Ευθύνη μισθωτή για παράλειψη να λάβει εύλογη φροντίδα για τα αγαθά

29. Όταν συμφωνία ενοικιαγοράς λυθεί δυνάμει του άρθρου 28, ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση σε περίπτωση κατά την οποία τα αγαθά υπέστησαν ζημιά λόγω παράλειψής του να λάβει εύλογη φροντίδα.