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες μέσω πίστωσης που εξασφαλίζεται με βάση τη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο (β), και

(δ) τα αγαθά ή υπηρεσίες αυτές δεν παρασχεθούν ή παρασχεθούν μερικώς ή δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση για την αγορά ή προμήθειά τους,

ο καταναλωτής έχει επικουρικό αγώγιμο δικαίωμα εναντίον του πιστωτή για παράβαση της σχετικής σύμβασης αγοράς ή προμήθειας των αγαθών ή υπηρεσιών, το οποίο μπορεί να ασκήσει μόνο αν αυτός προηγουμένως επιδιώξει δικαστικώς ικανοποίηση της αξίωσής του από τον προμηθευτή και αποτύχει είτε ολικώς είτε μερικώς να ικανοποιηθεί από αυτόν.

(2) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε πιστωτικές συμφωνίες στεγαστικού δανείου.

Διαφύλαξη δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών

18. Η ύπαρξη πιστωτικής συμφωνίας, δυνάμει της οποίας αγοράζονται ή παρέχονται αγαθά ή υπηρεσίες, δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή έναντι του προμηθευτή που απορρέουν από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου που ρυθμίζει την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν προμηθεύονται ή προμηθεύονται μερικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση για την προμήθειά τους.

Καθήκον καταναλωτή για παροχή πληροφοριών ως προς τους χώρους των αγαθών

19.—(1) Όταν δυνάμει πιστωτικής συμφωνίας, εκτός από συμφωνία στεγαστικού δανείου, ο καταναλωτής υποχρεούται να έχει τα αγαθά που περιλαμβάνονται στη συμφωνία υπό την κατοχή ή τον έλεγχο του, αυτός οφείλει να πληροφορεί τον πιστωτή για τους χώρους όπου βρίσκονται τα αγαθά, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη γραπτού αιτήματος από αυτόν.

(2) Καταναλωτής ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιων λιρών ή και με τις δύο ποινές μαζί.

(3) Το δικαστήριο, επιπρόσθετα από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται να διατάξει τον καταναλωτή να πληροφορήσει τον πιστωτή για τους χώρους όπου βρίσκονται τα αγαθά.

Γ. Ευθύνη Κατόχων Πιστωτικών Καρτών
Ευθύνη από μη εξουσιοδοτημένη χρήση πιστωτικών καρτών

20. [Διαγράφηκε]
Ευθύνη για ζημιές σε ορισμένες περιπτώσεις

21. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ IV ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ
Α. Γενικά Θέματα
Πεδίο εφαρμογής του Μέρους IV

22. Το παρόν Μέρος τυγχάνει εφαρμογής στις καλυπτόμενες από τον παρόντα Νόμο συμφωνίες ενοικιαγοράς.

Εκπλήρωση υποχρεώσεων μισθωτή πριν από το χρόνο που ορίζεται στην συμφωνία ενοικιαγοράς

23.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, ο μισθωτής δικαιούται οποτεδήποτε πριν καταστεί πληρωτέα η τελική πληρωμή δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς, να λύσει την εν λόγω συμφωνία.

(2) Σε περίπτωση λύσης της συμφωνίας κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), ο πιστωτής μειώνει το συνολικό κόστος της πίστωσης, με βάση την συμφωνία ενοικιαγοράς:

Νοείται ότι, η μείωση για τις συμφωνίες ενοικιαγοράς υλοποιείται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Vα, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης των διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το τέσσερα τις εκατόν (4%) της μείωσης.

Οφειλή πληρωτέα πριν από τη λήξη της

24. Σε περίπτωση που οφειλόμενο ποσό, δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς, καθίσταται πληρωτέο λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή πριν από το χρόνο που ορίζεται στην συμφωνία ενοικιαγοράς ή σε περίπτωση που οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο πριν από το συμφωνημένο χρόνο, ο πιστωτής κατά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού μειώνει το συνολικό κόστος της πίστωσης:

Νοείται ότι, η μείωση για τις συμφωνίες ενοικιαγοράς υλοποιείται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Vα, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατόν (5%) της μείωσης.

Περιορισμός του δικαιώματος του πιστωτή για εφαρμογή διατάξεων συμφωνίας ενοικιαγοράς

25.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, ο πιστωτής δε δικαιούται, παρά τις διατάξεις ρητών ή εξυπακουόμενων όρων της συμφωνίας ενοικιαγοράς, να-

(α) Απαιτήσει πρόωρη πληρωμή οποιουδήποτε ποσού, ή

(β) ανακτήσει κατοχή οποιωνδήποτε αγαθών, εκτός όταν τα αγαθά διατρέχουν κίνδυνο καταστροφής ή κλοπής, ή

(γ) θεωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα που παρέχεται στον μισθωτή με βάση την συμφωνία ενοικιαγοράς ότι έληξε, περιορίσθηκε ή αλλοιώθηκε,

εκτός αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(2) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο είναι η επίδοση ή αποστολή ειδοποίησης με συστημένη επιστολή στον μισθωτή, τουλάχιστο δέκα μέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο πιστωτής προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

(α) Λεπτομέρειες της συγκεκριμένης συμφωνίας·

(β) το όνομα και τη διεύθυνση του πιστωτή·

(γ) το όνομα και την τελευταία γνωστή διεύθυνση του μισθωτή·

(δ) τη φύση της ισχυριζόμενης παράβασης·

(ε) πληροφορίες για τις συνέπειες της παράλειψης συμμόρφωσης με την ειδοποίηση· και

(στ) σε περίπτωση που η παράβαση—

(i) δύναται να επανορθωθεί, τα μέτρα που απαιτούνται για την επανόρθωσή της και την ημερομηνία πριν από την οποία τα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν, η οποία δεν πρέπει να καθορίζεται σε διάστημα μικρότερο των είκοσι μίας ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης ή αποστολής με συστημένη επιστολή της ειδοποίησης· ή

(ii) δε δύναται να επανορθωθεί, το ποσό που πιθανόν να απαιτείται να καταβληθεί ως αποζημίωση για την παράβαση και

την ημερομηνία πριν από την οποία αυτό πρέπει να καταβληθεί, η οποία δεν πρέπει να καθορίζεται σε διάστημα μικρότερο των είκοσι μίας ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης ή αποστολής με συστημένη επιστολή της ειδοποίησης.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο καταναλωτής λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (στ)(i) ή (στ)(ii) του εδαφίου (2), πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση, η παράβαση θα θεωρείται ότι δεν έγινε.

Εύλογη αποζημίωση πιστωτή

26. Όταν ο πιστωτής αποζημιώνεται ή ανακτά κατοχή αγαθών με οποιαδήποτε ενέργεια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, το δικαστήριο διασφαλίζει ότι η αποζημίωση ή η ανάκτηση της κατοχής είναι υπό τις περιστάσεις εύλογη.

Β. Ειδικές Διατάξεις
Περιορισμοί δικαιώματος ιδιοκτήτη για ανάκτηση κατοχής

27.—(1) Όταν αγαθά έχουν εκμισθωθεί δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς και το ένα τρίτο της συνολικής τιμής δυνάμει της συμφωνίας ενοικιαγοράς έχει πληρωθεί ή προσφερθεί για πληρωμή από ή εκ μέρους του μισθωτή ή οποιουδήποτε εγγυητή του, ο ιδιοκτήτης δεν επιτρέπεται να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα για ανάκτηση κατοχής των αγαθών από το μισθωτή με τρόπο άλλο από τη δικαστική διαδικασία, εκτός αν τα αγαθά παραδοθούν οικειοθελώς από τον μισθωτή.

