Εφαρμογή διατάξεων του περί Πωλήσεως Αγαθών Νόμου

31. Οι διατάξεις των άρθρων 12, 14, 15, 16 και 17 των περί Πωλήσεως Αγαθών Νόμων του 1994 μέχρι 1995, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, και οι διατάξεις του περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμου του 2000, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, εφαρμόζονται στη συμφωνία ενοικιαγοράς ως εάν να επρόκειτο για συμφωνία πώλησης και σε τέτοια περίπτωση ο ιδιοκτήτης ή ανάλογα με την περίπτωση, ο αντιπρόσωπος του που ενεργεί ως τέτοιος κατά τη διεξαγωγή επιχείρησης, θεωρείται ως πωλητής και ο μισθωτής θεωρείται ως αγοραστής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ενοικιαγοράς όπου ο ιδιοκτήτης δεν είναι ταυτόχρονα και ο προμηθευτής των εκμισθούμενων αγαθών, ως πωλητής κατά τα άνω θεωρείται ο προμηθευτής και όχι ο ιδιοκτήτης αυτών, νοουμένου ότι στο συμβόλαιο ενοικιαγοράς περιέχεται ενυπόγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει ευθέως έναντι του μισθωτή τις κατά τα άνω ευθύνες του ως πωλητής.