Περιορισμοί δικαιώματος ιδιοκτήτη για ανάκτηση κατοχής

27.—(1) Όταν αγαθά έχουν εκμισθωθεί δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς και το ένα τρίτο της συνολικής τιμής δυνάμει της συμφωνίας ενοικιαγοράς έχει πληρωθεί ή προσφερθεί για πληρωμή από ή εκ μέρους του μισθωτή ή οποιουδήποτε εγγυητή του, ο ιδιοκτήτης δεν επιτρέπεται να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα για ανάκτηση κατοχής των αγαθών από το μισθωτή με τρόπο άλλο από τη δικαστική διαδικασία, εκτός αν τα αγαθά παραδοθούν οικειοθελώς από τον μισθωτή.

(2) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανακτήσει την κατοχή των αγαθών κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), η συμφωνία ενοικιαγοράς τερματίζεται αν δεν είχε ήδη τερματισθεί· και

(α) Ο μισθωτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που πηγάζει από την εν λόγω συμφωνία και δικαιούται να ανακτήσει από τον ιδιοκτήτη όλα τα ποσά που πληρώθηκαν από αυτόν δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε εξασφάλισης που δόθηκε από αυτόν σε σχέση με αυτή, και

(β) οποιοσδήποτε εγγυητής δικαιούται να ανακτήσει από τον ιδιοκτήτη όλα τα ποσά που πληρώθηκαν από αυτόν δυνάμει της σύμβασης εγγύησης ή δυνάμει οποιασδήποτε εξασφάλισης που δόθηκε από αυτόν σε σχέση με τη συμφωνία ενοικιαγοράς.

(3) Στο παρόν άρθρο η αναφορά στη συνολική τιμή περιλαμβάνει και οποιαδήποτε έξοδα εγκατάστασης που προνοούνται στη συμφωνία ενοικιαγοράς.