(2) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανακτήσει την κατοχή των αγαθών κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), η συμφωνία ενοικιαγοράς τερματίζεται αν δεν είχε ήδη τερματισθεί· και

(α) Ο μισθωτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που πηγάζει από την εν λόγω συμφωνία και δικαιούται να ανακτήσει από τον ιδιοκτήτη όλα τα ποσά που πληρώθηκαν από αυτόν δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε εξασφάλισης που δόθηκε από αυτόν σε σχέση με αυτή, και

(β) οποιοσδήποτε εγγυητής δικαιούται να ανακτήσει από τον ιδιοκτήτη όλα τα ποσά που πληρώθηκαν από αυτόν δυνάμει της σύμβασης εγγύησης ή δυνάμει οποιασδήποτε εξασφάλισης που δόθηκε από αυτόν σε σχέση με τη συμφωνία ενοικιαγοράς.

(3) Στο παρόν άρθρο η αναφορά στη συνολική τιμή περιλαμβάνει και οποιαδήποτε έξοδα εγκατάστασης που προνοούνται στη συμφωνία ενοικιαγοράς.

Τερματισμός συμφωνιών από το μισθωτή

28.—(1) Ο μισθωτής δικαιούται, οποτεδήποτε πριν καταστεί πληρωτέα η τελική πληρωμή δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς, να λύσει την εν λόγω συμφωνία με επίδοση γραπτής ειδοποίησης τερματισμού στον ιδιοκτήτη ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται ή είναι εξουσιοδοτημένο να εισπράττει τα πληρωτέα ποσά δυνάμει της συμφωνίας ενοικιαγοράς.

(2) Σε περίπτωση που ο μισθωτής λύει συμφωνία ενοικιαγοράς, δυνάμει του εδαφίου (1), δικαιούται να αγοράσει τα αγαθά και δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό με γραπτή ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη και να καταβάλει σ' αυτόν τη διαφορά μεταξύ του ποσού που ήδη καταβλήθηκε δυνάμει της συμφωνίας και της συνολικής τιμής δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας, επιφυλασσομένης της υποχρεώσεως του πιστωτή να μειώσει το συνολικό κόστος της πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23.

(3) Ο μισθωτής όταν λύει συμφωνία ενοικιαγοράς δυνάμει του εδαφίου (1) και δεν ασκεί το δικαίωμα αγοράς δυνάμει του εδαφίου (3) αλλά κατέχει αδικαιολόγητα τα αγαθά, τότε σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που εγείρεται από τον ιδιοκτήτη για ανάκτηση από αυτόν της κατοχής των αγαθών το δικαστήριο διατάσσει, παράδοση των αγαθών στον ιδιοκτήτη χωρίς να δίδει το δικαίωμα αγοράς στο μισθωτή δυνάμει του εδαφίου (3), εκτός αν ικανοποιηθεί ότι υπό τις περιστάσεις αυτό δε θα ήταν δίκαιο για το μισθωτή.

Ευθύνη μισθωτή για παράλειψη να λάβει εύλογη φροντίδα για τα αγαθά

29. Όταν συμφωνία ενοικιαγοράς λυθεί δυνάμει του άρθρου 28, ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση σε περίπτωση κατά την οποία τα αγαθά υπέστησαν ζημιά λόγω παράλειψής του να λάβει εύλογη φροντίδα.

Ευθύνη εγγυητή όταν επιστρέφονται αγαθά στον ιδιοκτήτη

30. Χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης του μισθωτή για αποζημίωση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29, όταν ο ιδιοκτήτης ανακτήσει την κατοχή των εκμισθωθέντων αγαθών δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς, είτε ως αποτέλεσμα δικαστικής διαδικασίας είτε άλλως πως, η ευθύνη του εγγυητή περιορίζεται μέχρι το ποσό που θα ήταν πληρωτέο από το μισθωτή αν είχε λύσει τη συμφωνία δυνάμει του άρθρου 28.

Εφαρμογή διατάξεων του περί Πωλήσεως Αγαθών Νόμου

31. Οι διατάξεις των άρθρων 12, 14, 15, 16 και 17 των περί Πωλήσεως Αγαθών Νόμων του 1994 μέχρι 1995, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, και οι διατάξεις του περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμου του 2000, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, εφαρμόζονται στη συμφωνία ενοικιαγοράς ως εάν να επρόκειτο για συμφωνία πώλησης και σε τέτοια περίπτωση ο ιδιοκτήτης ή ανάλογα με την περίπτωση, ο αντιπρόσωπος του που ενεργεί ως τέτοιος κατά τη διεξαγωγή επιχείρησης, θεωρείται ως πωλητής και ο μισθωτής θεωρείται ως αγοραστής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ενοικιαγοράς όπου ο ιδιοκτήτης δεν είναι ταυτόχρονα και ο προμηθευτής των εκμισθούμενων αγαθών, ως πωλητής κατά τα άνω θεωρείται ο προμηθευτής και όχι ο ιδιοκτήτης αυτών, νοουμένου ότι στο συμβόλαιο ενοικιαγοράς περιέχεται ενυπόγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει ευθέως έναντι του μισθωτή τις κατά τα άνω ευθύνες του ως πωλητής.

Δηλώσεις που αποσκοπούν να μειώσουν τα δικαιώματα του μισθωτή

32.—(1) Τα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε περίπτωση δήλωσης που είναι πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη ότι το δικαίωμα ή η άσκηση δικαιώματος που παρέχεται ή η ευθύνη που προκύπτει δυνάμει του άρθρου 31 περιορίζεται ή αποκλείεται.

(2) Πρόσωπο δε δικαιούται κατά τη διεξαγωγή επιχείρησης να-

(α) Εκθέτει σε οποιοδήποτε μέρος υποστατικού στο οποίο διεξάγει την επιχείρηση του, ειδοποίηση που περιλαμβάνει οποιαδήποτε δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1)·

(β) δημοσιεύει ή προκαλεί τη δημοσίευση διαφήμισης που περιλαμβάνει οποιαδήποτε δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1)·

(γ) προμηθεύει αγαθά που φέρουν ή εμπορεύματα σε κιβώτιο που φέρει δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1)· ή

(δ) παρουσιάζει ή προκαλεί την παρουσίαση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγράφου που περιλαμβάνει οποιαδήποτε δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1).

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δήλωση ότι αγαθά δεν ανταλλάσσονται, ή ότι χρήματα δεν επιστρέφονται, ή ότι μόνο πιστωτικά σημειώματα θα εκδίδονται για αγαθά που επιστρέφονται, θεωρείται ως δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1).

(4) Όρος σε συμφωνία ενοικιαγοράς ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που απαλλάσσει από τις διατάξεις του άρθρου 31 είναι άκυρη.

Ευθύνη υπαλλήλων και αντιπροσώπων

33.—(1) Αντιπρόσωπος ο οποίος ενεργεί κατά τη διεξαγωγή επιχείρησης εκ μέρους του ιδιοκτήτη σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή διευθετήσεις με το μισθωτή, με τις οποίες ο μισθωτής παρακινείται να συνάψει συμφωνία ενοικιαγοράς, ή ο οποίος προωθεί άλλως πως τη συναλλαγή στην οποία αναφέρεται η εν λόγω συμφωνία, θεωρείται συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας ενοικιαγοράς και, μαζί με τον ιδιοκτήτη, είναι από κοινού και χωριστά, υπεύθυνος έναντι του μισθωτή για παράβαση της εν λόγω συμφωνίας και για οποιαδήποτε παραπλανητική περιγραφή που έγινε από αυτόν σε σχέση με εμπορεύματα που είναι αντικείμενο της συμφωνίας αυτής.

