Ευθύνη εγγυητή όταν επιστρέφονται αγαθά στον ιδιοκτήτη

30. Χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης του μισθωτή για αποζημίωση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29, όταν ο ιδιοκτήτης ανακτήσει την κατοχή των εκμισθωθέντων αγαθών δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς, είτε ως αποτέλεσμα δικαστικής διαδικασίας είτε άλλως πως, η ευθύνη του εγγυητή περιορίζεται μέχρι το ποσό που θα ήταν πληρωτέο από το μισθωτή αν είχε λύσει τη συμφωνία δυνάμει του άρθρου 28.