Δηλώσεις που αποσκοπούν να μειώσουν τα δικαιώματα του μισθωτή

32.—(1) Τα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε περίπτωση δήλωσης που είναι πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη ότι το δικαίωμα ή η άσκηση δικαιώματος που παρέχεται ή η ευθύνη που προκύπτει δυνάμει του άρθρου 31 περιορίζεται ή αποκλείεται.

(2) Πρόσωπο δε δικαιούται κατά τη διεξαγωγή επιχείρησης να-

(α) Εκθέτει σε οποιοδήποτε μέρος υποστατικού στο οποίο διεξάγει την επιχείρηση του, ειδοποίηση που περιλαμβάνει οποιαδήποτε δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1)·

(β) δημοσιεύει ή προκαλεί τη δημοσίευση διαφήμισης που περιλαμβάνει οποιαδήποτε δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1)·

(γ) προμηθεύει αγαθά που φέρουν ή εμπορεύματα σε κιβώτιο που φέρει δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1)· ή

(δ) παρουσιάζει ή προκαλεί την παρουσίαση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγράφου που περιλαμβάνει οποιαδήποτε δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1).

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δήλωση ότι αγαθά δεν ανταλλάσσονται, ή ότι χρήματα δεν επιστρέφονται, ή ότι μόνο πιστωτικά σημειώματα θα εκδίδονται για αγαθά που επιστρέφονται, θεωρείται ως δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1).

(4) Όρος σε συμφωνία ενοικιαγοράς ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που απαλλάσσει από τις διατάξεις του άρθρου 31 είναι άκυρη.