(2) Οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν ή διευθετήσεις ή παραστάσεις έγιναν από υπάλληλο ή αντιπρόσωπο, εφόσον διεξήχθησαν ή έγιναν από αυτόν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή αντιπροσώπευσής του, θεωρούνται ότι διεξήχθησαν ή έγιναν από τον εργοδότη ή τον αντιπροσωπευόμενό του και οτιδήποτε παραλήφθηκε από υπάλληλο ή αντιπρόσωπο, εφόσον παραλήφθηκε από αυτόν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή αντιπροσώπευσής του, θεωρείται ότι παραλήφθηκε από τον εργοδότη ή τον αντιπροσωπευόμενό του.

(3) Στο παρόν άρθρο ο όρος «παραστάσεις» περιλαμβάνει οποιαδήποτε δήλωση ή δέσμευση, ανεξάρτητα αν αυτές αποτελούν ουσιώδη όρο ή μη.

ΜΕΡΟΣ V ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Απαιτήσεις σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο συμφωνιών για στεγαστικά δάνεια

34. Ο ενυπόθηκος πιστωτής μεριμνά ώστε για κάθε συμφωνία στεγαστικού δανείου που συνάπτεται με οφειλέτη ή οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης σχετική με αυτή, να πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Να είναι γραπτή και να υπογράφεται από τον οφειλέτη και από ή εκ μέρους όλων των άλλων συμβαλλόμενων μερών και να περιέχει, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, την ενυπόγραφη γραπτή συγκατάθεση του/της συζύγου του οφειλέτη, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, για την υποθήκευση της προσφερόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας·

(β) (i) να δίδεται από τον ενυπόθηκο πιστωτή διά χειρός πρωτότυπο ή αντίγραφο αυτής, προσωπικώς στον οφειλέτη κατά τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας· ή

(ii) να παραδίδεται ή να αποστέλλεται από τον ενυπόθηκο πιστωτή, πρωτότυπο ή αντίγραφο της συμφωνίας με συστημένη επιστολή εντός δέκα ημερών από τη σύναψή της στον οφειλέτη·

(γ) να περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης και δήλωση σχετικά με τους όρους, βάσει των οποίων το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης δύναται να τροποποιηθεί·

(δ) να περιέχει, όπου είναι εφαρμόσιμο, δήλωση σχετικά με-

(i) το ποσό της συμφωνίας του στεγαστικού δανείου, τον αριθμό και το ύψος των δόσεων, καθώς και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες ή τη μέθοδο προσδιορισμού οποιουδήποτε από τα στοιχεία αυτά, εφόσον δεν είναι γνωστά κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης,

(ii) το δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει μείωση, σύμφωνα με το άρθρο 35 σε περίπτωση που προβαίνει σε πρόωρη εξόφληση,

(iii) τις πληρωμές τόκου και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων,

(iv) το συνολικό πληρωτέο ποσό δυνάμει της πιστωτικής συμφωνίας,

(ν) τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία υπολογίζεται ο τόκος δυνάμει της συμφωνίας,

(vi) την περιγραφή της τυχόν απαιτούμενης εμπράγματης ασφάλειας,

(vii) την τυχόν απαιτούμενη ασφάλιση και όταν η ασφάλιση γίνεται από τον ενυπόθηκο πιστωτή μνεία του σχετικού κόστους,

(viii) την εκχώρηση και τον τρόπο που εκχωρούνται τα δικαιώματα του οφειλέτη σε τρίτο πρόσωπο δυνάμει της συμφωνίας στεγαστικού δανείου,

(ε) να περιέχει δήλωση αναφορικά με οποιαδήποτε έξοδα τα οποία πρέπει να πληρωθούν από τον οφειλέτη σε σχέση με παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων δυνάμει της συμφωνίας.

Εξόφληση στεγαστικών δανείων

35.—(1) Ο οφειλέτης δύναται, οποτεδήποτε πριν από το συμφωνηθέντα χρόνο, να αποπληρώσει στον ενυπόθηκο πιστωτή το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας στεγαστικού δανείου και σε τέτοια περίπτωση ο ενυπόθηκος πιστωτής υποχρεούται να μειώσει το συνολικό κόστος της πίστωσης σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος V, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης από αυτόν, διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το ένα και είκοσι πέντε τοις εκατόν (1,25%) της μείωσης.

(2) Όταν λόγω υπαιτιότητας του οφειλέτη, το ποσό που οφείλεται από αυτόν, δυνάμει συμφωνίας στεγαστικού δανείου, καθίσταται πληρωτέο πριν από το χρόνο που ορίζεται στη συμφωνία στεγαστικού δανείου, ή οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο από αυτόν πριν από το συμφωνημένο χρόνο, ο ενυπόθηκος πιστωτής υποχρεούται κατά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, να μειώσει το συνολικό κόστος της συμφωνίας στεγαστικού δανείου, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα V, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης από αυτόν διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το δύο και μισό τοις εκατόν (2,5%) της μείωσης.

Έκθεση σε σχέση με την αξία της προσφερόμενης εξασφάλισης στον αιτητή

36.—(1) Όταν ενυπόθηκος πιστωτής εγκρίνει ή απορρίπτει την παραχώρηση στεγαστικού δανείου, παραδίδει στον οφειλέτη, κατά το χρόνο γνωστοποίησης της έγκρισης ή της απόρριψης του δανείου, ανάλογα με την περίπτωση, με αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης εκτίμησης που υποβάλλεται στον ενυπόθηκο πιστωτή, αναφορικά με την αξία της προσφερόμενης εξασφάλισης.

(2) Σημείωμα που αναφέρει σαφώς τη φύση και το σκοπό της έκθεσης επισυνάπτεται ή περιλαμβάνεται σε κάθε έκθεση εκτίμησης που παρέχεται στον αιτητή δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Ασφαλιστική κάλυψη υποθηκευμένης ακίνητης ιδιοκτησίας

37.—(1) Οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη την οποία ενυπόθηκος πιστωτής ενδέχεται να απαιτεί από οφειλέτη να συνάψει και να διατηρεί σε ισχύ αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία υποθηκευμένη στον ενυπόθηκο πιστωτή, δύναται να συνομολογείται από τον οφειλέτη με οποιοδήποτε ασφαλιστή.

(2) Όταν ενυπόθηκος πιστωτής απαιτεί από οφειλέτη να συνομολογήσει τέτοια ασφαλιστική κάλυψη για πρώτη φορά αναφορικά με υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία, αυτός ενημερώνει ταυτόχρονα τον οφειλέτη γραπτώς για τον τρόπο με τον οποίο συνάπτεται η ασφάλιση και για τη φύση και έκταση της απαιτούμενης ασφαλιστικής κάλυψης.

(3) Απαγορεύεται σε ενυπόθηκο πιστωτή να επιβάλλει επαχθέστερους όρους αναφορικά με τη φύση και την έκταση ασφαλιστικής κάλυψης υποθηκευμένης ακίνητης ιδιοκτησίας, κατά τρόπο που να γίνεται διάκριση μεταξύ ασφαλιστικής κάλυψης συνομολογούμενης μέσω του αντιπροσώπου του ενυπόθηκου πιστωτή και ασφαλιστικής κάλυψης άλλως συνομολογουμένης.

(4) Απαγορεύεται σε ενυπόθηκο πιστωτή να επιβάλλει όρο σε οφειλέτη σε σχέση με ασφαλιστική κάλυψη υποθηκευμένης ακίνητης ιδιοκτησίας ο οποίος αναγκάζει τον οφειλέτη να καταβάλει δικαιώματα στον ενυπόθηκο πιστωτή ή να υποστεί κόστος το οποίο, είτε στη μια είτε στην άλλη περίπτωση, δε θα πληρωνόταν ή οφειλόταν από οφειλέτη που συνάπτει ασφαλιστική κάλυψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός μέσω του αντιπροσώπου του ενυπόθηκου πιστωτή.

