Τερματισμός συμφωνιών από το μισθωτή

28.—(1) Ο μισθωτής δικαιούται, οποτεδήποτε πριν καταστεί πληρωτέα η τελική πληρωμή δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς, να λύσει την εν λόγω συμφωνία με επίδοση γραπτής ειδοποίησης τερματισμού στον ιδιοκτήτη ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται ή είναι εξουσιοδοτημένο να εισπράττει τα πληρωτέα ποσά δυνάμει της συμφωνίας ενοικιαγοράς.

(2) Σε περίπτωση που ο μισθωτής λύει συμφωνία ενοικιαγοράς, δυνάμει του εδαφίου (1), δικαιούται να αγοράσει τα αγαθά και δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό με γραπτή ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη και να καταβάλει σ' αυτόν τη διαφορά μεταξύ του ποσού που ήδη καταβλήθηκε δυνάμει της συμφωνίας και της συνολικής τιμής δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας, επιφυλασσομένης της υποχρεώσεως του πιστωτή να μειώσει το συνολικό κόστος της πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23.

(3) Ο μισθωτής όταν λύει συμφωνία ενοικιαγοράς δυνάμει του εδαφίου (1) και δεν ασκεί το δικαίωμα αγοράς δυνάμει του εδαφίου (3) αλλά κατέχει αδικαιολόγητα τα αγαθά, τότε σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που εγείρεται από τον ιδιοκτήτη για ανάκτηση από αυτόν της κατοχής των αγαθών το δικαστήριο διατάσσει, παράδοση των αγαθών στον ιδιοκτήτη χωρίς να δίδει το δικαίωμα αγοράς στο μισθωτή δυνάμει του εδαφίου (3), εκτός αν ικανοποιηθεί ότι υπό τις περιστάσεις αυτό δε θα ήταν δίκαιο για το μισθωτή.