Εξόφληση στεγαστικών δανείων

35.—(1) Ο οφειλέτης δύναται, οποτεδήποτε πριν από το συμφωνηθέντα χρόνο, να αποπληρώσει στον ενυπόθηκο πιστωτή το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας στεγαστικού δανείου και σε τέτοια περίπτωση ο ενυπόθηκος πιστωτής υποχρεούται να μειώσει το συνολικό κόστος της πίστωσης σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος V, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης από αυτόν, διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το ένα και είκοσι πέντε τοις εκατόν (1,25%) της μείωσης.

(2) Όταν λόγω υπαιτιότητας του οφειλέτη, το ποσό που οφείλεται από αυτόν, δυνάμει συμφωνίας στεγαστικού δανείου, καθίσταται πληρωτέο πριν από το χρόνο που ορίζεται στη συμφωνία στεγαστικού δανείου, ή οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο από αυτόν πριν από το συμφωνημένο χρόνο, ο ενυπόθηκος πιστωτής υποχρεούται κατά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, να μειώσει το συνολικό κόστος της συμφωνίας στεγαστικού δανείου, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα V, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης από αυτόν διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το δύο και μισό τοις εκατόν (2,5%) της μείωσης.