Έξοδα νομικής διερεύνησης τίτλου

38. Οποιαδήποτε έξοδα υφίσταται ενυπόθηκος πιστωτής αναφορικά με τη νομική διερεύνηση τίτλου οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας που προσφέρεται για υποθήκευση από τον οφειλέτη, επιβαρύνουν τον ενυπόθηκο πιστωτή και όχι τον οφειλέτη, είτε ως δικαιώματα τα οποία σαφώς αναφέρεται ότι σχετίζονται με τέτοια έξοδα είτε ως μέρος οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή άλλης επιβάρυνσης που σχετίζεται με το στεγαστικό δάνειο.

Προειδοποίηση σε ορισμένα έγγραφα.

39.—(1) Η ακόλουθη προειδοποίηση περιλαμβάνεται σε κάθε πληροφοριακό έγγραφο, τύπο αίτησης που εκδίδεται για στεγαστικό δάνειο ή οποιοδήποτε έγγραφο εγκρίνει στεγαστικό δάνειο:

"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Σε περίπτωση που δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις του παρόντος ενυπόθηκου δανείου σας, διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη ιδιοκτησία που εξασφαλίζει το παρόν δάνειο."

(2) Όταν το επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο είναι μεταβλητό, σε κάθε πληροφοριακό έγγραφο, έντυπο αίτησης ή οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο εγκρίνεται το δάνειο αυτό, περιλαμβάνεται επιπρόσθετα από την προειδοποίηση που απαιτείται δυνάμει του εδαφίου (1), η ακόλουθη προειδοποίηση:

«Το επιτόκιο και η δόση αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου δύνανται να τροποποιούνται από τον ενυπόθηκο πιστωτή από καιρού εις καιρόν».

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «πληροφοριακό έγγραφο» σημαίνει κάθε έγγραφο, έντυπο, ειδοποίηση, εγκύκλιος, φυλλάδιο, διαφημιστικό έντυπο ή άλλο ισοδύναμο μέσο, που εκδίδεται στο ευρύ κοινό ή σε ορισμένα πρόσωπα ανεξάρτητα από το αν ζητήθηκε ή όχι, για το σκοπό παροχής πληροφοριών σε σχέση με στεγαστικά δάνεια.

Γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμφωνίες

40. Συμφωνία στεγαστικού δανείου, περιλαμβάνει στην πρώτη σελίδα της, γνωστοποίηση κατά τον Τύπο Β που εκτίθεται στο Παράρτημα I, δεόντως συμπληρωμένη.

Έγγραφα με τα οποία προμηθεύεται ο οφειλέτης σε συγκεκριμένους χρόνους

41. Ο ενυπόθηκος πιστωτής προμηθεύει τον οφειλέτη σε σχέση με συμφωνία στεγαστικού δανείου με-

(α) Αντίγραφο του εγγράφου υποθήκης, κατά το χρόνο παραχώρησης του δανείου, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε συμβολαίου σχετικού με αυτό, το οποίο αντίγραφο θα είναι επιπρόσθετο από οποιοδήποτε αντίγραφο τέτοιου εγγράφου υποθήκης που εκδίδεται στο νόμιμο αντιπρόσωπο του, και

(β) κατάσταση του συνολικού ποσού που οφείλεται σχετικά με το δάνειο, σε ημερομηνία που έχει ορισθεί όχι αργότερα από ένα έτος μετά την παραχώρηση του δανείου και ακολούθως σε χρονικά διαστήματα που να μην υπερβαίνουν το ένα έτος μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου και η οποία εκδίδεται όσο το δυνατό πιο σύντομα μετά την ημερομηνία που έχει ορισθεί.

Πληροφορίες για πληρωτέα δικαιώματα να φέρονται σε γνώση του οφειλέτη

42. Όταν δικαιώματα είναι πληρωτέα από οφειλέτη για συμφωνία στεγαστικού δανείου αναφορικά με-

(α) Την υποβολή, αποδοχή ή διεκπεραίωση αίτησης για δάνειο,

(β) την εκτίμηση της προσφερόμενης εξασφάλισης για το δάνειο,

(γ) νομικές υπηρεσίες, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 38 σε σχέση με το δάνειο, ή

(δ) την έγκριση δανείου ή την απόρριψη της αίτησης του δανείου,

σε κάθε τύπο αίτησης που εκδίδεται για το σκοπό υποβολής αίτησης για τέτοιο δάνειο, καθώς και σε κάθε έγγραφο που αποστέλλεται στον οφειλέτη με το οποίο εγκρίνεται το δάνειο, σε σχέση με τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ), ή (δ), περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται δήλωση σε περίοπτη θέση ότι τέτοια δικαιώματα είναι πληρωτέα, στην οποία καθορίζεται επίσης το ύψος τους, ο τρόπος με τον οποίο αυτό προσδιορίζεται και οι συνθήκες υπό τις οποίες είναι δυνατόν αυτά να επιστραφούν, αν αυτή είναι η περίπτωση.

Γνωστοποίηση τόκου και ποινών που εφαρμόζονται σε καθυστερημένα ποσά στεγαστικών δανείων

43. Όταν η πρακτική ενυπόθηκου πιστωτή είναι να χρεώνει τόκο αναφορικά με καθυστερημένα ποσά στεγαστικών δανείων ή με στεγαστικά δάνεια συγκεκριμένου τύπου, κάθε πληροφοριακό έγγραφο που αναφέρεται σε έντυπο αίτησης ή έγγραφο που εγκρίνει τέτοιο στεγαστικό δάνειο και κάθε αλληλογραφία σχετική με καθυστερήσεις πληρωμών που οφείλονται δυνάμει τέτοιου δανείου, οφείλει να αναφέρει το ύψος της αύξησης του τόκου και των άλλων επιβαρύνσεων τις οποίες ο οφειλέτης δυνατό να υποχρεωθεί να πληρώσει αναφορικά με τέτοιες καθυστερήσεις.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Προσδιορισμός επιτοκίου και άλλων επιβαρύνσεων

44.—(1) Με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυόντων νόμων και κανονισμών περί της παραπλανητικής, αθέμιτης και συγκριτικής διαφήμισης, κάθε διαφήμιση ή κάθε προσφορά που εκτίθεται σε υποστατικό επιχείρησης, μέσω της οποίας πρόσωπο δηλώνει ότι προσφέρεται να χορηγήσει πίστωση ή να μεσολαβήσει για τη σύναψη πιστωτικής συμφωνίας και στην οποία εμφαίνεται το επιτόκιο ή οποιοσδήποτε αριθμός ή ισχυρισμός αναφορικά με το κόστος της πίστωσης, πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σαφή δήλωση του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης, με ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

(2) Κάθε διαφήμιση πρέπει, όταν η προσφερόμενη πίστωση υπόκειται σε όρους που συνεπάγονται την πληρωμή οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων εκτός από την πληρωμή κεφαλαίου και τόκου επί του ποσού της πίστωσης, να προσδιορίζει τους όρους αυτούς.

(3) Σε κάθε διαφήμιση αναφέρεται το είδος εξασφάλισης που τυχόν απαιτείται σχετικά με την προσφερόμενη πίστωση.

(4) Όταν διαφήμιση αναφέρεται στο κόστος της πίστωσης και η διάθεση της πίστωσης υπόκειται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς, οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να αναφέρονται σαφώς στη διαφήμιση αυτή.

