Διαδοχικές πιστωτικές συμφωνίες

16.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν διαδοχική πιστωτική συμφωνία διαφοροποιεί ή συμπληρώνει προγενέστερη πιστωτική συμφωνία, η διαδοχική πιστωτική συμφωνία θεωρείται ότι ακυρώνει την προγενέστερη πιστωτική συμφωνία και ότι περιέχει διατάξεις που αναπαράγουν το συνδυασμένο αποτέλεσμα των δύο πιστωτικών συμφωνιών και οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο σε σχέση με την προγενέστερη πιστωτική συμφωνία θα ισχύουν και σε σχέση με τη διαδοχική πιστωτική συμφωνία.

(2) Το άρθρο αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής σε πιστωτικές συμφωνίες στεγαστικού δανείου.