Εύλογη αποζημίωση πιστωτή

26. Όταν ο πιστωτής αποζημιώνεται ή ανακτά κατοχή αγαθών με οποιαδήποτε ενέργεια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, το δικαστήριο διασφαλίζει ότι η αποζημίωση ή η ανάκτηση της κατοχής είναι υπό τις περιστάσεις εύλογη.