(5) Η δήλωση του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης που περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε διαφήμιση, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), προβάλλεται στη διαφήμιση-

(α) Εμφανέστερα από οποιαδήποτε δήλωση που αναφέρεται σε οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, και

(β) όχι λιγότερο εμφανώς από δήλωση που αναφέρεται-

(i) σε οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να γίνει πληρωμή,

(ii) στο ποσό οποιασδήποτε προκαταβολής ή στο γεγονός ότι δεν απαιτείται προκαταβολή, και

(iii) στο ποσό, στον αριθμό ή στη συχνότητα οποιωνδήποτε άλλων πληρωμών ή επιβαρύνσεων ή οποιωνδήποτε αποπληρωμών, εκτός από την τιμή τοις μετρητοίς των αγαθών ή υπηρεσιών.

Διαφήμιση πίστωσης σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες

45.—(1) Όταν διαφήμιση αναφέρεται στη διάθεση πίστωσης, εκτός από συμφωνία στεγαστικού δανείου, σε σχέση με την απόκτηση συγκεκριμένων αγαθών ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, αυτή πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με-

(α) Την τιμή τοις μετρητοίς των αγαθών ή υπηρεσιών,

(β) το συνολικό κόστος της πίστωσης,

(γ) τον αριθμό και το ποσό των δόσεων,

(δ) τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των δόσεων,

(ε) τον αριθμό οποιωνδήποτε δόσεων που πρέπει να καταβληθούν πριν από την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, και

(στ) τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε πληρωτέας προκαταβολής.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), όταν διαφήμιση αναφέρεται σε συμφωνία ενοικιαγοράς, αυτή πρέπει να περιέχει τις λέξεις «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ» οι οποίες θα προβάλλονται στη διαφήμιση όχι λιγότερο εμφανώς από οποιαδήποτε άλλη δήλωση.

Διαφήμιση για παροχή πίστωσης χωρίς επιβάρυνση

46.—(1) Διαφήμιση δεν πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται πίστωση χωρίς τόκο ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αν η διάθεση της πίστωσης εξαρτάται από τη συνομολόγηση, μεταξύ του καταναλωτή και του πιστωτή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου είτε σύμβασης συντήρησης σχετικά με τα αγαθά για τα οποία παρέχεται η πίστωση είτε σύμβασης ασφάλειας ή από οποιοδήποτε άλλο όρο, εφόσον τέτοια συμμόρφωση θα είχε ή θα ήταν ενδεχόμενο μελλοντικά να έχει ως επακόλουθο την επιβάρυνση του καταναλωτή με οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος πέραν εκείνου του οποίου θα κατέβαλλε αν τα αγαθά αγοράζονταν τοις μετρητοίς.

(2) Το κόστος τέτοιας σύμβασης συντήρησης, σύμβασης ασφάλειας ή άλλου όρου, όπως αναφέρονται στο εδάφιο (1), προσδιορίζεται στη διαφήμιση.

ΜΕΡΟΣ VII ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Εξέταση παραβάσεων

47.—(1) Η Υπηρεσία έχει καθήκον και αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα, παραβάσεις οποιασδήποτε απαγορευτικής ή προστατευτικής των συμφερόντων των καταναλωτών διάταξης του παρόντος Νόμου, από πιστωτές ή ενυπόθηκους πιστωτές ή ιδιοκτήτες, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Όταν η Υπηρεσία κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διερεύνηση παραπόνου, διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε απαγορευτικής ή προστατευτικής των συμφερόντων των καταναλωτών διάταξης του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, ανάλογα με τη φύση, διάρκεια και βαρύτητα της παράβασης:

(α) Να διατάξει ή να συστήσει στον ενδιαφερόμενο παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον ή σε περίπτωση που η παράβαση τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης της Υπηρεσίας, να βεβαιώσει με απόφασή της την παράβαση, ή/και

(α1) να διατάξει ή να συστήσει στον παραβάτη τη λήψη διορθωτικών μέτρων που, κατά την κρίση της, αποκαθιστούν την παράνομη κατάσταση που δημιούργησε η παράβαση·

(β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους μέχρι και το πέντε τοις εκατόν (5%) του κύκλου εργασιών του παραβάτη το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δε θα ξεπερνά τις εκατό χιλιάδες λίρες (£100.000), κατά το έτος μέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αμέσως προηγούμενο της παράβασης έτος:

Νοείται ότι, αναφορικά με τράπεζες, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, για τον υπολογισμό του πιο πάνω διοικητικού προστίμου χρησιμοποιείται αντί του κύκλου εργασιών, το ένα δέκατο του συνόλου του ενεργητικού:

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με ασφαλιστική εταιρεία για τον υπολογισμό του πιο πάνω διοικητικού προστίμου χρησιμοποιείται αντί του κύκλου εργασιών η αξία των κατά το τελευταίο οικονομικό έτος ανεκκαθάριστων ασφαλίστρων, που περιλαμβάνουν όλα τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη ποσά δυνάμει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν συναφθεί από αυτή ή για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές, μετά την έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλων φόρων που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, ή/και

(γ) να αποφασίσει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, θα οφείλεται διοικητικό πρόστιμο από πενήντα μέχρι και χίλιες λίρες για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής, ή/και

(δ) να ζητήσει με αίτησή της προς το δικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά την κρίση της, ενέχεται ή ευθύνεται για την παράβαση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου.

(3) Κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε παράβασης η Υπηρεσία δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντι του καταναλωτή από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής.

(4) Η Υπηρεσία οφείλει να αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της σε σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

Επιβολή διοικητικών προστίμων

48.—(1) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 47 επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται στον παραβάτη, με αιτιολογημένη απόφαση της Υπηρεσίας που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπο του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη.

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Υπηρεσία όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή χρηματικής ποινής ή σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (2), από την κοινοποίησή της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης του Υπουργού.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την Υπηρεσία διοικητικών προστίμων, η Υπηρεσία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Έκδοση διαταγμάτων

49.—(1) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 47 του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 μέχρι (Αρ. 2) του 1999 και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών καθώς και οποιωνδήποτε άλλων νόμων ή κανονισμών που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει-

(α) Την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη της γενόμενης παράβασης· και/ή

(β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων διορθωτικών κατά την κρίση του δικαστηρίου μέτρων προς άρση της παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η σχετική παράβαση· και/ή

(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου ή τη δημοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης με σκοπό την απάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων επιπτώσεων της παράβασης- και/ή

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

(2) Το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να αφορά όχι μόνο στις συγκεκριμένες πράξεις, παραλείψεις ή στη συμπεριφορά του πιστωτή έναντι του συγκεκριμένου καταναλωτή, αλλά και σε παρόμοιες μελλοντικές πράξεις ή παραλείψεις ή συμπεριφορά αυτού έναντι των καταναλωτών γενικά.

Δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο από οργανισμούς ή συνδέσμους προστασίας καταναλωτών

50. [Διαγράφηκε]
Δημοσιοποίηση αποφάσεων και πληροφοριών

51.  Η Υπηρεσία –

(α) δημοσιοποιεί αποφάσεις για επιβολή διοικητικών προστίμων και δικαστικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και

(β) μεριμνά για τη δημοσιοποίηση  τέτοιων πληροφοριών, συμβουλών και αποφάσεών της αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχομένως επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ευθύνη αξιωματούχων, υπαλλήλων κλπ. νομικών προσώπων

52. Όταν παράβαση δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο της προαναφερθείσας παράβασης.

ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απαγόρευση περίληψης όρων σιωπηρής δέσμευσης σε πιστωτικές συμφωνίες

53.—(1) Απαγορεύεται σε πιστωτή να περιλαμβάνει σε πιστωτική συμφωνία για την αγορά αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή σε σχετικό με αυτή έντυπο πρότασης ή αίτησης, τέτοιους όρους δυνάμει των οποίων ο καταναλωτής θεωρείται δεσμευμένος από τη συμφωνία, εκτός αν αυτός εκφράσει ρητώς και με θετική ενέργεια την άρνησή του στην αγορά των αγαθών ή τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών αυτών.

