Απαιτήσεις σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο συμφωνιών για στεγαστικά δάνεια

34. Ο ενυπόθηκος πιστωτής μεριμνά ώστε για κάθε συμφωνία στεγαστικού δανείου που συνάπτεται με οφειλέτη ή οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης σχετική με αυτή, να πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Να είναι γραπτή και να υπογράφεται από τον οφειλέτη και από ή εκ μέρους όλων των άλλων συμβαλλόμενων μερών και να περιέχει, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, την ενυπόγραφη γραπτή συγκατάθεση του/της συζύγου του οφειλέτη, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, για την υποθήκευση της προσφερόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας·

(β) (i) να δίδεται από τον ενυπόθηκο πιστωτή διά χειρός πρωτότυπο ή αντίγραφο αυτής, προσωπικώς στον οφειλέτη κατά τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας· ή

(ii) να παραδίδεται ή να αποστέλλεται από τον ενυπόθηκο πιστωτή, πρωτότυπο ή αντίγραφο της συμφωνίας με συστημένη επιστολή εντός δέκα ημερών από τη σύναψή της στον οφειλέτη·

(γ) να περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης και δήλωση σχετικά με τους όρους, βάσει των οποίων το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης δύναται να τροποποιηθεί·

(δ) να περιέχει, όπου είναι εφαρμόσιμο, δήλωση σχετικά με-

(i) το ποσό της συμφωνίας του στεγαστικού δανείου, τον αριθμό και το ύψος των δόσεων, καθώς και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες ή τη μέθοδο προσδιορισμού οποιουδήποτε από τα στοιχεία αυτά, εφόσον δεν είναι γνωστά κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης,

(ii) το δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει μείωση, σύμφωνα με το άρθρο 35 σε περίπτωση που προβαίνει σε πρόωρη εξόφληση,

(iii) τις πληρωμές τόκου και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων,

(iv) το συνολικό πληρωτέο ποσό δυνάμει της πιστωτικής συμφωνίας,

(ν) τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία υπολογίζεται ο τόκος δυνάμει της συμφωνίας,

(vi) την περιγραφή της τυχόν απαιτούμενης εμπράγματης ασφάλειας,

(vii) την τυχόν απαιτούμενη ασφάλιση και όταν η ασφάλιση γίνεται από τον ενυπόθηκο πιστωτή μνεία του σχετικού κόστους,

(viii) την εκχώρηση και τον τρόπο που εκχωρούνται τα δικαιώματα του οφειλέτη σε τρίτο πρόσωπο δυνάμει της συμφωνίας στεγαστικού δανείου,

(ε) να περιέχει δήλωση αναφορικά με οποιαδήποτε έξοδα τα οποία πρέπει να πληρωθούν από τον οφειλέτη σε σχέση με παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων δυνάμει της συμφωνίας.