Ευθύνη υπαλλήλων και αντιπροσώπων

33.—(1) Αντιπρόσωπος ο οποίος ενεργεί κατά τη διεξαγωγή επιχείρησης εκ μέρους του ιδιοκτήτη σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή διευθετήσεις με το μισθωτή, με τις οποίες ο μισθωτής παρακινείται να συνάψει συμφωνία ενοικιαγοράς, ή ο οποίος προωθεί άλλως πως τη συναλλαγή στην οποία αναφέρεται η εν λόγω συμφωνία, θεωρείται συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας ενοικιαγοράς και, μαζί με τον ιδιοκτήτη, είναι από κοινού και χωριστά, υπεύθυνος έναντι του μισθωτή για παράβαση της εν λόγω συμφωνίας και για οποιαδήποτε παραπλανητική περιγραφή που έγινε από αυτόν σε σχέση με εμπορεύματα που είναι αντικείμενο της συμφωνίας αυτής.

(2) Οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν ή διευθετήσεις ή παραστάσεις έγιναν από υπάλληλο ή αντιπρόσωπο, εφόσον διεξήχθησαν ή έγιναν από αυτόν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή αντιπροσώπευσής του, θεωρούνται ότι διεξήχθησαν ή έγιναν από τον εργοδότη ή τον αντιπροσωπευόμενό του και οτιδήποτε παραλήφθηκε από υπάλληλο ή αντιπρόσωπο, εφόσον παραλήφθηκε από αυτόν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή αντιπροσώπευσής του, θεωρείται ότι παραλήφθηκε από τον εργοδότη ή τον αντιπροσωπευόμενό του.

(3) Στο παρόν άρθρο ο όρος «παραστάσεις» περιλαμβάνει οποιαδήποτε δήλωση ή δέσμευση, ανεξάρτητα αν αυτές αποτελούν ουσιώδη όρο ή μη.