(2) Όταν οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο σε τρίτο πρόσωπο ως αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης τέτοιων όρων που περιγράφονται στο εδάφιο (1), ο πιστωτής ευθύνεται για την πληρωμή του εν λόγω ποσού.

Απαγόρευση περιορισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

54. Κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή κάθε δικαίωμα ή προστασία που παρέχεται σε καταναλωτή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται να αναιρεθεί ή περιοριστεί με οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα ή όρο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και οποιαδήποτε τέτοια ρήτρα ή όρος που τυχόν εισάγεται σε οποιαδήποτε συμφωνία θεωρείται άκυρος.

Απαγόρευση αποστολής διαφημιστικών εντύπων σε ανηλίκους

55. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του να αποστέλλει σε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο προσφέρεται εξασφάλιση πίστωσης ή πληροφοριών ή συμβουλών για εξασφάλιση πίστωσης ή μίσθωσης εμπορευμάτων.

Κανονισμοί

56.—(1) Χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου καθώς και για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

57. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2002.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τύπος γνωστοποίησης που πρέπει να περιληφθεί στην μπροστινή σελίδα συμφωνίας ενοικιαγοράς.

(Άρθρο 9)

 

Τύπος γνωστοποίησης που πρέπει να περιληφθεί στη μπροστινή σελίδα πιστωτικής συμφωνίας (εκτός για σκοπούς στεγαστικού δανείου).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Ποσό παραχωρηθείσας πίστωσης _______________________________
2. Περίοδος Συμφωνίας: _______________________________
3. Αριθμός Δόσεων Αποπληρωμής: _______________________________
4. Ποσό Έκαστης Δόσης: _______________________________
5. Συνολικό Πληρωτέο Ποσό: _______________________________
6. Κόστος Πίστωσης (5 μείον 1): _______________________________
7. Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης: _______________________________

Σημ.: ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΥΤΗΣ Ή ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ.

 

ΤΥΠΟΣ Β

(Άρθρο 40)

Τύπος γνωστοποίησης που πρέπει να περιληφθεί στη μπροστινή σελίδα στεγαστικού δανείου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Ποσό Παραχωρηθείσας Πίστωσης: __________________________
2. Περίοδος Συμφωνίας: __________________________
3. Αριθμός Δόσεων Αποπληρωμής: __________________________
4. Ποσό Έκαστης Δόσης*: __________________________
5. Συνολικό Πληρωτέο Ποσό*: __________________________
6. Κόστος Πίστωσης*: __________________________
7. Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης: __________________________
8. Επίδραση στο ποσό της δόσης από 1% μεταβολή στο επιτόκιο κατά το πρώτο έτος**: __________________________

 

 

Σημειώσεις:

* Όπως υπολογίζεται κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας.

** Αυτό είναι το ποσό με το οποίο η δόση αποπληρωμής θα μεταβληθεί σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης κατά 1% του επιτοκίου πάνω στο οποίο βασίζονται οι πιο πάνω υπολογισμοί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρο 2)

 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΦΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΦΕΤΕΡΟΥ

 

"PHOTO" "PHOTO"

 

 

Όπου:

Κ Αύξων αριθμός ενός δανείου.
Κ' Αύξων αριθμός μιας εξοφλητικής δόσης ή μιας πληρωμής επιβαρύνσεων.
Ακ Ποσό του δανείου με αριθμό Κ.
A'κ Ποσό εξοφλητικής δόσης ή πληρωμής επιβαρύνσεων με αριθμό Κ'.
Σ Σύμβολο του αθροίσματος.
m Αύξων αριθμός του τελευταίου δανείου.
m' Αύξων αριθμός της τελευταίας εξοφλητικής δόσης ή πληρωμής επιβαρύνσεων.
tk χρονικό διάστημα, εκπεφρασμένο σε έτη και κλάσματα έτους, μεταξύ της ημερομηνίας χορηγήσεως του δανείου με αρ.1 και της ημερομηνίας χορηγήσεως των επόμενων δανείων με αρ.2 μέχρι m.
tk Χρονικό διάστημα, εκπεφρασμένο σε έτη και κλάσματα έτους, μεταξύ της ημερομηνίας χορηγήσεως του δανείου με αρ.1 και της ημερομηνίας πληρωμής της εξοφλητικής δόσης ή επιβάρυνσης με αρ.1 μέχρι m'.
i Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης που δύναται να υπολογισθεί (είτε αλγεβρικώς, είτε με διαδοχικές προσεγγίσεις, είτε με πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή) όταν οι άλλοι όροι της εξίσωσης είναι γνωστοί από την πιστωτική συμφωνία ή άλλως πως.

Παρατηρήσεις:

(α) Τα ποσά που πληρώνονται από τα δύο μέρη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές δεν είναι αναγκαστικά ίσα και δεν πληρώνονται αναγκαστικά ανά ίσα χρονικά διαστήματα.

(β) Εναρκτήρια ημερομηνία είναι η ημερομηνία του πρώτου δανείου.

(γ) Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς εκφράζεται σε έτη και κλάσματα έτους. Το έτος θεωρείται ότι έχει 365 ημέρες ή 365,25 ημέρες ή (για τα δίσεκτα έτη) 366 ημέρες, 52 εβδομάδες ή 12 ίσους μήνες. Ένας ίσος μήνας θεωρείται ότι έχει 30,41666 ημέρες (δηλαδή 365/12).

(δ) Τα αποτελέσματα πρέπει να εκφράζονται με ακρίβεια ενός τουλάχιστον δεκαδικού ψηφίου. Όταν γίνεται στρογγυλοποίηση σ' ένα συγκεκριμένο δεκαδικό ψηφίο, εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανόνας:

"Εάν το δεκαδικό ψηφίο που ακολουθεί το συγκεκριμένο αυτό δεκαδικό ψηφίο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5, το συγκεκριμένο αυτό δεκαδικό ψηφίο αυξάνεται κατά ένα".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Άρθρο 2)

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

 

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ { 1 ΕΤΟΣ = 365 ΗΜΕΡΕΣ (Ή, ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΚΤΑ ΕΤΗ 366 ΗΜΕΡΕΣ)}

 

Πρώτο Παράδειγμα

Δανειζόμενο ποσό: S = 1 000 λίρες την 1η Ιανουαρίου 1994.

 

Το ποσό αυτό εξοφλείται με μία δόση 1200 λιρών την 1η Ιουλίου, 1995, δηλαδή 1 1/2 έτη ή 546 ημέρες (365 + 181 ημέρες) μετά την ημερομηνία του δανείου.

 

 

"ΕΞΙΣΩΣΗ"

 

 

 

Το ποσό αυτό στρογγυλοποιείται σε 13% (ή 12,96% εάν προτιμάται ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

 

Δεύτερο Παράδειγμα

Το δανειζόμενο ποσό είναι S = 1000 λίρες, αλλά ο πιστωτής παρακρατά 50 λίρες για διοικητικά έξοδα. Επομένως, το πραγματικό δάνειο είναι 950 λίρες. Η πληρωμή των 1200 λιρών πραγματοποιείται την 1η Ιουλίου 1995, όπως και στο πρώτο παράδειγμα.

 

"ΕΞΙΣΩΣΗ"

 

Το ποσό αυτό στρογγυλοποιείται σε 16,9%:

 

Τρίτο Παράδειγμα

Το δανειζόμενο ποσό είναι S = 1000 λίρες, την 1η Ιανουαρίου 1994, και εξοφλείται σε δύο δόσεις των 600 λιρών οι οποίες καταβάλλονται ύστερα από ένα και δύο έτη, αντίστοιχα.

