Τερματισμός συμφωνιών από το μισθωτή

28.—(1) Ο μισθωτής δικαιούται, οποτεδήποτε πριν καταστεί πληρωτέα η τελική πληρωμή δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς, να λύσει την εν λόγω συμφωνία με επίδοση γραπτής ειδοποίησης τερματισμού στον ιδιοκτήτη ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται ή είναι εξουσιοδοτημένο να εισπράττει τα πληρωτέα ποσά δυνάμει της συμφωνίας ενοικιαγοράς.

(2) Ο μισθωτής, όταν λύει συμφωνία ενοικιαγοράς, δυνάμει του εδαφίου (1), δικαιούται να αγοράσει τα αγαθά και δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό με γραπτή ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη και πληρωμή σε αυτόν της διαφοράς μεταξύ του ποσού που ήδη πληρώθηκε δυνάμει της συμφωνίας και του συνολικού κόστους της πίστωσης δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας, μετά τη μείωση του τελευταίου αυτού ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 ή 24, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Ο μισθωτής όταν λύει συμφωνία ενοικιαγοράς δυνάμει του εδαφίου (1) και δεν ασκεί το δικαίωμα αγοράς δυνάμει του εδαφίου (3) αλλά κατέχει αδικαιολόγητα τα αγαθά, τότε σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που εγείρεται από τον ιδιοκτήτη για ανάκτηση από αυτόν της κατοχής των αγαθών το δικαστήριο διατάσσει, παράδοση των αγαθών στον ιδιοκτήτη χωρίς να δίδει το δικαίωμα αγοράς στο μισθωτή δυνάμει του εδαφίου (3), εκτός αν ικανοποιηθεί ότι υπό τις περιστάσεις αυτό δε θα ήταν δίκαιο για το μισθωτή.