Έκθεση σε σχέση με την αξία της προσφερόμενης εξασφάλισης στον αιτητή

36.—(1) Όταν ενυπόθηκος πιστωτής εγκρίνει ή απορρίπτει την παραχώρηση στεγαστικού δανείου, παραδίδει στον οφειλέτη, κατά το χρόνο γνωστοποίησης της έγκρισης ή της απόρριψης του δανείου, ανάλογα με την περίπτωση, με αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης εκτίμησης που υποβάλλεται στον ενυπόθηκο πιστωτή, αναφορικά με την αξία της προσφερόμενης εξασφάλισης.

(2) Σημείωμα που αναφέρει σαφώς τη φύση και το σκοπό της έκθεσης επισυνάπτεται ή περιλαμβάνεται σε κάθε έκθεση εκτίμησης που παρέχεται στον αιτητή δυνάμει του παρόντος άρθρου.