Η εξίσωση έχει ως εξής:

 

"ΕΞΙΣΩΣΗ"

 

 

Η εξίσωση επιλύεται αλγεβρικά και δίνει i = 0,1306623 το οποίο στρογγυλοποιείται σε 13,1% (ή 13,07% εάν προτιμάται ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

 

Τέταρτο Παράδειγμα

Το δανειζόμενο ποσό είναι S = 1000 λίρες, την 1η Ιανουαρίου 1994, και τα ποσά που πρέπει να καταβάλει ο δανειζόμενος είναι:

Μετά 3 μήνες (0,25 έτη/90 ημέρες): 272 λίρες
Μετά 6 μήνες (0,5 έτη/181 ημέρες): 272 λίρες
Μετά 12 μήνες (1 έτος/365 ημέρες): 544 λίρες
ΣΥΝΟΛΟ 1088 λίρες

Η εξίσωση έχει ως εξής:

 

"ΕΞΙΣΩΣΗ"

 

Με την εξίσωση αυτή είναι δυνατόν να υπολογιστεί το i με διαδοχικές προσεγγίσεις που είναι δυνατό να προγραμματιστούν σε έναν υπολογιστή τσέπης.

Το αποτέλεσμα είναι i = 0,13226 που στρογγυλοποιείται σε 13,2% (ή 13,23% εάν προτιμάται ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

 

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (1 ΕΤΟΣ = 365 ΗΜΕΡΕΣ, Ή 365,25 ΗΜΕΡΕΣ, 52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ή 12 ΙΣΟΙ ΜΗΝΕΣ)

Πρώτο Παράδειγμα

Δανειζόμενο ποσό: S = 1000 λίρες

Το ποσό αυτό εξοφλείται με μία δόση 1200 λίρες 1,5 έτη (δηλαδή 1,5 x 365 = 547,5 ημέρες, 1,5 χ 365,25 = 547,875 ημέρες, 1,5 x 366 = 549 ημέρες, 1,5 x 12 = 18 μήνες ή 1,5 x 52 = 78 εβδομάδες) μετά την ημερομηνία του δανείου.

Η εξίσωση έχει ως εξής:

 

"ΕΞΙΣΩΣΗ"

 

 

Το ποσό αυτό στρογγυλοποιείται σε 12,9% (ή 12,92) εάν προτιμάται ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

 

Δεύτερο Παράδειγμα

Το δανειζόμενο ποσό είναι S = 1000 λίρες, αλλά ο πιστωτής παρακρατά 50 λίρες για διοικητικά έξοδα. Επομένως, το πραγματικό δάνειο είναι 950 λίρες. Η πληρωμή των 1200 λιρών πραγματοποιείται 1,5 έτη μετά την ημερομηνία του δανείου, όπως και στο πρώτο παράδειγμα.

 

Η εξίσωση έχει ως εξής:

 

"ΕΞΙΣΩΣΗ"

 

 

Το ποσό αυτό στρογγυλοποιείται σε 16,9% (ή 16,85% εάν προτιμάται ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων),

 

Τρίτο Παράδειγμα

Το δανειζόμενο ποσό είναι S = 1000 λίρες και εξοφλείται σε δύο δόσεις των 600 λιρών οι οποίες καταβάλλονται ύστερα από ένα και δύο έτη, αντίστοιχα. Η εξίσωση έχει ως εξής:

 

"ΕΞΙΣΩΣΗ"

 

Η εξίσωση επιλύεται αλγεβρικά και δίνει i = 0,13066 το οποίο στρογγυλοποιείται σε 13,1% (ή 13,07% εάν προτιμάται ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

 

Τέταρτο Παράδειγμα

Το δανειζόμενο ποσό είναι S = 1000 λίρες και τα ποσά που πρέπει να καταβάλει ο δανειζόμενος είναι:

Μετά 3 μήνες

(0,25 έτη/13 εβδομάδες/91,25 ημέρες/91,3125 ημέρες):

272 λίρες

Μετά 6 μήνες

(0,5 έτη/26 εβδομάδες/182,5 ημέρες/182,625 ημέρες):

272 λίρες

Μετά 12 μήνες

(1 έτος/52 εβδομάδες/365 ημέρες/365,25 ημέρες):

544 λίρες
ΣΥΝΟΛΟ 1088 λίρες

Η εξίσωση έχει ως εξής:

 

 

"ΕΞΙΣΩΣΗ"

 

 

Με την εξίσωση αυτή είναι δυνατόν να υπολογιστεί το i με διαδοχικές προσεγγίσεις που είναι δυνατόν να προγραμματιστούν σε ένα υπολογιστή τσέπης.

Το αποτέλεσμα είναι i = 0,13185 που στρογγυλοποιείται σε 13,2% (ή 13,19% εάν προτιμάται ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(άρθρο 2)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

 

ΜΕΡΟΣ I

Συμφωνίες Ενοικιαγοράς

1. Κατά τον υπολογισμό του συνολικού, κόστους πίστωσης στον μισθωτή δε λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες επιβαρύνσεις:

(α) Επιβαρύνσεις πληρωτέες από τον μισθωτή για μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις δεσμεύσεις του που εκτίθενται στην συμφωνία ενοικιαγοράς,

(β) επιβαρύνσεις, εκτός από την τιμή αγοράς, τις οποίες κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει, άσχετα αν η συναλλαγή γίνεται τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει,

(γ) επιβαρύνσεις για τη μεταφορά χρημάτων και επιβαρύνσεις που συνδέονται με τη διατήρηση λογαριασμού στον οποίο κατατίθενται τα χρήματα για την εξόφληση της πίστωσης και την πληρωμή των τόκων και των άλλων επιβαρύνσεων, εκτός εάν ο μισθωτής δεν έχει εύλογη ελευθερία επιλογής στο θέμα αυτό και εάν τέτοιες επιβαρύνσεις είναι υπερβολικά ψηλές:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε επιβαρύνσεις για είσπραξη τέτοιων εξοφλητικών δόσεων ή πληρωμών, άσχετα αν γίνονται τοις μετρητοίς ή με άλλο τρόπο,

(δ) συνδρομές για την εγγραφή σε ενώσεις ή συλλόγους που απορρέουν από συμφωνίες άλλες από την συμφωνία ενοικιαγοράς, ακόμη και αν τέτοιες συνδρομές επηρεάζουν τους πιστωτικούς όρους,

(ε) τα ασφάλιστρα ή οι δαπάνες εγγυήσεων εκτός εκείνων που αφορούν την εξασφάλιση της πληρωμής σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ασθένειας ή ανεργίας του μισθωτή, ποσού ίσου ή κατώτερου του συνολικού ποσού της πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των άλλων εξόδων, και τα οποία επιβάλλει υποχρεωτικά ο πιστωτής ως προϋπόθεση της παροχής της πίστωσης.

2.—(α) Το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης υπολογίζεται—

(i) σε περίπτωση συμφωνίας ενοικιαγοράς κατά το χρόνο συνομολόγησης της συμφωνίας,

(ii) σε περίπτωση αγγελίας ή διαφήμισης που αναφέρεται στην προσφορά πίστωσης και προσδιορίζει το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης κατά το χρόνο δημοσίευσης της αγγελίας ή διαφήμισης, και

(β) ο υπολογισμός γίνεται με την προϋπόθεση ότι η συμφωνία ενοικιαγοράς παραμένει εν ισχύι για τη συμφωνηθείσα διάρκειά της και ότι ο πιστωτής και ο μισθωτής εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που έχουν συμφωνηθεί.

