Καταμερισμός πληρωμών

15.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες πιστωτικές συμφωνίες μεταξύ του ίδιου καταναλωτή και του ίδιου πιστωτή και ο καταναλωτής προβαίνει σε πληρωμή η οποία δεν επαρκεί για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού δυνάμει όλων των πιστωτικών συμφωνιών, ο καταναλωτής δικαιούται να διαθέσει την πληρωμή για τις πιστωτικές συμφωνίες που αυτός θεωρεί κατάλληλες και σε περίπτωση που παραλείπει να το πράξει, η πληρωμή, με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, διατίθεται από τον πιστωτή για τις πιστωτικές συμφωνίες κατ' αναλογία προς τα οφειλόμενα ποσά.

(2) Όταν όλες οι πιστωτικές συμφωνίες στις οποίες εφαρμόζεται το εδάφιο (1) είναι συμφωνίες ενοικιαγοράς, και το ένα τρίτο τουλάχιστο της συνολικής τιμής έχει πληρωθεί δυνάμει έκαστης των πιστωτικών συμφωνιών, ο ιδιοκτήτης δύναται, αν ο μισθωτής παραλείπει να το πράξει, να διαθέσει την πληρωμή με τον τρόπο που αυτός θεωρεί κατάλληλο, διαφορετικά η πληρωμή θα διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν οποιαδήποτε από τις πιστωτικές συμφωνίες αφορά συμφωνία στεγαστικού δανείου.