3. Σε περίπτωση συμφωνιών ενοικιαγοράς που περιλαμβάνουν όρους δυνάμει των οποίων είναι δυνατό να μεταβληθεί το επιτόκιο και το ποσό ή το επίπεδο των άλλων επιβαρύνσεων που περιλαμβάνονται στο συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης και οι οποίες δεν μπορούν να προσδιορισθούν επακριβώς κατά τη στιγμή του υπολογισμού του, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης γίνεται με την προϋπόθεση ότι το επιτόκιο και οι άλλες επιβαρύνσεις παραμένουν σταθερές ως προς το αρχικό τους επίπεδο και ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας ενοικιαγοράς. Η δυνατότητα διαφοροποίησης, όπως πιο πάνω αναφέρεται, θα φαίνεται σε εξίσου εμφανές μέρος και μαζί με το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης.

4. Σε περίπτωση συμφωνιών ενοικιαγοράς που περιλαμβάνουν όρους δυνάμει των οποίων επιτρέπονται διαφοροποιήσεις στο επιτόκιο και το ποσό ή επίπεδο των άλλων επιβαρύνσεων που περιλαμβάνονται στο συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης και οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς κατά τη στιγμή του υπολογισμού του, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δεικνύει τα επιτόκια και τις άλλες επιβαρύνσεις που είναι αντίστοιχα εφαρμόσιμες, από συγκεκριμένες ημερομηνίες.

5. Όταν είναι αναγκαίο, το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης μπορεί να υπολογίζεται βάσει των ακόλουθων υποθέσεων:

(α) Αν δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, και ο τρόπος αποπληρωμής δε συνάγεται από τους όρους της συμφωνίας ενοικιαγοράς ή της μεθόδου αποπληρωμής της παραχωρηθείσας πίστωσης, η διάρκεια της πίστωσης θεωρείται ενός έτους,

(β) εφόσον η σύμβαση προβλέπει περισσότερες από μία ημερομηνίες εξόφλησης, εάν δεν ορίζεται άλλως, πως, θεωρείται ότι η χορήγηση του δανείου και οι εξοφλητικές πληρωμές διενεργούνται κατά την εγγύτερη ημερομηνία από εκείνες που προβλέπονται στην συμφωνία ενοικιαγοράς,

(γ) εάν το ποσό της πίστωσης που παραχωρείται δεν προσδιορίζεται—

(i) σε περίπτωση συμφωνίας ενοικιαγοράς που αφορά τρεχούμενο λογαριασμό, θεωρείται ότι είναι το ανώτατο όριο της πίστωσης, και

(ii) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι το ποσό της πίστωσης είναι £1.000.

(δ) όταν επιβαρύνσεις είναι πληρωτέες σε μη καθορισμένη ημερομηνία μετά την υπογραφή της συμφωνίας, θεωρείται ότι αυτές είναι πληρωτέες κατά την έναρξη της συμφωνίας.

 

ΜΕΡΟΣ 2

Ενυπόθηκα Στεγαστικά Δάνεια

1. Κατά τον υπολογισμό του συνολικού κόστους πίστωσης στον οφειλέτη δε λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες επιβαρύνσεις:

(α) Επιβαρύνσεις, εκτός από την τιμή αγοράς τις οποίες ο οφειλέτης υποχρεούται να πληρώσει άσχετα από το αν η συναλλαγή διενεργείται τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, περιλαμβανομένων κυβερνητικών δασμών ή φόρων πάνω στην αγορά ή απόκτηση της ακίνητης ιδιοκτησίας και αμοιβών πληρωτέων από τον οφειλέτη στον αντιπρόσωπο του για τη διεξαγωγή νομικών και άλλων διαδικασιών, που συνδέονται με την απόκτηση της ακίνητης ιδιοκτησίας,

(β) επιβαρύνσεις πληρωτέες από τον οφειλέτη για μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις δεσμεύσεις του που εκτίθενται στην συμφωνία ενοικιαγοράς,

(γ) επιβαρύνσεις για τυχόν ασφάλεια ζωής του οφειλέτη ή για ασφάλεια έναντι ζημιάς ακίνητης ιδιοκτησίας και με σκοπό τη διασφάλιση της πληρωμής στον πιστωτή—

(i) εκκρεμούς πίστωσης, σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, ή

(ii) ασφαλίσιμης ζημιάς στην ακίνητη ιδιοκτησία που είναι αντικείμενο της συμφωνίας ενοικιαγοράς, πριν από τη λήξη αυτής.

2. Όταν είναι αναγκαίο, το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης μπορεί να υπολογίζεται βάσει των ακόλουθων υποθέσεων:

(α)Ότι ο πιστωτής και ο οφειλέτης εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από τους όρους της  συμφωνίας ενοικιαγοράς,

(β)ότι σε περίπτωση συμφωνιών ενοικιαγοράς που προβλέπουν διαφοροποιήσεις στο επιτόκιο ή άλλες επιβαρύνσεις, οι οποίες δε δύνανται να προσδιορισθούν ποσοτικώς κατά το χρόνο υπολογισμού, τα μελλοντικά επιτόκια ή οι επιβαρύνσεις είναι τα τρέχοντα μεταβλητά ποσοστά τα οποία παραμένουν σταθερά και ισχύουν μέχρι το τέλος της συμφωνίας ενοικιαγοράς,

(γ)ότι ο οφειλέτης δε δικαιούται σε οποιαδήποτε εισοδηματική φορολογική απαλλαγή ή οποιοδήποτε άλλο όφελος που δεν παραχωρείται από τον πιστωτή με βάση ή σε σχέση με τη συναλλαγή,

(δ)ότι οι επιβαρύνσεις είναι πληρωτέες κατά την έναρξη της συμφωνίας, όταν αυτές είναι πληρωτέες σε μη καθορισμένη ημερομηνία μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

3. Σε περίπτωση διαφήμισης, το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης υπολογίζεται με ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35.

Η μείωση στο συνολικό κόστος της πίστωσης πρέπει να υπολογίζεται με κατάλληλη εφαρμογή της ακόλουθης εξίσωσης:

 

 

"ΕΞΙΣΩΣΗ"

 

 

Όπου,

R είναι η μείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης.
Αp είναι το ποσό της εκκρεμούς δόσης που οφείλεται κατά το χρόνο tp.
i είναι το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης που ισχύει κατά το χρόνο λύσης της πιστωτικής συμφωνίας.
n είναι ο αριθμός των εκκρεμών δόσεων την ημερομηνία κατά την οποία λύεται η πιστωτική συμφωνία.
tp είναι το χρονικό διάστημα σε έτη και κλάσματα έτους μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία η δόση Αp πρέπει να καταβληθεί και της ημερομηνίας κατά την οποία λύεται η συμφωνία.
Παράρτημα Vα

Παράρτημα Vα

(Άρθρα 23 και 24)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ, ΓΙΑ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23(2) ΚΑΙ 24

 

Η μείωση στο συνολικό κόστος της πίστωσης πρέπει να υπολογίζεται με την εφαρμογή της ακόλουθης εξίσωσης:

Όπου n = συνολική διάρκεια του συμβολαίου σε μήνες

t = αριθμοί των μηνών ή και μέρος του μήνα από την ημερομηνίασύναψης του συμβολαίου

Α= αρχικά  δικαιώματα συμβολαίου ενοικιαγοράς.

Σημείωση
2 του Ν.126(I)/2009Κατάργηση των άρθρων 20 και 21 του βασικού νόμου

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009, τα άρθρα 20 και 21 του βασικού νόμου καταργούνται.

Σημείωση
24 του Ν.107(I)/2010Επιφύλαξη

Οι πιστωτικές συμφωνίες που συνήφθησαν πριν την έναρξη ισχύος του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου, υπόκεινται στις διατάξεις του βασικού νόμου ως είχε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.107(I)/2010].

Σημείωση
25 του Ν.107(I)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν.107(I)/2010

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.107(I)/2010] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου.

Σημείωση
48 του Ν. 41(Ι)/2017Κατάργηση Νόμου

48. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 41(Ι)/2017], ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Συμφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών)Νόμος καταργείται.